Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 1 / 2014 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji inwestycji na obszarze Gminy Kobylanka realizowanych w ramach Projektu pn. Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński oraz udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia. 2014-01-10 13:43:55
ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014 roku. 2014-01-10 13:45:58
ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2014-01-27 15:43:50
ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli samorządowych placówek oświatowych. 2014-01-27 15:45:32
ZARZĄDZENIE NR 5/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2014 roku 2014-01-27 15:48:09
ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2014-02-10 13:09:56
ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-02-10 13:16:40
ZARZĄDZENIE NR 8/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 pażdziernka 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-02-10 14:36:55
ZARZĄDZENIE NR 9/2014 sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2014-02-10 13:18:11
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2014-02-10 13:24:20
ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-02-10 13:27:16
ZARZĄDZENIE NR 12/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-02-26 09:22:08
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011 r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2014-02-26 09:27:11
ZARZĄDZENIE NR 14/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-03-05 13:36:31
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych 2014-02-26 09:28:14
ZARZĄDZENIE Nr 16 /2014 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych 2014-02-26 09:29:09
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2014 r 2014-02-26 09:30:02
Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie zasad i wysokości stawek za umieszczanie reklam i oznaczeń przedsiębiorców w i na obiektach będących własnością Gminy Kobylanka 2014-02-26 12:50:12
Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie zasad i wysokości stawek za umieszczanie reklam i oznaczeń przedsiębiorców na terenach będących własnością Gminy Kobylanka 2014-02-26 12:56:29
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2014-02-28 10:19:57
Zarządzenie Nr 21 /2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2014-03-03 07:24:49
ZARZĄDZENIE NR 22/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 2014-03-17 13:48:39
ZARZĄDZENIE NR 23/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-03-19 15:39:39
Zarządzenie Nr 24/2014 W sprawie wyznaczenia osoby do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 2014-03-13 19:58:40
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186.000 euro, pn. ?Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo Gmina Kobylanka?. 2014-03-13 19:59:42
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Kobylanka 2014-03-26 09:31:20
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka." 2014-03-26 09:35:16
ZARZĄDZENIE NR 28 /2014 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2014-03-26 09:38:09
ZARZĄDZENIE nr 29/2014 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kunowo 2014-03-26 15:00:14
ZARZĄDZENIE NR 30 /2014 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014 r. 2014-04-28 12:17:26
ZARZĄDZENIE NR 31/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLI/244/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-04-28 12:20:56
ZARZĄDZENIE NR 32/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-28 12:26:18
ZARZĄDZENIE NR 33/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2014-04-28 12:30:06
ZARZĄDZENIE NR 34/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-28 12:32:22
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie określenia formy zgłoszenia do Urzędu Gminy Kobylanka chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN. 2014-04-30 14:17:13
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2014-04-28 12:34:28
ZARZĄDZENIE NR 37/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-05-14 16:45:32
ZARZĄDZENIE NR 38/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2014-04-28 12:36:01
ZARZĄDZENIE NR 39/2014 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-05-14 16:35:53
ZARZĄDZENIE NR 40/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-05-14 16:42:04
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze ? Gminy Kobylanka w wyborach do Parlamentu Europejskiego,? zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 14:55:09
Zarządzenie Nr 42 /2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-05-05 14:56:05
ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2014 r. 2014-05-14 16:37:35
Zarządzenie Nr 44 /2014 w ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-10 13:24:37
Zarządzenie Nr 45/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-10 13:20:38
ZARZĄDZENIE NR 46/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-06-04 10:47:14
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka". 2014-05-14 16:46:53
ZARZĄDZENIE NR 48/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-04 14:33:02
ZARZĄDZENIE NR 49/2014r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 stycznia 2014r.zmieniającego zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-06-06 09:39:49
ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2014-05-30 14:49:35
ZARZĄDZENIE NR 51/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-17 20:41:32
ZARZĄDZENIE Nr 52/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 2014-06-17 20:34:32
ZARZĄDZENIE NR 53/2014 w sprawie : przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka w roku 2015 2014-06-11 09:18:30
ZARZĄDZENIE NR 54/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-06-17 20:44:49
ZARZĄDZENIE NR 55/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2014-06-17 20:37:19
ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-17 20:38:55
ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2014-06-17 09:57:39
ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-06-17 09:58:06
ZARZĄDZENIE NR 59/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-07-09 09:49:06
ZARZĄDZENIE NR 60/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-07-09 09:52:01
ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 w sprawie wniesienia wkładu Gminy Kobylanka do Spółdzielni Socjalnej "Miedwie" 2014-07-09 09:57:39
ZARZĄDZENIE NR 62 / 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2014-07-09 10:00:56
ZARZĄDZENIE NR 63/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-07-25 08:48:11
ZARZĄDZENIE NR 64/2014 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora 2014-07-11 09:09:22
Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-28 19:57:06
Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka 2014-07-25 08:50:26
ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. 2014-08-06 12:19:53
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się? o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 20:19:32
ZARZĄDZENIE NR 69/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-08-06 11:35:27
ZARZĄDZENIE NR 70/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-08-06 11:38:51
ZARZĄDZENIE NR 71/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2014-08-20 10:22:14
ZARZĄDZENIE NR 72/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-08-25 13:40:56
Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie: ustalenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" 2014-08-13 16:04:24
ZARZĄDZENIE NR 74/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-09-01 13:03:27
Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-09-01 11:25:52
ZARZĄDZENIE NR 76/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-09-15 12:50:39
Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ?Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów? 2014-09-08 07:54:00
ZARZĄDZENIE Nr 78/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka?. 2014-09-17 10:12:42
ZARZĄDZENIE NR 79/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-10-01 09:52:29
ZARZĄDZENIE NR 80/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVI/270/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-10-01 09:55:20
ZARZĄDZENIE NR 81/2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 maja 2014r.zmieniającego zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-11-03 08:23:53
ZARZĄDZENIE NR 82/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-10-15 11:28:49
ZARZĄDZENIE Nr 83/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2014-10-01 09:56:17
Zarządzenie Nr 84 /2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka?. 2014-10-15 11:34:45
ZARZĄDZENIE NR 85/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-11-26 13:41:26
Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej ? w wyborach samorządowych 2014-10-23 22:08:28
ZARZĄDZENIE NR 87/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-11-03 08:29:54
ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do rad gmin, rad powiatów,?sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-10-23 22:09:24
ZARZĄDZENIE Nr 89/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance". 2014-11-03 08:25:17
ZARZĄDZENIE NR 90/2014 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2014-11-03 08:34:52
ZARZĄDZENIE NR 91/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-11-03 08:16:20
Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Kobylanka ?z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-10-31 09:25:18
ZARZĄDZENIE NR 93/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVII/278/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-11-26 13:30:52
ZARZĄDZENIE NR 94/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-11-26 13:34:51
ZARZĄDZENIE NR 95/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVIII/288/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-11-26 13:38:53
ZARZĄDZENIE NR 96/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-12-08 10:02:51
ZARZĄDZENIE Nr 97/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2014-12-05 21:03:37
ZARZĄDZENIE Nr 98/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/09 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2014-12-03 10:10:27
ZARZĄDZENIE NR 99/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-12-11 09:06:57
ZARZĄDZENIE Nr 100/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2014 r. 2014-12-03 10:12:25
ZARZĄDZENIE NR 101 / 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pana Bartłomieja Pozorskiego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kobylanka 2014-12-08 11:21:42
ZARZĄDZENIE NR 102/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2015-01-16 08:02:10
ZARZĄDZENIE NR 103/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2012 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2015-01-16 08:04:36
ZARZĄDZENIE NR 104/2014 w sprawie zmiany wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-01-16 08:06:28
ZARZĄDZENIE NR 106/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-01-16 08:08:43
ZARZĄDZENIE NR 107/2014 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-01-16 07:52:19
ZARZĄDZENIE NR 108/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2015-01-16 08:10:29
ZARZĄDZENIE NR 109/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr IV/9/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2015-01-16 08:12:46
ZARZĄDZENIE NR 110/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2015-01-21 10:54:31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Sielicki

Data wytworzenia:
03 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Łukasz Sielicki

Data publikacji:
03 sty 2014, godz. 15:43

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Sielicki

Data aktualizacji:
03 sty 2014, godz. 15:43