Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu Myślę, liczę, działam

Kobylanka: Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu Myślę, liczę, działam
Numer ogłoszenia: 167061 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu Myślę, liczę, działam, 4 części.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), jeśli wykonawca składa ofertę na wszystkie części; 1 000,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 1; 1 000,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 2; 1 000,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 3; 1 000,00 PLN, jeśli wykonawca składa ofertę na część 4; Wadium może być wniesione w : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami). 1.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego: nr konta: 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują: a) Dla części 1 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję kierownika projektu, która spełnia łącznie następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, wykonywała co najmniej 2 usługi polegające na administrowaniu (koordynowaniu, kierowaniu) projektem o wartości powyżej 1 000 000,00 PLN dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX PO KL, odbyła co najmniej 2 szkolenia z zakresu realizacji projektów. b) Dla części 2 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję asystenta kierownika projektu, która spełnia łącznie następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonywała co najmniej 1 usługę polegającą na uczestniczeniu w zespole administrującym projektem o wartości powyżej 1 000 000,00 PLN dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX PO KL w charakterze co najmniej asystenta koordynatora/kierownika, odbyła co najmniej 2 szkolenia z zakresu realizacji projektów. c) Dla części 3 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera kluczowego w SP, która spełnia łącznie następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, wykonywała co najmniej 1 usługę polegającą na uczestniczeniu w zespole administrującym projektem o wartości powyżej 1 000 000,00 PLN dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach PO KL w charakterze osoby odpowiedzialnej za rekrutację oraz nadzór nad działaniami merytorycznymi, która ukończyła co najmniej 30-godzinny kurs kinezjologii edukacyjnej i przeprowadziła co najmniej 30-godzinny warsztat z grupą. d) Dla części 4 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera kluczowego w Gimnazjum, która spełnia łącznie następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, wykonywała co najmniej 1 usługę polegającą na uczestniczeniu w zespole administrującym projektem o wartości powyżej 1 000 000,00 PLN dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach PO KL w charakterze osoby odpowiedzialnej za rekrutację oraz nadzór nad działaniami merytorycznymi, która posiada dokument potwierdzający ukończony kurs Trenera TZA i przeprowadziła co najmniej 30-godzinny warsztat z grupą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - kwalifikacje kadry - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy: zmiana jest dla Zamawiającego korzystna; zmiana wynika ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiana wynika ze zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Kobylanka Punkt Obsługi Interesanta ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Myślę, liczę, działam, nr KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-016/12.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pełnienie funkcji kierownika projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kierownik projektu odpowiedzialny będzie za stworzenie i nadzorowanie struktury organizacyjnej projektu, zarządzanie działaniami, finansami (prawidłowość dokumentowania wydatków, terminowość, racjonalność, przejrzystość finansowa), czasem, personelem i ryzykiem, sprawozdawczość merytoryczna, przepływ informacji, kontrola jakości realizacji zadań, okresowe spotkania przeglądowe, opracowanie ew. działań naprawczych, reprezentowanie projektu. Wymiar czasu wykonywania usługi - przeciętnie 20h/tyg. Wymagane jest osobiste wykonywanie usługi na miejscu, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku kolizji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym oraz innych obowiązków osoby pełniącej wskazaną funkcję, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. W sytuacjach nagłych Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego wezwania osoby pełniącej wskazaną funkcję do swojej siedziby, a osoba ta ma obowiązek stawiennictwa w przeciągu maksymalnie 2 godzin zegarowych. Kierownik projektu odpowiada osobiście za osiągnięcie założonych rezultatów projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. kwalifikacje kadry - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Asystent kierownika - odpowiedzialny będzie za administrację oraz sprawozdawczość i ewaluację całościową projektu - opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji projektu, zbieranie, ocena, analiza danych, systematyczna ocena realizacji projektu, raporty, ewaluacja wewnętrzna, PEFS, obsługa administracyjna projektu. Wymiar czasu wykonywania usługi - przeciętnie 20h/tyg. Wymagane jest osobiste wykonywanie usługi na miejscu, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku kolizji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym oraz innych obowiązków osoby pełniącej wskazaną funkcję, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. W sytuacjach nagłych Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego wezwania osoby pełniącej wskazaną funkcję do swojej siedziby, a osoba ta ma obowiązek stawiennictwa w przeciągu maksymalnie 2 godzin zegarowych. Asystent kierownika projektu odpowiada osobiście za zgodność danych zamieszczanych w PEFS ze stanem faktycznym..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. kwalifikacje kadry - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pełnienie funkcji trenera kluczowego szkół podstawowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trener kluczowy w SP odpowiedzialny będzie za rekrutację, merytoryczne przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, zabezpieczenie logistyczne zajęć, monitoring, ewaluację zajęć oraz superwizowanie kadry. Dodatkowo: analiza diagnoz; prowadzenie diagnoz uzupełniających; organizacja i prowadzenie szkoleń dla specjalistów i nauczycieli w zakresie tworzenia programów; opracowanie wraz z prowadzącymi szczegółowych programów zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych trudności uczniów dla każdej grupy oddzielnie; nadzór nad realizacją programów zajęć; ewaluacja prowadzona testami i kwestionariuszami pedagogicznymi; analiza statystyczna prowadzonej ewaluacji; harmonizacja zajęć projektu z zajęciami szkolnymi; Wymiar czasu wykonywania usługi - przeciętnie 20h/tyg. Wymagane jest osobiste wykonywanie usługi na miejscu, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku kolizji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym oraz innych obowiązków osoby pełniącej wskazaną funkcję, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. W sytuacjach nagłych Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego wezwania osoby pełniącej wskazaną funkcję do swojej siedziby, a osoba ta ma obowiązek stawiennictwa w przeciągu maksymalnie 2 godzin zegarowych. Trener kluczowy w SP osobiście odpowiada za wyniki rekrutacji w SP..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. kwalifikacje kadry - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pełnienie funkcji trenera kluczowego gimnazjum.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trener kluczowy w Gimnazjum odpowiedzialny będzie za rekrutację, merytoryczne przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, zabezpieczenie logistyczne zajęć, monitoring, ewaluację zajęć oraz superwizowanie kadry. Dodatkowo: analiza diagnoz; prowadzenie diagnoz uzupełniających; organizacja i prowadzenie szkoleń dla specjalistów i nauczycieli w zakresie tworzenia programów; opracowanie wraz z prowadzącymi szczegółowych programów zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych trudności uczniów dla każdej grupy oddzielnie; nadzór nad realizacją programów zajęć; ewaluacja prowadzona testami i kwestionariuszami pedagogicznymi; analiza statystyczna prowadzonej ewaluacji; harmonizacja zajęć projektu z zajęciami szkolnymi; Wymiar czasu wykonywania usługi - przeciętnie 20h/tyg. Wymagane jest osobiste wykonywanie usługi na miejscu, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku kolizji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym oraz innych obowiązków osoby pełniącej wskazaną funkcję, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. W sytuacjach nagłych Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego wezwania osoby pełniącej wskazaną funkcję do swojej siedziby, a osoba ta ma obowiązek stawiennictwa w przeciągu maksymalnie 2 godzin zegarowych. Trener kluczowy w SP osobiście odpowiada za wyniki rekrutacji w Gimnazjum..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. kwalifikacje kadry - 40

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 143.79Kb) 2012-08-01 14:45:30 17

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik 1 (DOC, 158.50Kb) 2012-08-01 14:45:44 177
zalacznik 2 (DOC, 141.50Kb) 2012-08-01 14:45:55 169
zalacznik 3 (DOC, 172.00Kb) 2012-08-01 14:46:05 169
oswiadczenia ZUS (DOC, 196.00b) 2012-08-02 12:55:14 69
oswiadczenia ZUS (DOC, 198.50Kb) 2012-08-02 12:55:34 191
SIWZ (PDF, 447.57Kb) 2012-08-01 14:44:30 186

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sprostowanie nr 2 09082012 (PDF, 424.28Kb) 2012-08-09 16:42:39 74
sprostowanie 06082012 (PDF, 1.05Mb) 2012-08-06 10:48:24 26
ogloszenie zmiana ogloszenia 09082012 (PDF, 3.18Mb) 2012-08-09 16:41:17 74

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze oferty (PDF, 360.62Kb) 2012-08-14 10:26:05 77

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
01 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
01 sie 2012, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
14 sie 2012, godz. 10:26