Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienie na usługi przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł. Numer ogłoszenia: 76210 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015

 

Zamówienie na usługi przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł.
Numer ogłoszenia: 76210 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na usługi przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł, wynikającego z umowy z dnia 30 grudnia 2011 r. z Magellan S.A. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2.Usługa, będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 3.Wykonawca dokona przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 1.472.756,88 zł na warunkach określonych w umowie. Planowana data przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego nastąpi do 30 kwietnia 2015 r. 4.Przejęte przez Wykonawcę zobowiązanie będzie podlegać spłacie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 5.Kwota zobowiązania oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. 6.Zamawiający dokona spłaty odsetek w miesięcznych okresach obrachunkowych, jako sumy zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. 7.Odsetki będą naliczane od salda przejętego zobowiązania finansowego długoterminowego według kalendarza rzeczywistego (365/366 dni). 8.O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę w terminie do 25 dnia tego miesiąca. 9.Marża Wykonawcy jest stała w okresie spłaty zobowiązania. 10.Odsetki będą naliczane na bieżąco w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia, a płatne będą do ostatniego dnia miesiąca. 11.Jeżeli data spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. 12.Wykonawca ma prawo pobrać kwotę prowizji proporcjonalnie do kwoty przejętego zobowiązania, nie większej niż 0,5%. Prowizja nie podlega zwrotowi. 13.Zamawiający może dokonać zmiany terminu spłaty zobowiązania finansowego długoterminowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem spłaty, przy czym wydłużenie okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Kobylanka o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia przedmiotowej zgody, gdyby termin wykraczał poza 31 grudnia 2021 r. Bank dokona wydłużenia okresu pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej. 14.W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części zobowiązania, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty zobowiązania w formie aneksu do umowy. Wcześniejsza spłata całości lub części zobowiązania nie oznacza wypowiedzenia umowy. 15.Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat ustalonych w umowie. 16.Zobowiązanie zostanie spłacone do dnia 31 grudnia 2021 r., a spłaty będą następować w następujących terminach:

Numer raty

Data płatności

Kwota [zł]

1

30.04.2015

18182,18

2

31.05.2015

18182,18

3

30.06.2015

18182,18

4

31.07.2015

18182,18

5

31.08.2015

18182,18

6

30.09.2015

18182,18

7

31.10.2015

18182,18

8

30.11.2015

18182,18

9

31.12.2015

18182,18

10

31.01.2016

18182,18

11

29.02.2016

18182,18

12

31.03.2016

18182,18

13

30.04.2016

18182,18

14

31.05.2016

18182,18

15

30.06.2016

18182,18

16

31.07.2016

18182,18

17

31.08.2016

18182,18

18

30.09.2016

18182,18

19

31.10.2016

18182,18

20

30.11.2016

18182,18

21

31.12.2016

18182,18

22

31.01.2017

18182,18

23

28.02.2017

18182,18

24

31.03.2017

18182,18

25

30.04.2017

18182,18

26

31.05.2017

18182,18

27

30.06.2017

18182,18

28

31.07.2017

18182,18

29

31.08.2017

18182,18

30

30.09.2017

18182,18

31

31.10.2017

18182,18

32

30.11.2017

18182,18

33

31.12.2017

18182,18

34

31.01.2018

18182,18

35

28.02.2018

18182,18

36

31.03.2018

18182,18

37

30.04.2018

18182,18

38

31.05.2018

18182,18

39

30.06.2018

18182,18

40

31.07.2018

18182,18

41

31.08.2018

18182,18

42

30.09.2018

18182,18

43

31.10.2018

18182,18

44

30.11.2018

18182,18

45

31.12.2018

18182,18

46

31.01.2019

18182,18

47

28.02.2019

18182,18

48

31.03.2019

18182,18

49

30.04.2019

18182,18

50

31.05.2019

18182,18

51

30.06.2019

18182,18

52

31.07.2019

18182,18

53

31.08.2019

18182,18

54

30.09.2019

18182,18

55

31.10.2019

18182,18

56

30.11.2019

18182,18

57

31.12.2019

18182,18

58

31.01.2020

18182,18

59

29.02.2020

18182,18

60

31.03.2020

18182,18

61

30.04.2020

18182,18

62

31.05.2020

18182,18

63

30.06.2020

18182,18

64

31.07.2020

18182,18

65

31.08.2020

18182,18

66

30.09.2020

18182,18

67

31.10.2020

18182,18

68

30.11.2020

18182,18

69

31.12.2020

18182,18

70

31.01.2021

18182,18

71

28.02.2021

18182,18

72

31.03.2021

18182,18

73

30.04.2021

18182,18

74

31.05.2021

18182,18

75

30.06.2021

18182,18

76

31.07.2021

18182,18

77

31.08.2021

18182,18

75

30.09.2021

18182,18

79

31.10.2021

18182,18

80

30.11.2021

18182,18

81

31.12.2021

18182,48

Razem

1472756,88

Jeżeli data spłaty zobowiązania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. 18.Spłata zobowiązania będzie zabezpieczona w formie weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 19.Kod CPV: 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 81.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567, z 2014 r. poz. 586, 1133, 1585), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe. Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2 do SIWZ); b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567, z 2014 r. poz. 586, 1133, 1585), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2 do SIWZ); b) referencje dotyczące wykonania usług w zakresie przejęcia zobowiązań finansowych o charakterze opisanym w SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2 do SIWZ); b) referencje dotyczące wykonania usług w zakresie przejęcia zobowiązań finansowych o charakterze opisanym w SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy mają obowiązek złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy mają obowiązek złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Referencje dotyczące wykonania usług w zakresie przejęcia zobowiązań finansowych o charakterze opisanym w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Elementy umowy, które mogą ulec zmianie obejmują: harmonogram spłat, termin przejęcia zobowiązania finansowego, termin spłaty przejętego zobowiązania finansowego i końcowy termin spłaty, stawka WIBOR 1M, reprezentacja stron upoważnionych do kontaktów, oprocentowanie przejętego zobowiązania. Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 10 wymaga zawarcia aneksu do umowy. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, jak też obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z poszanowaniem obowiązków, wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok18..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, Punkt Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.04.2015.14.58.40 zawiadomienie o wynikach postepowania (PDF, 236.68Kb) 2015-04-14 14:58:40 56

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.04.2015.19.46.27 Udzielenie zamA wienia (PDF, 137.43Kb) 2015-04-27 19:46:27 22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jarosław Syrek

Data wytworzenia:
03 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Jarosław Syrek

Data publikacji:
03 kwi 2015, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Jarosław Syrek

Data aktualizacji:
27 kwi 2015, godz. 19:46