Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo.

Kobylanka: Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo.
Numer ogłoszenia: 6698 - 2008; data zamieszczenia: 09.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo zgodnie z koncepcją posiadaną przez Zamawiającego oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia Zamawiający zamieści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.12.20-3, 74.23.22.20-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 50.000 PLN w momencie składania ofert ostatecznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: Warunek 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Warunek 2. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art.24 ust.1 i 2 u.p.z.p. Warunek 3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): Część I. wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: A: wykonanie co najmniej dwóch sieci gazowych lub wodociągowych z rur PE o długości co najmniej 15.000 m każda B: zaprojektowanie i wykonanie co najmniej jednego kontraktu polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci gazowej lub wodociągowej z PE o długości co najmniej 15.000 m Zamawiający uzna za spełnienie II warunku wykazanie kontraktu będącego w trakcie realizacji, natomiast I warunku wykazanie prac zakończonych i odebranych. C. wykazać się sprzętami i narzędziami: pompy GHO - 4 sztuki koparka samobieżna - 5 sztuk spycharka gąsienicowa - 3 sztuki zgrzewarka doczołowa do rur PE - 2 sztuki zgrzewarka elektrooporowa do rur PE - 2 sztuki recykler asfaltowy - 1 sztuka Warunek 3 Część II Wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: A. Kierownik budowy, który ma posiadać doświadczenie - w ciągu ostatnich 10 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania w tym 5 lat na stanowisku kierownika budowy - w zakresie kierowania: - budowa minimum 3 rurociągów ( do przesyłu gazu lub przesyłu wody) o długości co najmniej 5.000 m każdy B. Kierownik robót instalacyjnych (2 osoby), który ma posiadać doświadczenie - w okresie ostatnich 10 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania - w zakresie kierowania: - budową rurociągów (do przesyłu gazu lub wody) o długości co najmniej 2.000m C. Kierownik robót instalacyjnych elektrycznych, który ma posiadać doświadczenie - w okresie ostatnich 10 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania - w zakresie kierowania przynajmniej jedną robotą budowlaną obejmującą wykonanie instalacji elektrycznych i instalacji AKPiA w budynkach przemysłowych Wykonawca NIE MOżE wskazać tej samej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót instalacyjnych. D. Projektant sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, który ma posiadać doświadczenie - w ciągu ostatnich 10 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania - w zakresie opracowania, co najmniej jednej dokumentacji projektowej: - rurociągu (do przesyłu gazu lub przesyłu wody) o długości łącznej co najmniej 5.000 m Część III. Wyżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia mają posiadać uprawnienia wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz.1118 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późń. zm.) A. Kierownik budowy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów w zakresie sieci i instalacji sanitarnych -przynależność do izby inżynierów budownictwa -wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego B. Kierownik robót instalacyjnych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydawane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych C. Kierownik robót instalacyjnych elektrycznych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów - przynależność do izby inżynierów budownictwa - wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacją i sieciami na stanowisku dozoru D. Projektant sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - przynależność do iżby inżynierów budownictwa - wpis do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Część IV Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki ( w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia: nie mniejszą niż 1 000 000 PLN Część V Złożyć oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o udział w postępowaniu. 1. W celu spełnienia w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: Warunek 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) Warunek 2. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Warunek 3. Cześć I A. W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. Dla kontraktu będącego w toku (potwierdzającego ewentualne spełnianie warunku B) Zamawiający uzna pismo referencyjne potwierdzające należyte wykonanie kontraktu. Warunek 3 Część I C. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW Warunek 3 Część II W celu potwierdzenia spełniania warunku potencjału kadrowego Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego IDW. Część III W celu potwierdzenia spełnienia warunku uprawnień budowlanych Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć dla każdej z wyżej wymienionych osób: a) dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych b) dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa c) zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia po 1 stycznia 1995r.) d) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami i sieciami na stanowisku dozoru (dotyczy osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych elektrycznych) Część IV Sytuacja finansowa a) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania środków finansowych Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania ubezpieczenia Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym opłacanie składek 2. Stosownie do treści paragrafu 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.( Dz.U. Nr 87, poz.605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1. ust.1, 2 a, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 ust.2b składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 u.p.z.p. 3) dokumenty, o których mowa w pkt.1. ust.1 -powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt.1 ust.2a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej i zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający przeliczy dane finansowe z waluty obcej na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania. 4. ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia- nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno: 1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania 2) wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają si4e o udzielenie zamówienia 3) każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na co najmniej pięć dni przed podpisaniem Kontraktu na realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współprace tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 1) Sposób ich współdziałania, 2) Zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 3) Nr i nazwę rachunku bankowego, na którym będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu, 4) Solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 5) Umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z w wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych wykonawcom zakwalifikowanym do składania ofert..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Gminy Kobylanka, Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki (ZIP, 22.13Kb) 2008-01-09 16:12:12 80

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zapytania odpowiedzi 1 (PDF, 33.01Kb) 2008-01-17 16:11:46 50
zapytania odpowiedzi 2 (PDF, 33.05Kb) 2008-01-18 13:25:18 89
zapytania odpowiedzi 3 (PDF, 32.33Kb) 2008-01-23 10:27:10 19

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 122.74Kb) 2008-08-20 11:10:53 31

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 70.33Kb) 2008-10-01 11:57:50 27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
09 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
09 sty 2008, godz. 16:12

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
01 paź 2008, godz. 11:57