Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2011 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2012 roku 2012-02-01 10:06:55
ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2012-02-10 08:08:38
ZARZĄDZENIE NR 3/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVII/104/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-07 14:45:14
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2012-01-16 15:07:05
ZARZĄDZENIE NR 5/2012 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2012-02-01 10:22:39
ZARZĄDZENIE NR 6/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-03-07 14:42:26
ZARZĄDZENIE NR 7/2012 w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2012-03-13 09:28:03
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka 2012-02-08 09:50:24
Zarządzenie nr 9/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2012-02-24 10:57:42
Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych Urzędu Gminy Kobylanka 2012-03-27 09:59:06
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2012-08-22 13:16:13
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2012-08-13 07:57:15
ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2012-02-08 09:41:32
ZARZĄDZENIE NR 13/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2012-08-13 07:58:44
ZARZĄDZENIE NR 14/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-02 10:44:46
ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2012-08-22 13:40:43
ZARZĄDZENIE NR 16/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-03-13 09:38:32
ZARZĄDZENIE NR 17/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-13 09:31:35
Zarządzenie Nr 18 /2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-09 07:54:02
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka" 2012-03-15 20:42:38
ZARZĄDZENIE NR 20/2012 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance oraz powołanie komisji skontrowej. 2012-03-15 20:40:45
ZARZĄDZENIE NR 21/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-03-26 12:50:31
ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie pobierania i wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 2012-05-11 10:15:44
ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 w sprawie wykazania lokalu przeznaczonego do najmu stanowiącego własność Gminy Kobylanka 2012-04-04 15:02:27
ZARZĄDZENIE NR 24/2012 zmieniające zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance oraz powołanie komisji skontrowej 2012-04-04 15:04:37
ZARZĄDZENIE NR 25/2012 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2012-05-09 12:37:28
ZARZĄDZENIE NR 26/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XX/116/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-11 10:19:20
ZARZĄDZENIE NR 27/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-05-11 10:22:35
ZARZĄDZENIE Nr 28 /2012 w sprawie upoważnienia do potwierdzania przyjęcia wniosków o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2012-05-09 12:40:48
Zarządzenie Nr 29 /2012 w sprawie powołania na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2012-05-09 12:35:55
ZARZĄDZENIE NR 30/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-05-21 18:03:38
ZARZĄDZENIE Nr 31 /2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka na 2012 r. 2012-05-11 10:17:56
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2012-05-02 14:32:45
ZARZĄDZENIE NR 33/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2012-05-07 12:15:41
ZARZĄDZENIE NR 34 /2012 w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2012-05-09 12:47:07
ZARZĄDZENIE NR 35/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-06-06 12:53:02
ZARZĄDZENIE NR 36/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXI/118/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-25 10:09:44
ZARZĄDZENIE NR 37 /2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Kunowie. 2012-05-25 10:07:08
ZARZĄDZENIE NR 38/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-06-22 08:29:01
ZARZĄDZENIE NR 39/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-06-22 08:31:47
Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka" 2012-06-11 09:42:41
ZARZĄDZENIE NR 41/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXII/124/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-06 11:22:17
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Sta 2012-07-06 11:20:24
Zarządzenie Nr 43 /2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie im. Jana Brzechwy. 2012-06-26 08:59:12
ZARZĄDZENIE NR 44/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-07-09 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 45 /2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-09 08:42:27
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-11 12:09:41
ZARZĄDZENIE Nr 47/2012 w sprawie upoważnienia do podpisywania i wydawania dokumentów związanych z dowodami osobistymi 2012-07-09 13:41:13
Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym". 2012-07-11 11:44:18
ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2012-07-17 14:31:47
ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2012-07-17 14:34:07
ZARZĄDZENIE NR 51/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-08-08 12:48:46
ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2012-08-22 13:42:26
ZARZĄDZENIE NR 53 /2012 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 r. 2012-08-06 09:15:43
Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 2012-07-25 12:39:06
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXIV/137/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-08-08 12:46:38
ZARZĄDZENIE NR 56/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-08-24 07:57:52
Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-08-08 12:50:26
Zarządzenie Nr 58 /2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-08 12:52:14
Zarządzenie Nr 59 /2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-08 12:54:50
ZARZĄDZENIE NR 60/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-08-17 09:19:14
ZARZĄDZENIE NR 61/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-09-24 10:24:09
ZARZĄDZENIE NR 62/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-09-24 10:29:40
Zarządzenie Nr 63 /2012 w sprawie upoważnienia pani Bernadety Opasińskiej Skarbnika Gminy do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu "Myślę, liczę, działam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2012-09-24 10:30:40
Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam". 2012-09-24 10:32:04
Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam". 2012-09-24 10:33:30
Zarządzenie Nr 66 /2012 w sprawie zasad realizacji projektu "Myślę, liczę, działam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-09-24 10:34:39
ZARZĄDZENIE NR 67/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2012-10-03 15:23:49
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie uchylenia zarządzenie . 2012-09-24 10:36:34
Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-03 15:18:06
Zarządzenie Nr 70 /2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-03 15:21:16
Zarządzenie Nr 71 /2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-03 15:22:33
ZARZĄDZENIE NR 72 / 2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-09-18 21:24:26
ZARZĄDZENIE NR 73/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-10-08 11:18:15
Zarządzenie Nr 74 /2012 w sprawie zmian do "Polityki bezpieczeństwa" wprowadzonej Zarządzeniem nr 107/2011 r. 2012-10-03 15:27:42
ZARZĄDZENIE Nr 75/2012 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. Zarządzania Jakością Urzędu Gminy Kobylanka 2012-10-19 08:29:50
ZARZĄDZENIE Nr 75/2012 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. Zarządzania Jakością Urzędu Gminy Kobylanka 2012-10-03 15:28:55
ZARZĄDZENIE NR 76/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-10-12 12:43:56
ZARZĄDZENIE NR 77/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXV/142/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-10-08 11:24:15
ZARZĄDZENIE NR 78/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-10-12 12:45:35
ZARZĄDZENIE NR 79/2012 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury 2012-10-12 12:41:54
ZARZĄDZENIE NR 80/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji aktywów i pasywów nieobjętych spisem z natury lub uzgodnieniem sald 2012-10-12 12:47:37
ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażanych w monitory ekranowe 2012-10-15 11:43:25
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Zagrodzkiego Prezesa OSP Bielkowo do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej w postępowaniu "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie." 2012-10-08 11:14:47
Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie upoważnienia Pana Tadeusza Szczepańskiego Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej w postępowaniu ,"Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie." 2012-10-08 11:13:32
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie 2012-10-08 11:15:46
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/09 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 listopada 2009r. w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. 2012-10-17 10:17:58
Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie ustalenia drugiego terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 2012-10-17 10:14:24
Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Dostawa sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dydaktycznym w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-19 09:00:13
Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-19 09:01:49
ZARZĄDZENIE NR 89/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-11-16 07:47:11
ZARZĄDZENIE NR 90/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-12-03 07:55:54
ZARZĄDZENIE NR 91/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-12-03 08:04:29
Zarządzenie nr 92/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-11-13 12:53:04
ZARZĄDZENIE NR 93/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-12-29 11:43:43
ZARZĄDZENIE NR 94/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-12-29 11:40:50
Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 200.000,00 euro na "Świadczenie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kobylanka" 2013-02-17 22:21:02
Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-12-29 11:38:09
ZARZĄDZENIE NR 97 / 2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-12-29 11:36:33
ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 w sprawie odwołania zastępcy wójta Gminy Kobylanka. 2012-12-29 12:55:19
ZARZĄDZENIE Nr 99 / 2012 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2012-12-29 11:39:42
ZARZĄDZENIE NR 100/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:16:22
ZARZĄDZENIE NR 101/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:19:52
ZARZĄDZENIE NR 102/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXVIII/167/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2013-02-24 19:22:16
ZARZĄDZENIE NR 103/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:25:51
ZARZĄDZENIE NR 104/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:28:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
16 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 sty 2012, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 sty 2012, godz. 15:05