Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup samochodu osobowego typ bus do przewozu osób niepełnosprawnych


Urząd Zamówień Publicznych ZP-400

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Zakup samochodu osobowego typ bus do przewozu osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. (91) 578 85 21, fax (91) 578 85 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

 • Osoba do kontaktów w imieniu zamawiającego: Joanna Baszak, joanna_baszak@kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup samochodu osobowego typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Dostarczony samochód musi posiadać właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, parametry techniczne i wyposażenie nie gorsze niż podane przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (produkcja 2008 r.), wykonany w pierwszym gatunku.

 3. Na oferowany przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli gwarancji:

 1. Na podzespoły i silnik na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata (odpłatnie)

 2. Gwarancja antykorozyjna na okres 6 lat

 3. Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniej niż 3 lata

 1. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne i lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

 2. Do samochodu musi być dołączona dokumentacja, umożliwiająca jego zarejestrowanie.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

 4. Punkt obsługi serwisowej oddalony maksymalnie o 50 km od siedziby Zamawiającego.

 5. Przeglądy i wymiana części eksploatacyjnych powinna następować co 30 000 km lub co 1 rok.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.12.0000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia 15.12.2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

I. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie są:

 1. Spełnianie wymogów określonych w art. 22. ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia polegającego na wykazaniu się dostawą, co najmniej 10 pojazdów odpowiadających swoim rodzajem pojazdowi, który stanowi przedmiot zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych.

2) Spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i SIWZ w zakresie kompletności oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualnych zaświadczeń właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczeń, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych złożone na podstawie art. 44 Prawa Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykorzystania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

 1. Wykaz dostaw, co najmniej 10 pojazdów odpowiadających swoim rodzajem pojazdowi, który stanowi przedmiot zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4,

 2. Dokumenty potwierdzające, że pojazdy wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie.

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

 1. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (art. 809 Kodeksu Cywilnego). Wartość polisy winna być równa lub wyższa sumie wartości złożonej oferty w odniesieniu do jednego zdarzenia.

 1. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. Świadectwo/a homologacji samochodu szesnastoosobowego służącego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w chwili realizacji zamówienia wraz z fakturą.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. Ust. 1 i ust. 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 1. Ust. 4 - może zamiast świadectwa homologacji złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy na realizację zadania do przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne.

 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

 1. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy , należy wpisać dane dotyczące Wykonawców, a nie pełnomocnika.

 2. Dokumenty, o których mowa w II ust. 1 każdy Wykonawca występujący wspólnie przedstawia oddzielnie.

 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

IV.3.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka pokój nr 24, lub drogą elektroniczną - joanna_baszak@kobylanka.pl

IV.3.3) Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2008 godzina 9:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 81.42Kb) 2008-10-03 10:33:00 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal1 opis techniczny (PDF, 51.87Kb) 2008-10-03 10:35:27 239
zal2 formularz ofertowy (PDF, 54.71Kb) 2008-10-03 10:35:27 217
zal3 oswiadczenie (PDF, 49.62Kb) 2008-10-03 10:35:27 168
zal4 wykaz dostaw (PDF, 41.12Kb) 2008-10-03 10:35:27 181
zal5 wzor umowy (PDF, 66.45Kb) 2008-10-03 10:35:40 239
siwz (PDF, 105.71Kb) 2008-10-03 10:33:00 257

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie przetargu (PDF, 55.77Kb) 2008-10-22 09:48:52 100

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Baszak

Data wytworzenia:
03 paź 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
03 paź 2008, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
09 sty 2009, godz. 10:19