Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLANKA, MORZYCZYN I REPTOWO GMINA KOBYLANKA


BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLANKA, MORZYCZYN I REPTOWO GMINA KOBYLANKA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73 - 108 Kobylanka. Tel. (091) 578 85 21, fax. (091) 578 85 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLANKA, MORZYCZYN I REPTOWO, GMINA KOBYLANKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

 1. w miejscowości Kobylanka - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci dn 200 PCV i sieci wodociągowej od istniejącej sieci dn160 PCV w ul. Jeziornej (działka drogowa nr 469/1),

 2. w miejscowości Morzyczyn - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci dn 300 PCV i sieci wodociągowej od istniejącej sieci dn 225 PCV w ul. Długie j( działka drogowa nr 149/2)

 3. w miejscowości Reptowo - wykonanie sieci wodociągowej od istniejącej sieci dn 90 PCV w drodze powiatowej 1702 Z ( działka drogowa nr 207/1 )

Zadanie obejmuje następujący zakres:

1) Kanalizacja i wodociąg w miejscowości Kobylanka:

- sieć kanalizacji sanitarnej (fi) 200 PCV 209,50mb

- studnie betonowe(fi)  1000 6 szt.

- sieć wodociągowa dn 110 PCV 214,50mb

- hydranty nadziemne z zasuwą dn 80 z miękkim zamknięciem 3 szt.

2) Kanalizacja i wodociąg w miejscowości Morzyczyn:

- sieć kanalizacji sanitarnej (fi) 200 PCV 224,00 mb

- studnie betonowe (fi) 1000 7 szt.

- studnie PCV (fi) 315 10 szt.

- przyłącza (fi) 160 11 szt. o długości 50,90 mb

- sieć wodociągowa dn 110 PCV 223,50 mb

- hydranty nadziemne z zasuwą dn 80 z miękkim zamknięciem 3 szt.

Z uwagi na występowanie wód gruntowych przed montażem rurociągu wykop należy odwodnić.

3) Wodociąg w miejscowości Reptowo:

- sieć wodociągowa dn 110 PCV 315,50 mb

- hydranty nadziemne z zasuwą dn 80 z miękkim zamknięciem 2 szt.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonywania prac zawierają dokumentacja projektowa i szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV: 45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia:

 1. część I zamówienia - kanalizacja i wodociąg w miejscowości Kobylanka

 2. część II zamówienia - kanalizacja i wodociąg w miejscowości Morzyczyn

 3. część III zamówienia - wodociąg w miejscowości Reptowo

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 49 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi dla:

- części I zamówienia - kanalizacja i wodociąg w miejscowości Kobylanka-

w wysokości 4 000zł (cztery tysiące zł)

- części II zamówienia - kanalizacja i wodociąg w miejscowości Morzyczyn

w wysokości 2 000zł (dwa tysiące zł)

- części III zamówienia - wodociąg w miejscowości Reptowo

w wysokości 5 000zł (pięć tysięcy zł)

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 31 1020 4867 0000 1802 0008 0168

z dopiskiem przetarg na „Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn, Reptowo, Gmina Kobylanka”

  1. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą.

  2. Dowód wniesienia wadium tj. kopia dokonania przelewu na konto należy dołączyć do oferty.

  3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

  4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ogólne warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ.

Wymagane oświadczenia

1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 1. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty.

 1. Od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Kierownika budowy. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych. Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność wskazanej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Wykaz powinien zawierać wartość oraz miejsce i daty wykonania robót. Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
   i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 2. Wszystkie dokumenty, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) zmienionym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniającym ww rozporządzenie (Dz. U. Nr 188, poz. 1155), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 5,

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06. 2009 godzina 12:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający planuje finansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06. 2009 r. pod numerem 90115-2009


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 94.76Kb) 2009-06-09 11:37:38 8

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal 3 nowy (PDF, 56.52Kb) 2009-06-23 20:13:30 18
wyjasnienia (PDF, 48.90Kb) 2009-06-23 20:12:57 12

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania (PDF, 60.84Kb) 2009-07-09 09:29:54 15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Sroczyk

Data wytworzenia:
09 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
09 cze 2009, godz. 11:37

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
09 lip 2009, godz. 09:29