Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa? i rady sołeckiej 2015-01-05 14:49:52
ZARZĄDZENIE NR 2/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-01-21 09:14:39
ZARZĄDZENIE NR 3/2015 2015-01-19 20:34:20
ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2015-01-19 20:37:50
ZARZĄDZENIE NR 5/2015 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2015r oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2015-02-27 09:12:41
ZARZĄDZENIE NR 6/2015 sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2015-02-27 09:18:40
ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 w sprawie powołania zastępcy wójta 2015-02-27 09:21:07
ZARZĄDZENIE NR 8/2015w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2015-02-27 09:41:10
ZARZĄDZENIE NR 9/2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania o Karcie Dużej Rodziny 2015-02-27 09:43:05
ZARZĄDZENIE Nr 10/ 2015 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian ?za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku 2015-02-27 09:44:14
ZARZĄDZENIE NR 11/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-02-27 09:48:51
ZARZĄDZENIE Nr 12 /2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zastępcy wójta 2015-02-27 09:50:08
ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. budżetu Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz szczegółowej oceny finansowej oświaty i wychowania, w ujęciu poszczególnych jednostek oświatowych . 2015-02-27 09:52:52
ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 w sprawie zasad zamawiania ,ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-02-27 09:53:59
ZARZĄDZENIE NR 15/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-03-02 08:03:51
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2015-02-27 09:59:32
ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót zadania ?Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielkowie - Gmina Kobylanka? w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2015-02-27 09:56:24
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2015 r. 2015-02-27 09:57:36
ZARZĄDZENIE NR 19/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy w Kobylance 2015-02-27 09:58:29
ZARZĄDZENIE NR 20/201 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 2015-03-18 10:10:00
ZARZĄDZENIE NR 21/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-03-18 10:12:02
ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. budżetu Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz szczegółowej oceny finansowej oświaty i wychowania, w ujęciu poszczególnych jednostek oświatowych . 2015-03-18 10:13:57
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek ?w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-03-18 10:14:51
ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2015-03-18 10:16:27
ZARZĄDZENIE NR 25/2015 w sprawie zmiany wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-03-18 10:20:41
ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2015-03-18 10:21:28
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2015-03-20 07:29:22
ZARZĄDZENIE Nr 28 / 2015 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. budżetu Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz szczegółowej oceny finansowej oświaty i wychowania, w ujęciu poszczególnych jednostek oświatowych 2015-04-01 08:11:47
ZARZADZENIE Nr 29/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kobylanka  na rok szkolny 2015/2016. 2015-04-22 15:25:35
ZARZĄDZENIE Nr 30 /2015 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2015 r. 2015-04-01 08:13:28
ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VII/47/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-04-22 15:27:52
ZARZĄDZENIE NR 32/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-04-22 15:30:33
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-04-22 08:53:46
ZARZĄDZENIE NR 34/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2015-04-22 15:26:14
ZARZĄDZENIE NR 35/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-17 07:36:09
ZARZĄDZENIE NR 36/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przejęcie zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł 2015-04-17 07:36:59
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2015-04-17 07:37:39
ZARZĄDZENIE NR 38/2015 Wójta Gminy Kobylanka z 02 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2015-04-22 15:31:31
ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2015-04-10 15:05:23
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-22 15:33:05
ZARZĄDZENIE NR 41/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-04-22 15:28:51
ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 kwietnia 2015 r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-22 15:33:52
ZARZĄDZENIE NR 43/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie egzekucji należności pieniężnych Gminy Kobylanka z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-04-22 15:34:22
ZARZĄDZENIE NR 44/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-05-04 14:15:19
Zarządzenie Nr 45 /2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2015-05-04 14:16:07
ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:49:10
ZARZĄDZENIE NR 47/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:51:28
ZARZĄDZENIE NR 48/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:53:39
ZARZĄDZENIE NR 49/2015 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora. 2015-06-07 17:40:48
ZARZĄDZENIE NR 50/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ?zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-06-07 17:41:49
ZARZĄDZENIE Nr 51 /2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych ?w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 2015-06-07 17:43:10
ZARZĄDZENIE NR 52/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:55:36
ZARZĄDZENIE NR 53/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:58:22
ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo. 2015-06-07 17:43:57
ZARZĄDZENIE Nr 55 /2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych ?w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 2015-06-07 17:44:49
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 18:00:20
ZARZĄDZENIE NR 57/2015 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2015-06-07 18:01:37
ZARZĄDZENIE NR 58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 18:03:28
ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2015-06-07 17:46:19
ZARZĄDZENIE NR 60/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-28 21:02:45
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-06-07 17:47:43
ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2015-06-28 21:00:37
ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2015-06-14 21:59:39
ZARZĄDZENIE NR 63/2015 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-06-03 22:16:15
ZARZĄDZENIE NR 64/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 09:03:59
ZARZĄDZENIE NR 65/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 09:16:34
ZARZĄDZENIE NR 66/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 09:28:46
ZARZĄDZENIE NR 67/2015 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2015-07-07 09:32:57
ZARZĄDZENIE NR 68/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-07 09:38:47
ZARZĄDZENIE NR 69/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-07 09:50:51
ZARZĄDZENIE NR 70/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2015 dotyczącego stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora. 2015-07-07 09:54:20
ZARZĄDZENIE NR 71/2015 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2015-07-07 09:57:05
ZARZĄDZENIE NR 72/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-07-07 10:01:57
ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-07-07 10:05:04
ZARZĄDZENIE Nr  74/2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-06-28 20:42:55
ZARZĄDZENIE Nr  75/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-06-28 20:44:33
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XI/72/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-07-07 10:07:34
ZARZĄDZENIE NR 77/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-08 15:53:24
ZARZĄDZENIE NR 78/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-07 10:13:26
ZARZĄDZENIE NR 79/2015 uchylające zarządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 13:42:09
ZARZĄDZENIE NR 80/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2015-07-07 13:52:41
ZARZĄDZENIE NR 81/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2015-07-07 14:00:44
ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym (frezem) w ciągu drogi Zieleniewo - Miedwiecko 2015-07-23 08:19:53
ZARZĄDZENIE NR 83/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-10 13:09:53
ZARZĄDZENIE NR 84/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-10 13:16:03
ZARZĄDZENIE NR 85/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-23 08:23:26
ZARZĄDZENIE Nr 86 /2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta 2015-07-23 08:26:42
ZARZĄDZENIE NR 87/2015 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2015 r. 2015-07-23 08:30:27
ZARZĄDZENIE NR 88/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 2015-07-23 08:33:14
ZARZĄDZENIE NR 89/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-07-23 08:36:22
ZARZĄDZENIE NR 90/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-23 08:38:39
ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym 2015-07-23 08:40:52
ZARZĄDZENIE Nr 92/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich biur informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2015-07-30 09:01:18
ZARZĄDZENIE Nr 93/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach. 2015-07-30 09:03:14
ZARZĄDZENIE NR 94/2015 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2015-07-31 10:06:25
ZARZĄDZENIE NR 95/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-08-20 14:15:34
ZARZĄDZENIE NR 96/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-07-30 09:05:43
ZARZĄDZENIE NR 97/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-08-20 14:13:18
ZARZĄDZENIE NR 98/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-07-31 07:40:51
ZARZĄDZENIE Nr 99/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-08-03 13:04:33
ZARZĄDZENIE NR 100/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-08-31 13:29:57
ZARZADZENIE Nr 101/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum 2015-08-13 10:58:54
ZARZĄDZENIE Nr 102/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Kobylanka zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 2015-08-13 11:01:47
ZARZĄDZENIE Nr 103/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2015-08-19 16:26:49
ZARZĄDZENIE Nr 104/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2015-08-19 16:30:45
ZARZĄDZENIE NR 105/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-09-04 14:56:52
ZARZĄDZENIE NR 106/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-09-10 13:50:53
ZARZADZENIE Nr 107/2015 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.-"Wyprawka szkolna" 2015-09-01 09:05:46
ZARZADZENIE Nr 108/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum 2015-08-27 14:59:24
ZARZĄDZENIE NR 109/2015 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-08-28 07:27:35
ZARZĄDZENIE Nr 110/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 2015-09-09 14:54:13
ZARZĄDZENIE Nr 111/2015 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-09-04 12:30:14
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka. 2015-09-04 12:36:04
ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. referendum 2015-09-04 12:37:48
ZARZĄDZENIE NR 114/2015 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-09-04 13:55:15
ZARZĄDZENIE NR 115/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-09-23 12:21:03
ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew stanowiących własność Gminy Kobylanka 2015-09-28 13:18:30
ZARZĄDZENIE Nr 117/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka 2015-09-23 12:23:33
ZARZĄDZENIE Nr 118/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2015-09-23 12:32:20
ZARZĄDZENIE Nr 119/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku 2015-09-17 14:04:19
ZARZĄDZENIE NR 120/2015 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2015-09-23 12:37:39
ZARZĄDZENIE NR 121/2015 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2015-09-23 12:40:58
ZARZĄDZENIE NR 122/2015 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2015-09-23 12:44:51
ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2015-09-24 11:03:33
ZARZĄDZENIE NR 124/2015 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XII/76/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-10-02 10:54:33
ZARZĄDZENIE NR 125/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-06 10:58:49
ZARZĄDZENIE NR 126/2015 W sprawie : przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka. 2015-10-06 11:03:41
ZARZĄDZENIE Nr 127/2015 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 11:08:21
ZARZĄDZENIE NR 128/2015 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIII/87/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-10-16 09:00:28
ZARZĄDZENIE NR 129/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-16 09:02:32
ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 2015-10-16 09:05:10
ZARZĄDZENIE Nr 131/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2015-10-16 09:08:31
ZARZĄDZENIE NR 132/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 09:12:43
ZARZĄDZENIE NR 133/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-23 14:10:02
ZARZĄDZENIE NR 134 /2015 w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-10-23 14:11:42
ZARZĄDZENIE NR 135/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-23 14:13:34
ZARZĄDZENIE Nr 136/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie. 2015-10-23 14:15:57
ZARZĄDZENIE NR 137/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-04 13:23:45
ZARZĄDZENIE NR 138/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-11-13 11:26:40
ZARZĄDZENIE NR 139/2015 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIV/89/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-11-04 13:25:48
ZARZĄDZENIE NR 140/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-11-16 13:06:42
ZARZĄDZENIE Nr 141/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2015 z dnia 19 października 2015 r. dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie. 2015-11-04 13:28:15
ZARZĄDZENIE Nr 142/15 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 7.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-11-13 11:28:35
ZARZĄDZENIE NR 143/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-11-19 11:51:39
ZARZĄDZENIE NR 144/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-10 08:56:26
Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2015-12-10 09:05:22
ZARZĄDZENIE NR 146/2015 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XV/96/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-12-14 07:30:11
ZARZĄDZENIE NR 147/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-17 12:48:44
ZARZĄDZENIE NR 148/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-12-17 13:00:35
ZARZĄDZENIE Nr 149/2015 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2015-12-29 10:35:08
ZARZĄDZENIE NR 150/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-29 10:37:33
ZARZĄDZENIE Nr 151/2015 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2015-12-29 10:39:13
ZARZĄDZENIE Nr 152/2015 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników samorządowych instytucji kultury Gminy Kobylanka 2015-12-31 12:32:39
ZARZĄDZENIE NR 153/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 1 grudnia 2015 r. 2015-12-29 10:41:46
ZARZĄDZENIE NR 154/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVI/115/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2016-01-04 11:58:09
ZARZĄDZENIE NR 155/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2016-01-11 09:59:18
ZARZĄDZENIE NR 156 /2015 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-01-04 12:03:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
05 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
05 sty 2015, godz. 14:47

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
05 sty 2015, godz. 14:47