Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2019 2019-02-01 08:52:48
UCHWAŁA NR IV/25/19 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie 2019-02-01 08:50:37
U C H W A Ł A NR IV/24/19RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości 2019-02-01 08:48:52
UCHWAŁA NR IV/23/19 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2019-02-01 08:46:41
UCHWAŁA NR IV/22/19 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2019 2019-02-01 08:44:31
UCHWAŁA NR IV/21/19 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 2019-02-01 08:34:35
UCHWAŁA NR IV/20/19 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019 2019-02-01 08:27:49
UCHWAŁA NR X/69/15 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu ?Sieja? w Marianowie. 2015-06-14 22:50:50
UCHWAŁA NR X/68/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2015 r. 2015-06-14 22:48:30
Uchwała Nr X/67/15 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2015-06-14 22:44:42
Uchwała Nr X/66/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2015-06-14 22:43:42
Uchwała Nr X/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2015-06-14 22:42:39
Uchwała Nr X/64/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2015-06-14 22:41:55
UCHWAŁA NR X/63/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka 2015-06-14 22:40:23
UCHWAŁA NR X/62/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bielkowo 2015-06-14 22:31:58
UCHWAŁA Nr X/61/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec + ROSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE (w załączniku) 2015-06-14 22:24:35
U C H W A Ł A NR IX/59/15 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015 ?2023 2015-06-10 06:50:30
UCHWAŁA NR IX/60/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-06-07 19:55:01
U C H W A Ł A NR IX/58/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-06-07 19:52:50
U C H W A Ł A NR VIII/54/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2015-06-07 19:51:27
UCHWAŁA NR VIII/49/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata 2015 - 2020 2015-06-07 19:46:39
U C H W A Ł A NR VIII/56/15 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 2015-06-07 19:44:36
UCHWAŁA NR VIII/50/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2015- 2020 2015-06-07 19:42:24
U C H W A Ł A NR VIII/48/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-06-07 19:40:37
U C H W A Ł A NR VIII/55/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2015-06-07 19:36:02
UCHWAŁA NR VIII/53/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2015-06-07 19:24:26
UCHWAŁA NR VIII/52/15 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2015-06-07 19:22:49
UCHWAŁA NR VIII/51/15 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2015-06-07 19:20:10
UCHWAŁA NR VI/34/15 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Kobylanka w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-11 10:01:32
UCHWAŁA NR VI/33/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2015-03-11 10:00:07
UCHWAŁA NR VI/32/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2015-03-11 09:58:54
UCHWAŁA NR VI/31/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi ?i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2015-03-11 09:57:06
UCHWAŁA NR VI/30/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych dla których Gmina Kobylanka jest organem prowadzącym 2015-03-11 09:55:23
UCHWAŁA NR VI/29/15 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych ?prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2015-03-11 09:54:02
UCHWAŁA  NR VI/28/15 w sprawie opłaty targowej   2015-03-11 09:51:36
UCHWAŁA NR VI/27/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2015-03-11 09:50:34
UCHWAŁA NR VI/26/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-03-11 09:48:43
UCHWAŁA NR VI/25/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/280/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-03-11 09:46:17
UCHWAŁA NR VI/24/15 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2015-03-11 09:41:33
UCHWAŁA Nr VI/23/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-03-11 09:36:57
UCHWAŁA NR VI/22/15 w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z członkostwa Gminy Kobylanka w stowarzyszeniu pod nazwą "Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy" 2015-03-11 09:31:30
UCHWAŁA NR V/20/15 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta gminy Kobylanka dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Umów i Zleceń zawieranych przez gminę Kobylanka 2015-02-09 08:36:11
UCHWAŁA NR V/19/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance odnośnie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 2015-02-09 08:33:26
Uchwała Nr V/18//15 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2015-2020 2015-02-09 08:31:05
Uchwała Nr V/17/15 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka pn. ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2015-2020. 2015-02-09 08:30:02
UCHWAŁA NR V/16/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka 2015-02-09 08:28:46
UCHWAŁA NR V/13/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2015-02-09 08:23:52
UCHWAŁA NR V/12/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2015-02-09 08:22:11
UCHWAŁA NR V/11/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2015 2015-02-09 08:21:01
UCHWAŁA Nr IV/7/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 2015-01-11 19:06:55
U C H W A Ł A Nr IV/9/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2015-01-11 18:37:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji na terenie działki nr 206 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka 2014-12-31 09:26:42
UCHWAŁA Nr III/6/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka 2014-12-15 12:13:36
U C H W A Ł A Nr II/5/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:44:17
U C H W A Ł A Nr II/4/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:24:10
U C H W A Ł A Nr II/3/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka 2014-12-15 08:22:55
U C H W A Ł A Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka 2014-12-05 21:08:27
UCHWAŁA NR XLVIII/291/14 w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi ?i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-24 09:02:21
UCHWAŁA NR XLVIII/290/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Zieleniewo 2014-11-24 09:01:45
UCHWAŁA Nr XLVIII/289/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, obejmującego teren działki nr 822/3. 2014-11-24 09:00:00
U C H W A Ł A Nr XLVIII/288/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-11-24 08:58:12
U C H W A Ł A NR XLVII/286/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 6, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą ? Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński? 2014-11-21 10:57:40
U C H W AŁ A Nr XLVII/285/14 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe 2014-11-21 10:53:35
U C H W A Ł A NR XLVII/284/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka 2014-11-21 10:51:39
U C H W A Ł A NR XLVII/282/14 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kobylanka 2014-11-21 10:44:32
Uchwała Nr XLVII/281/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół. 2014-11-21 10:40:57
UCHWAŁA NR XLVII/279/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-11-21 10:34:55
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA? 2014-11-04 15:39:08
OBWIESZCZENIE w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez pełnomocnika ?w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. ?w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic ?m. st. Warszawy 2014-10-08 17:03:52
U C H W A Ł A Nr XLVI/277/14 w sprawie poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim dotyczącego realizacji drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej nr 10 w województwie zachodniopomorskim 2014-10-06 11:33:19
UCHWAŁA Nr XLVI/276/14 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego komisów samochodowych na terenie miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo w gminie Kobylanka 2014-10-06 11:31:35
UCHWAŁA Nr XLVI/275/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-10-06 11:30:19
UCHWAŁA Nr XLVI/274/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-10-06 11:28:21
UCHWAŁA Nr XLVI/273/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2014-10-06 11:27:30
U C H W A Ł A Nr XLVI/270/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-10-06 11:16:56
UCHWAŁA Nr XLV/269/14 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-07-04 07:51:50
UCHWAŁA Nr XLV/268/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-07-04 07:47:40
UCHWAŁA Nr XLV/267/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2013 rok 2014-07-04 07:45:19
UCHWAŁA Nr XLIV/265/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2032 2014-06-06 07:50:55
UCHWAŁA NR XLIV/264/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2014-06-06 07:48:26
UCHWAŁA NR XLIV/263/14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2014-06-06 07:47:21
UCHWAŁA NR XL/241/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-02-07 08:03:28
UCHWAŁA NR XL/240/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020? 2014-02-07 08:02:52
UCHWAŁA NR XL/239/14 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka 2014-02-07 08:01:27
UCHWAŁA NR XL/238/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębach Bielkowo i Motaniec 2014-02-07 07:36:51
UCHWAŁA Nr XXX/183/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Kobylanka w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania publicznego pn. Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Kobylanka 2013-03-13 11:34:44
UCHWAŁA Nr XXX/182/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2013-03-13 11:30:51
UCHWAŁA Nr XXX/181/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2013-03-13 11:27:02
Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2013-03-13 11:23:41
UCHWAŁA Nr XXX/179/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kobylanka 2013-03-13 11:20:20
UCHWAŁA Nr XXX/178/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2013-03-13 11:12:51
UCHWAŁA NR XXIX/177/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka 2013-02-07 20:52:51
UCHWAŁA Nr XXIX/176/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-02-07 20:49:31
UCHWAŁA Nr XXVIII/175/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2013-01-07 12:14:56
UCHWAŁA NR XXVIII/174/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2013-01-07 09:50:01
UCHWAŁA NR XXVIII/173/12 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kobylance 2013-01-07 09:47:14
UCHWAŁA NR XXVIII/172/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 09:42:40
UCHWAŁA NR XXVIII/171/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2013-01-07 09:39:46
UCHWAŁA Nr XXVIII/169/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2013-01-07 09:36:37
UCHWAŁA Nr XXVIII/167/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2013-01-07 09:32:11
UCHWAŁA Nr XXVIII/166/12 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2022 2013-01-07 09:28:50
UCHWAŁA NR XXVIII/165/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-01-07 09:24:06
UCHWAŁA NR XXVII/164/12 w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 2012-12-10 12:52:57
UCHWAŁA NR XXVII/163/12 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-10 12:51:33
UCHWAŁA NR XXVII/162/12 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kołbaskowo 2012-12-10 12:50:21
UCHWAŁA NR XXVII/161/12 w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków Pana Radosława Ożóg z dnia 19.10.2012 r. dotyczących nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 112, 254/1 i 254/2 w obrębie Bielkowo 2012-12-10 12:48:47
UCHWAŁA NR XXVII/160/12 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012-12-10 12:47:03
UCHWAŁA NR XXVII/159/12 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-10 12:45:25
UCHWAŁA NR XXVII/158/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-10 12:43:07
UCHWAŁA Nr XXVII/157/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2012-12-10 12:41:12
UCHWAŁA NR XXVII/156/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński" 2012-12-10 12:38:34
UCHWAŁA NR XXVII/155/12 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-12-10 12:35:33
UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-10 12:33:50
ZARZĄDZENIE NR 77/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXV/142/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-10-08 11:24:15
UCHWAŁA Nr XXV/149/12 w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-08 11:07:33
UCHWAŁA Nr XXV/148/12 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka 2012-10-08 11:05:54
UCHWAŁA Nr XXV/147/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Władysławy i Franciszka Wieczorek na bezczynność Urzędu Gminy w Kobylance w przedmiocie przestrzegania i egzekwowania Uchwały Nr XLIII/279/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka" 2012-10-08 11:04:04
UCHWAŁA Nr XXV/146/12 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 - 2032 2012-10-08 11:02:05
UCHWAŁA NR XXV/145/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2012-10-08 10:59:46
UCHWAŁA Nr XXV/143/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-10-08 10:54:02
UCHWAŁA Nr XXV/142/ 12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-10-08 10:51:37
UCHWAŁA NR XXIV/141/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylanka 2012-07-30 11:57:44
UCHWAŁA Nr XXIV/140/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-07-30 11:55:19
[Unieważniona] UCHWAŁA NR XXIV/139/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-30 11:51:26
UCHWAŁA NR XXIV/138/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-30 11:49:15
UCHWAŁA Nr XXIV/137/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-30 11:42:24
UCHWAŁA Nr XXIII/135/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XVI/103/11 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2012-07-20 09:34:05
UCHWAŁA Nr XXIII/134/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2012-07-20 09:32:50
UCHWAŁA Nr XXIII/133/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2012-07-20 09:31:44
UCHWAŁA Nr XXIII/132/12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2012-07-20 09:30:16
UCHWAŁA Nr XXIII/131/12 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy od Skarbu Państwa 2012-07-20 09:29:07
UCHWAŁA Nr XXIII/130/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 09:26:46
UCHWAŁA Nr XXIII/129/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2011 2012-07-20 09:25:08
UCHWAŁA Nr XXIII/128/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2011 rok 2012-07-20 09:23:05
UCHWAŁA Nr XXII/127/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2012-07-20 09:03:36
UCHWAŁA Nr XXII/126/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn 2012-07-20 09:00:31
UCHWAŁA NR XXII/125/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-07-20 08:58:13
UCHWAŁA Nr XXII/124/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 08:55:07
[Unieważniona] UCHWAŁA Nr XXII/123/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-07-20 08:52:38
[Unieważniona] UCHWAŁA Nr XXII/122/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2012-07-20 08:48:04
UCHWAŁA Nr XXI/121/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 08:46:41
UCHWAŁA Nr XXI/120/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, części obrębu Niedźwiedź 2012-07-20 08:42:42
UCHWAŁA Nr XXI/119/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-07-20 08:36:43
UCHWAŁA Nr XXI/118/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-20 08:34:07
UCHWAŁA Nr XX/117/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-04-06 08:24:41
UCHWAŁA Nr XIX/115/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2012-04-06 08:20:32
UCHWAŁA Nr XIX/114/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r 2012-04-06 08:19:21
UCHWAŁA Nr XIX/113/12 w sprawie najmu lokalu Ośrodka Zdrowia położonego w budynku przy ul. Szkolnej 20 w Kobylance 2012-04-06 08:17:40
UCHWAŁA Nr XVIII/108/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 ?2021 2012-03-09 08:40:23
UCHWAŁA Nr XVIII/107/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-09 08:33:31
UCHWAŁA Nr XVIII/106/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2012 2012-03-09 08:28:53
UCHWAŁA Nr XVIII/109/12 w sprawie przedłużenia umów dzierżaw 2012-03-09 08:26:32
UCHWAŁA Nr XVIII/110/12 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2012-03-09 08:25:34
UCHWAŁA Nr XVIII/111/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do organizacji i realizacji pracy z rodziną 2012-03-09 08:16:40
UCHWAŁA Nr XVIII/112/12 w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego ze Stargardu Szczecińskiego na Stargard 2012-03-09 08:15:15
UCHWAŁA Nr XVII/105/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-01-16 08:19:16
UCHWAŁA Nr XVII/104/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-01-16 08:11:43
UCHWAŁA Nr XVI/103/11 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka 2012-01-09 15:10:37
UCHWAŁA Nr XVI/102/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/239/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw urzędowych osiedlom i ulicom w miejscowości Morzyczyn 2012-01-09 15:09:14
UCHWAŁA Nr XVI/101/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2012-01-09 15:06:37
UCHWAŁA Nr XVI/100/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-01-09 15:05:11
UCHWAŁA Nr XVI/99/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2012-01-09 15:03:11
UCHWAŁA Nr XVI/98/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-01-09 14:59:20
UCHWAŁA Nr XVI/97/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2021 2012-01-09 14:56:10
UCHWAŁA Nr XVI/96/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012 2012-01-09 14:53:52
UCHWAŁA Nr XV/95/11 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 2011-12-28 09:46:11
UCHWAŁA Nr XV/94/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-12-28 09:44:26
UCHWAŁA Nr XIV/88/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-16 08:19:58
UCHWAŁA Nr XIV/93/11 w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-12-14 16:51:33
UCHWAŁA Nr XIV/92/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-12-14 16:49:44
UCHWAŁA Nr XIV/91/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną 2011-12-14 16:48:18
UCHWAŁA Nr XIV/90/11 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2011-12-14 16:39:08
UCHWAŁA Nr XIV/89/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-14 16:37:57
UCHWAŁA Nr XIV/87/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-12-14 16:34:31
UCHWAŁA Nr XIV/86/11 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011-12-14 16:31:29
UCHWAŁA Nr XIII/83/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2011-11-16 10:22:19
UCHWAŁA Nr XII/80/11 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015 2011-10-12 14:15:35
UCHWAŁA NR XII/78/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku zmienianej uchwałą nr XLVI/317/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2011-10-12 14:05:10
UCHWAŁA NR XII/77/11 w sprawie zmiany załącznika do uchwały XVI/105/2008 Rady Gminy w Kobylance z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla terenu położonego w obrębie Kobylanka 2011-10-12 14:03:27
UCHWAŁA NR XII/76/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/66/2011 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Kobylanka o nazwie "Duży plan przy GPZ-cie" 2011-10-12 14:01:36
UCHWAŁA Nr XII/74/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego 2011-10-12 14:00:12
UCHWAŁA Nr XII/75/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-10-12 13:58:41
UCHWAŁA Nr XII/72/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-10-12 13:48:32
Uchwała Nr XI/71/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2011-08-17 10:00:30
UCHWAŁA Nr XI/67/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-08-17 09:59:27
UCHWAŁA Nr XI/ 68/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-08-17 09:38:45
Uchwała Nr XI/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2011-08-17 09:36:06
Uchwała Nr XI/70/11 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-08-17 09:34:53
UCHWAŁA Nr X/65/11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-08-12 11:14:39
UCHWAŁA Nr X/58/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2010 2011-08-12 11:13:18
UCHWAŁA Nr X/57/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-08-12 11:10:41
UCHWAŁA Nr X/60/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-08-12 11:08:02
UCHWAŁA Nr X/62/11 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-08-12 11:06:29
UCHWAŁA Nr X/63/11 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2011-08-12 11:04:58
UCHWAŁA Nr X/59/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-08-12 11:01:43
UCHWAŁA Nr X/61/11 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2011-08-12 10:54:42
UCHWAŁA NR X/64/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Kobylanka 2011-08-12 10:49:38
Uchwała Nr IX/56/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2011-07-11 10:36:42
UCHWAŁA Nr IX/54/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/08 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo i Kunowo 2011-07-11 10:32:45
UCHWAŁA Nr IX/53/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 2011-07-11 10:30:12
UCHWAŁA Nr IX/52/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-07-11 10:28:45
UCHWAŁA Nr VIII/51/11 w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011 ? 2016 2011-05-20 08:33:14
UCHWAŁA NR VIII/50/11 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2011-05-20 08:26:21
UCHWAŁA NR VIII/49/11 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2011-05-20 08:22:14
UCHWAŁA NR VIII/47/11 w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Stargardzkiego 2011-05-20 08:18:01
UCHWAŁA Nr VIII/46/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-05-20 08:14:16
UCHWAŁA Nr VIII/45/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-05-20 08:08:32
UCHWAŁA Nr VIII/44/11 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kobylanka 2011-05-20 08:06:00
UCHWAŁA Nr VIII/43/11 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kobylanka 2011-05-20 08:04:41
UCHWAŁA Nr VI/41/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kunowie 2011-04-11 07:58:41
UCHWAŁA Nr VI/40/11 w sprawie współdziałania z  Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w  niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka 2011-04-11 07:57:19
UCHWAŁA Nr VI/39/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2011-04-11 07:55:51
UCHWAŁA Nr VI/38/11 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. 2011-04-11 07:54:58
UCHWAŁA NR VI/37/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2011-04-11 07:51:49
UCHWAŁA NR VI/36/11 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Stargardzkiego 2011-04-11 07:50:41
UCHWAŁA Nr VI/35/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-04-11 07:47:45
UCHWAŁA Nr VI/34/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011- 2021 2011-04-11 07:45:21