Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT

Kobylanka: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT
Numer ogłoszenia: 183282 - 2008; data zamieszczenia: 06.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i umożliwienie Zamawiającemu spłatę wykonanych robót budowlanych w ratach przez okres 120 miesięcy licząc od daty wystawienia pierwszej faktury

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.26.27.00-8, 45.43.12.00-9, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.51.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 5.000 pln.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1. Warunki ogólne. 2.1.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 2.2. Warunki szczegółowe opracowane w oparciu o art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy. 2.2.1. W ramach warunków szczegółowych dotyczących potencjału ekonomiczno-finansowego Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 2.2.2. Potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać w ofercie, że będzie dysponował Kierownikiem budowy dysponującym uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2.2.3. Doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (lub w okresie krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto polegającą na modernizacji, przebudowie, rozbudowie bądź budowie obiektu budowlanego (mieszkaniowego, mieszkaniowo-biurowego, administracyjnego itp.) w systemie finansowania inwestycji przez instytucję finansową.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3. Weryfikacja wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia składanego przez wykonawcę zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do siwz) oraz na podstawie następujących dokumentów: 2.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.2. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt. 2.2.1. ogłoszenia. 2.3.3. Informacji o osobach, które będą skierowane do wykonania zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do siwz. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2.2.2 ogłoszenia. Do informacji winny być dołączone kopie wymaganych uprawnień i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Wysokość marży doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, Referat Inwestycji pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Referat Inwestycji, pokój nr 5, Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 75.49Kb) 2008-08-08 07:39:14 56

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
kosztorysy (ZIP, 566.60Kb) 2008-08-13 09:01:15 158
projekt budowlany (ZIP, 34.43Mb) 2008-08-13 09:01:15 184
projekt instalacja elektryczna (ZIP, 17.66Mb) 2008-08-13 09:01:28 168
projekt instalacja wewnetrzne (ZIP, 27.53Mb) 2008-08-13 09:01:28 179
projekt instalacje zewnetrzne (ZIP, 19.57Mb) 2008-08-13 09:02:48 169
siwz (PDF, 178.97Kb) 2008-08-08 07:39:14 199

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal1 oswiadczenie (PDF, 40.71Kb) 2008-08-08 07:39:55 51
zal2 potencjal kadrowy (PDF, 42.38Kb) 2008-08-08 07:40:08 47
zal3 doswiadczenie wykonawcy (PDF, 43.22Kb) 2008-08-08 07:40:20 67

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 84.92Kb) 2008-10-29 13:57:48 29
zawiadomienia o wynikach postepowania (PDF, 102.07Kb) 2008-10-29 12:32:46 72

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
08 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
08 sie 2008, godz. 07:39

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
29 paź 2008, godz. 13:57