Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka

Kobylanka: Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka
Numer ogłoszenia: 20108 - 2010; data zamieszczenia: 22.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Kobylanka. Szczegółowy opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia Zamawiający zamieści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca, który składa wniosek o udział w postępowaniu powinien wraz z wnioskiem złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ( dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem o udział w postępowaniu): 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, , tj. prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, tj. wykonywali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia 3) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną jednostka sprzętu niezbędnego do wykonywania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie, natomiast pozostałe, z określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału, a niżej nie wymienionych, spełnić musi każdy z wykonawców: 1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, tj. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej pracy o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia, 2) dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonywania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadanie własnych środków finansowych lub zdolności kredytowej o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł. 3. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - formularz stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4) Oświadczenie wykonawcy, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę o charakterze podobnym do robót objętych przedmiotem zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji 5) Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje co najmniej jedną jednostką sprzętu niezbędnego do wykonania czynności obsługi eksploatacyjnej i robót remontowych dróg: równiarka samojezdna, walec drogowy, samojezdna ścinarka poboczy, zagęszczarka wibracyjna spalinowa - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji, 6) Oświadczenie wykonawcy, że posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, 7) Oświadczenie wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, 8) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania - na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji,.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 60.99Kb) 2010-01-22 17:14:06 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (PDF, 454.31Kb) 2010-01-22 17:13:30 333

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 126.19Kb) 2010-03-08 15:59:07 38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
22 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
22 sty 2010, godz. 17:13

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
08 mar 2010, godz. 15:59