Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalania dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka.


wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalania

dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73 - 108 Kobylanka. Tel. (091) 578 85 21, fax. (091) 578 85 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie podwójnego powierZchniowego utrwalenia dróg gminnych na terenie gminy kobylanka

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalania dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka.

 1. Zamówienie obejmuje wzmocnienie istniejących nieutwardzonych dróg wewnętrznych w miejscowości Morzyczyn w gminie Kobylanka obejmującego łącznie 1.702 mb dróg o szerokości jezdni 4.50 mb, oraz parkingu o wymiarach 63 x 7,70 mb ( 442,00 m2), zjazdów w ilości 7 szt. o łącznej powierzchni 631,50 m2 i wjazdów na przyległe nieruchomości zabudowane w granicach pasa drogowego w ilości łącznej 59 szt. o łącznej pow. 1.108 m2 według poniższego zestawienia zbiorczego oraz w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym wskazującym na umiejscowienie planowanych robót (załącznik nr 6 do specyfikacji):

  1. ul. Słoneczna i ul. Słoneczna boczna na pow. 2.747,50 m2

  2. ul. Mickiewicza na pow. 1.534 m2

  3. ul. 3-go Maja na pow. 2.151,50 m2

  4. ul. Jana Pawła II na pow. (wraz z parkingiem) 2.740 m2

  5. ul. Bogurodzicy na pow. 807 m2

Łączna powierzchnia: 9.980 m2

 1. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty:

 1. Korytowanie mechaniczne i profilowanie istniejącego podłoża pod drogi, parking, wjazdy i zjazdy na głębokość do 12 cm (9.980 m2),

 2. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 o gr. 12 cm po zagęszczeniu (9.980 m2),

 3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami o frakcjach 2 - 5, 5 - 8, 8 - 11 i emulsją K1-70 (9.980 m2),

 4. Regulacja i uzupełnienie poboczy po obu stronach jezdni na szerokości 0,75 m oraz po obu stronach rozjazdów, parkingu i wjazdów na szerokość 0,50 m (2.565 m2),

 5. Regulacje studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i telekomunikacyjnych w ilości 25 szt.

Roboty należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi Nawierzchnia Powierzchniowo Utrwalana D-05.03.08 ÷ 05.03.10 (załącznik nr 5 do specyfikacji) z zastosowaniem grysów płukanych bazalt lub amfibolit frakcji 8-11, 5-8, 25 i emulsji asfaltowej K1-70. Nie dopuszcza się stosowania grysów pochodzących ze skał wapiennych. Specyfikacja stanowi załącznik do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

    1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 31 1020 4867 0000 1802 0008 0168

z dopiskiem przetarg na „ Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych na terenie gminy Kobylanka”

  1. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą.

  2. Dowód wniesienia wadium tj. kopia dokonania przelewu na konto należy dołączyć do oferty.

  3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

  4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ogólne warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ.

Wymagane oświadczenia

1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty.

 1. Od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zrealizowaniem, co najmniej 1 (słownie: jednej) roboty budowlanej (o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto) polegającej na wykonaniu wzmocnienia lub remontu lub przebudowy drogi wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru) - załącznik nr 3 do SIWZ,

 1. Wykazu sprzętu, jakim dysponuje bądź będzie dysponować Wykonawca. Zamawiający wymaga by przy realizacji zamówienia wykorzystywano następujący sprzęt: kombajn do powierzchniowego utrwalania ze sterowaniem komputerowym (1 szt.), walec drogowy ogumiony (do przywałowania rozłożonego kruszywa - 1 szt.), szczotka mechaniczna (1 szt.). Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć do oferty wypełnione zestawienie sprzętu- załącznik nr 4 do SIWZ

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
   i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 2. Wszystkie dokumenty, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) zmienionym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniającym ww rozporządzenie (Dz. U. Nr 188, poz. 1155), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. Ocena spełniania warunków odbędzie się na zasadzie „spełnia”/”nie spełnia”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 5,

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2009 r. pod nr 163282-2009.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 90.10Kb) 2009-05-25 08:52:44 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
skan 152 (PDF, 2.50Mb) 2009-05-25 15:22:59 148
skan 2505200912370500 (PDF, 65.92Kb) 2009-05-25 15:22:59 143
skan 2505200912380900 (PDF, 78.22Kb) 2009-05-25 15:22:59 141
skan 2505200912383500 (PDF, 80.46Kb) 2009-05-25 15:22:59 160
przekroj (PDF, 550.11Kb) 2009-05-25 15:22:59 137
siwz (PDF, 268.82Kb) 2009-05-25 08:52:44 141

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszeni o wyborze oferty najorzystniejszej (PDF, 436.12Kb) 2009-06-22 09:31:15 3

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 36.81Kb) 2009-07-03 14:49:15 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
25 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 maj 2009, godz. 08:50

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
03 lip 2009, godz. 14:49