Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka


Kobylanka: Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie m.in. następujących czynności: 1) Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji. 2) Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia. 3) Przygotowanie dokumentów pozwalających straży gminnej na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 4) Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie dokumentów do wysłania(adresowanie, kopertowanie). 5) Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem straży gminnej przed sądem, przygotowanie dokumentów do wysłania(adresowanie, kopertowanie). 6) Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego (w tym innych dokumentów do postępowania sądowego), wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez straż w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających prowadzonych przez straż. 7) Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez straż. 8) Opracowywanie wspólnie z Zamawiającym planu kontroli uzgadnianego z Policją. 9) Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów straży z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze straży. 10) Zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników biurowych (nie mniej niż dwóch) w biurze zorganizowanym przy straży, realizujących zadania związane z wykonaniem zamówienia. 11) Użyczenie (nieodpłatne przekazanie w użytkowanie) urządzenia do automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu w tym w szczególności kosztów paliwa, płynów eksploatacyjnych, napraw itp. 12) Świadczenie obsługi prawnej straży gminnej za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii prawnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.30.00-3, 79.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wylegitymowali się doświadczeniem w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej 4 (słownie: cztery) usługi polegające na pomocy w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej (w tym organizacja i prowadzenie biura przy straży gminnej, opracowanie dokumentacji pomocniczej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie na podstawie zdjęć pojazdów wykonanych przez urządzenie samorejestrujące) w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych. Zamawiający wymaga by wartość każdej z wykazanych usług nie była niższa niż 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dysponowali potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jednym urządzeniem do rejestracji wykroczeń, posiadającym decyzję zatwierdzenia typu wydaną przez Główny Urząd Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji oraz samochodem do przewożenia urządzenia oraz strażnika wykonującego kontrolę ruchu drogowego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia znajdowali się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

  2. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty:

Do oferty należy także dodatkowo dołączyć schemat blokowy, opisujący sposób w jaki Wykonawca zamierza zorganizować i wykonywać zlecone zadanie. Schemat blokowy winien spełniać wymogi następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001r. nr 106 poz. 1148 ze zmianami), 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami.), 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz. 779 ze zmianami.)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w Punkcie Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2011 r.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie Radary 051011 (PDF, 383.98Kb) 2011-10-06 13:43:29 60

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ PN Radary 051011 (PDF, 569.25Kb) 2011-10-06 13:43:29 310
SIWZ PN Radary 051011 poprawiony (PDF, 523.64Kb) 2011-10-17 11:29:07 230

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ PN Radary 051011 poprawiony (PDF, 523.64Kb) 2011-10-17 11:31:51 47

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wynikach postepowania (PDF, 182.08Kb) 2011-11-09 16:05:00 40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 paź 2011, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
09 lis 2011, godz. 16:05