Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi


Kobylanka: Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi
Numer ogłoszenia: 118265 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r, związanego z wydatkami inwestycyjnymi. Zamówienie obejmuje: Kwota kredytu - 952.866 PLN. Okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Okres karencji - do 30.01.2012 r. Harmonogram spłat - spłata rat kapitałowych w okresach miesięcznych, począwszy od dnia 31.01.2012 r. do dnia 31.12.2021 r. Kredyt spłacany - w 120 ratach. Spłata odsetek - odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane za okresy 1-miesięczne. Oprocentowanie obowiązujące w dniu 26 kwietnia 2011 r., oparte o WIBOR 1M lub o stawkę oprocentowania ustaloną przez Europejski Bank Inwestycyjny. Prowizja jednorazowa z tytułu udzielenia kredytu - nie wyższa niż 0,50% kwoty kredytu. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Wykorzystanie kredytu - w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia. Wymagane jest zaświadczenie, że dany bank spełnia wymogi zgodne z ustawą Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego doświadczenia w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie kredytowania lub innej formy współfinansowania inwestycji jednostki samorządu terytorialnego. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów (referencji) i oświadczeń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego doświadczenia w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie kredytowania lub innej formy współfinansowania inwestycji jednostki samorządu terytorialnego. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów (referencji) i oświadczeń

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnego doświadczenia w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie kredytowania lub innej formy współfinansowania inwestycji jednostki samorządu terytorialnego. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów (referencji) i oświadczeń (wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Wymagane jest zaświadczenie właściwego terytorialnie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a także wymagane jest zaświadczenie właściwego terytorialnie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok.18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, Punkt Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 87.82Kb) 2011-04-20 09:50:11 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27s 2010 (PDF, 6.96Mb) 2011-04-20 10:08:40 275
28s 2010 (PDF, 16.53Mb) 2011-04-20 10:08:40 227
SIWZ 952.866 (PDF, 889.98Kb) 2011-04-20 10:09:59 293
n 2010 (PDF, 1.12Mb) 2011-04-20 10:08:40 249
nds 2010 (PDF, 840.13Kb) 2011-04-20 10:08:40 248
pdp 2010 (PDF, 673.63Kb) 2011-04-20 10:08:40 344
z 2010 (PDF, 1.58Mb) 2011-04-20 10:08:40 256
zaswiadczenie us (PDF, 520.47Kb) 2011-04-20 10:08:40 246
zaswiadczenie zus (PDF, 225.31Kb) 2011-04-20 10:08:40 266

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o uniewaznieniu (PDF, 270.73Kb) 2011-04-29 08:46:42 98

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
20 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 kwi 2011, godz. 09:50

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
29 kwi 2011, godz. 08:46