Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kobylanka

Kobylanka: Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kobylanka

Numer ogłoszenia: 410530 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 48 m (1440 m2), którego pole do gry obejmuje boisko do piłki nożnej, piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej oraz boisko do tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze czerwonym i zielonym, ze spadkiem 0,5 procenta linie segregacyjne - pole do gry w piłkę nożną w kolorze białym szer. 8 cm ze spadkiem od 0,4 do 1 procent . Linie segregacyjne poszczególnych boisk szerokości 5 cm malowane farbą poliuretanową w następujących kolorach: - żółty (boisko do gry w piłkę nożną) - biały (boisko do gry w piłkę siatkową) - pomarańczowy (boisko do gry w piłkę koszykową) Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: 1) Pole do gry w piłkę nożną: - dwie bramki aluminiowe (wym. 7,32 x 2,44 aluminiowa, montowana w tulejach osadzonych w betonowych fundamentach). - za bramkami boiska projektuje się piłkochwyty o dł. 18,0 m wys. 6 m z siatki polipropylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10 x 10 cm, zawieszonej na słupkach. 2) Pole do gry w piłkę koszykową: - tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 105 cm x 180 cm - 4 szt - mechanizm do regulacji wysokości - 4 szt - konstrukcja do koszykówki dwu słupowa montowana w tulejach - 4 szt - piłkochwyty - 2 szt (z siatki polipropylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10 x 10 cm zawieszonej na słupkach stalowych profili 70 x 70 x 5 mm; ocynk) 3) Pole do gry w piłkę siatkową, tenisa: - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne montowane w tulejach - 2 szt - siatka do siatkówki - 1 szt Parametry boiska wielofunkcyjnego: 1) wymiary 30m x 48m, pole powierzchni całkowite - 1440 m2; w tym: - pole do gry w piłkę nożną 26,0m x 44,0m, pole powierzchni całkowite - 1144 m2 - pole do gry w piłkę koszykową, pole powierzchni całkowite - 391,6 m2 - pole gry w piłkę siatkową, pole powierzchni całkowite - 365,4 m2 Podbudowa: - przepuszczalna z drenażem odprowadzającym wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ogrodzenie boiska: - ogrodzenie siatkowe wokół boiska, wysokość 4 m z 1 bramą i 2 furtkami na teren. Podbudowa przepuszczalna: - Technologia typu NATRYSK na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 13 mm z granulatu SBR, warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) na podbudowie ze żwirku kwarcowego o grubości 3,5 cm, kruszywo kamienne 8 cm, warstwa rozsączająca 10 cm, grunt rodzimy. Obrzeża: - betonowe szerokość 8 cm, wymiary 8 x 40 na ławie betonowej z oporem na podsypce. 2. Ogrodzenie terenu Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowane jest ogrodzenie o wysokości 400 cm z siatki 50 x 50 x 3mm na słupkach stalowych o średnicy 60 mm, o bramie wjazdowej z furtką prowadzącą na teren boiska i 2 furtki o szerokości 120 cm. 3. Oświetlenie Oświetlenie boiska i parkingu - istniejące. 4. Parking Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie parkingu z wyznaczonymi 4 miejscami postojowymi, 3 o wymiarach 2,5 x 5 m na samochody osobowe oraz 1 miejsce 3,6 x 5 m dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Parking ma zostać wykonany z kostki brukowej typ POLBRUK gr 8 cm, krawężniki 15 x 30 na ławie betonowej powierzchnia - 54m2 Sposób ułożenia: Kostka brukowa typ POLBRUK układanie na podsypce piaskowej z piasku o frakcji do 2 mm na podbudowie z kruszywa łamanego o frakcji ziaren 30-60 mm, następnie na warstwie rozsączającej z piasku o frakcji do 2 mm. Kostkę należy układać z 0,2 cm szczeliną wypełniona suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. 5. Chodnik Przedmiotowa inwestycja ma zapewniony dostęp na cały teren po przez dojścia o nawierzchni utwardzonej z obrzeżem betonowym, zaprojektowane z kostki brukowej typ POLBRUK - cementowej o grubości 6 cm powierzchnia - 591,80 m2. Obrzeża betonowe szer 5 cm przekrój 5 x 30 cm. Sposób ułożenia: Kostka brukowa typu POLBRUK o wymiarach gr. 60 mm w układzie równoległym o przesunięciu 1/2 , układana na podsypce piaskowej z piasku o frakcji do 2 mm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. z piasku o frakcji ziaren 30-60 mm, następnie na warstwie rozsączającej z piasku o frakcji do 2 mm. Powierzchnia chodnika musi być ułożona ze spadkiem 1 procent celem odprowadzenia wód opadowych z utwardzonego terenu. Kostkę należy układać z 0,2 cm szczeliną wypełniona suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: a. Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). b. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). c. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. d. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy: Bank PKO BP I Oddział Stargard Szczeciński Nr 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806 e. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. f. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw i podbudowie systemowej o powierzchni boiska odpowiadającej niniejszemu zamówieniu i wartości min. 400.000 zł brutto, c. dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, d. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych i sanitarnych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, e. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł, f. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, c. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, f. dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych i sanitarnych posiadają wymagane uprawnienia budowlane w oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, g. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości; przy składaniu ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 113.09Kb) 2009-11-30 09:15:42 88

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik 1 (PDF, 64.37Kb) 2009-11-30 09:51:27 476
zalacznik 2 (PDF, 51.95Kb) 2009-11-30 09:51:27 430
zalacznik 3 (PDF, 50.04Kb) 2009-11-30 09:51:27 434
zalacznik 4 (PDF, 58.62Kb) 2009-11-30 09:51:27 434
zalacznik 5 (PDF, 97.82Kb) 2009-11-30 09:51:27 445
zalacznik 6 (PDF, 61.35Kb) 2009-11-30 09:51:27 407
zalacznik 7 (PDF, 56.26Kb) 2009-11-30 09:51:27 448
zalacznik 8 (PDF, 37.76Mb) 2009-11-30 09:51:27 440
zalacznik 9 (PDF, 6.97Mb) 2009-11-30 09:51:27 871
zalacznik 10 (PDF, 4.91Mb) 2009-11-30 09:51:27 547
zalacznik 11-1 (PDF, 73.86Kb) 2009-11-30 09:51:27 486
zalacznik 11-2 (PDF, 197.16Kb) 2009-11-30 09:51:27 758
zalacznik 11-3 (PDF, 105.81Kb) 2009-11-30 09:51:27 467
zalacznik 12-1 (PDF, 15.40Mb) 2009-11-30 09:51:27 421
zalacznik 12-2 (PDF, 19.48Mb) 2009-11-30 09:51:27 417
siwz (PDF, 150.67Kb) 2009-11-30 09:15:42 474

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedluzenie terminu (PDF, 511.66Kb) 2009-12-18 09:30:09 54

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
strona1 (PDF, 742.40Kb) 2009-12-31 16:44:50 49
strona2 (PDF, 257.67Kb) 2009-12-31 16:45:01 91

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie udzielenie zamowienia (PDF, 66.74Kb) 2010-01-21 20:42:22 97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
30 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 lis 2009, godz. 09:13

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
21 sty 2010, godz. 20:42