Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo

 

Kobylanka: Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo
Numer ogłoszenia: 96702 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kobylanka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 60 szt. podłączeń (przyłączy) do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiarem robót (uwaga: przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, który nie stanowi dokumentu wiążącego obu Stron postępowania i powinien być rozważany kompleksowo wraz z innymi dokumentami SIWZ). Obiekty, do których doprowadzone będą przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowią budynki mieszkalne jedno- lub kilkurodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. Ścieki sanitarne z budynków odprowadzane są obecnie do indywidualnych szamb. Budynki są w większości niepodpiwniczone. Do budynków dochodzą przyłącza: wodne, energii elektrycznej, gazowe, telekomunikacyjne. W działkach drogowych w Bielkowie poprowadzone są sieci kanalizacji sanitarnej wraz z studniami rewizyjnymi zlokalizowanymi na granicy działek lub odrzutami kanalizacyjnymi doprowadzonymi do granicy działek, do których w ramach zamówienia wykonane zostaną instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej. Na terenie inwestycji występują złożone warunki gruntowe ze względu na różnorodność występowania warstw geologicznych poprzez gliny, piaski gliniaste, piaski drobne do piasków próchniczych, torfów a nawet gruzu i śmieci. Poziom wód gruntowych zmienny zależny od budowy geologicznej i pory roku - wysoki wiosną i jesienią, niski latem podczas dłuższych okresów bezdeszczowych. Przewody składające się na przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane z rur i kształtek z PVC klasy S, średnicy ?160 mm (w większości) i ?315 mm, o sztywności obwodowej 8 kN/m2, o ściance litej (szczegółowy opis budowy przyłączy znajduje się w Projekcie budowlanym, stanowiący integralną część dokumentacji przetargowej). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia w szczególności: 1) zakup, dostawa i montaż urządzeń kanalizacyjnych/elementów podłączeń (przyłączy) kanalizacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia, 2) roboty ziemne i budowlano-montażowe, 3) rozruch urządzeń i instalacji, 4) przygotowanie, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu budowy, 5) zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (w tym woda, energia), 6) dozorowanie terenu budowy, 7) zorganizowanie dojazdów i składowisk, 8) wydzielenie i oznakowanie postoju sprzętu, 9) czynności związane z zajęciem pasa drogowego, 10) roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami, oraz odtworzenie nawierzchni, w tym odtworzenie nawierzchni na terenie poszczególnych posesji, 11) jeżeli zajdzie potrzeba, przełożenie sieci i obiektów sieciowych lub innych obiektów (w uzgodnieniu z właściwym administratorem lub zarządcą) kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami, albo zaproponowanie rozwiązań gwarantujących poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz gwarantujące odstępstwa od projektu w zakresie nieistotnych zmian w tym projekcie, które Wykonawca zobowiązany będzie ustalić z projektantem podłączeń (przyłączy), 12) zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, 13) niezbędne odtworzenie nasadzeń, urządzeń infrastruktury oraz innych obiektów i elementów zniszczonych w trakcie prowadzonych prac, 14) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, 15) ubezpieczenie na okoliczność prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem przedmiotu umowy uwzględniające odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, zdarzenia losowe, a także nieuprawnione działania osób trzecich, 16) obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 17) prowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 18) uczestnictwo w odbiorach technicznych, 19) prowadzenie badań hydrogeologicznych (jeżeli wymagane), 20) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych (jeżeli wymagane), 21) odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, w tym z wykopów, bez względu na brak ujęcia pozycji przedmiaru robót w tym zakresie (Wykonawca powinien przewidzieć występowanie tego typu utrudnień. Poziom wód gruntowych zmienny, zależny od budowy geologicznej i pory roku), 22) inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 20% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego. Skorzystanie z zamówień uzupełniających może w szczególności polegać na wykonaniu dodatkowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej wchodzącej w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. UWAGA! W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości, przykładowo: wadium w przetargu nieograniczonym nr IK.271.1.2015.LS - Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej BKKMR, itp. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno zawierać w dokumencie poręczenia lub gwarancji oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy, zgodnie z przykładem wskazanym powyżej. 5. Z wadium wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę wnoszoną przez Wykonawców składających ofertę wspólną. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym. 9. Numer konta Zamawiającego, na które wnosi się wadium w formie pieniężnej: 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806 10. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 12. Dokument wniesienia wadium musi być załączony do oferty. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w ustawie Pzp. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1. Potwierdzenie przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, niepodlegania wykluczeniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mający moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 672). 5. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2 należy dołączyć do oferty informacje o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu pn.: Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 do SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2. Do informacji muszą być dołączone dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 6. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 4) do oferty należy dołączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 rozdziału IX SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Dokumenty wymienione w pkt. 2, 3 i 9 rozdziału IX SIWZ musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź pełnomocnik występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Dokumenty wymienione w pkt. 4 rozdziału IX SIWZ albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 10 i 11 rozdziału IX SIWZ, winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. 3) W celu wykazania spełnienia warunków szczegółowych, dokumenty wymienione w pkt 5, 6, 7, rozdziału IX SIWZ, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie spełniają dany warunek. 12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ pkt. 2, 4 i 10-11. 13. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 16. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wyjątkiem w tym zakresie jest dokument pełnomocnictwa oraz oświadczenia składanego zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Dla obydwu dokumentów wymaga się zachowania formy pisemnej. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 3) należy dołączyć do oferty wypełniony formularz pn.: Potencjał kadrowy - załącznik nr 6 do SIWZ. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) mającą za główny przedmiot wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej lub budowę/modernizację/remont sieci kanalizacyjnej. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ pkt. 2, 4 i 10-11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym obejmującym kierownika budowy posiadającego doświadczenie po zdobyciu uprawnień w kierowaniu co najmniej 1 (słownie: jedną) robotą budowlaną mającą za główny przedmiot wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej lub budowę/modernizację/remont sieci kanalizacyjnej. Wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ pkt. 2, 4 i 10-11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym obejmującym kierownika budowy posiadającego doświadczenie po zdobyciu uprawnień w kierowaniu co najmniej 1 (słownie: jedną) robotą budowlaną mającą za główny przedmiot wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej lub budowę/modernizację/remont sieci kanalizacyjnej. Wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ pkt. 2, 4 i 10-11. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 4) do oferty należy dołączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ pkt. 2, 4 i 10-11. Dodatkowo do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w rozdziale XI SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97

 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kobylanka.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 13:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka (parter), ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego -Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego-.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.04.2015.18.44.36 Decyzja 255-2015- pozwolenie na budowA Bielkowo 20150403 ostateczna (PDF, 1.10Mb) 2015-04-27 18:44:36 290
27.04.2015.18.44.54 Decyzja 353-2014- pozwolenie na budowA KKMR 20140423 ostateczna (PDF, 1.82Mb) 2015-04-27 18:44:54 666
27.04.2015.18.45.02 profile Bielkowo rys nr 4 (PDF, 104.34Kb) 2015-04-27 18:45:02 192
27.04.2015.18.45.09 profile Bielkowo rys nr 5 (PDF, 108.30Kb) 2015-04-27 18:45:09 183
27.04.2015.18.45.16 profile Bielkowo rys nr 6 (PDF, 114.16Kb) 2015-04-27 18:45:16 175
27.04.2015.18.45.24 profile Bielkowo rys nr 7 (PDF, 92.64Kb) 2015-04-27 18:45:24 173
27.04.2015.18.45.33 profile Bielkowo rys nr 8 (PDF, 185.35Kb) 2015-04-27 18:45:33 171
27.04.2015.18.45.41 profile Bielkowo rys nr 9 (PDF, 104.62Kb) 2015-04-27 18:45:41 181
27.04.2015.18.45.59 profile Bielkowo rys nr 10 (PDF, 120.59Kb) 2015-04-27 18:45:59 176
27.04.2015.18.46.07 profile Bielkowo rys nr 11 (PDF, 108.63Kb) 2015-04-27 18:46:07 171
27.04.2015.18.46.14 profile Bielkowo rys nr 12 (PDF, 106.55Kb) 2015-04-27 18:46:14 175
27.04.2015.18.46.27 profile Bielkowo rys nr 13 (PDF, 106.78Kb) 2015-04-27 18:46:27 174
27.04.2015.18.46.34 profile Bielkowo rys nr 14 (PDF, 103.76Kb) 2015-04-27 18:46:34 181
27.04.2015.18.46.42 profile Bielkowo rys nr 15 (PDF, 201.36Kb) 2015-04-27 18:46:42 179
27.04.2015.18.46.51 profile Bielkowo rys nr 16 (PDF, 314.36Kb) 2015-04-27 18:46:51 162
27.04.2015.18.46.58 profile Bielkowo rys nr 17 (PDF, 110.18Kb) 2015-04-27 18:46:58 187
27.04.2015.18.47.07 profile Bielkowo rys nr 18 (PDF, 89.43Kb) 2015-04-27 18:47:07 175
27.04.2015.18.47.14 profile Bielkowo rys nr 19 (PDF, 104.99Kb) 2015-04-27 18:47:14 169
27.04.2015.18.47.24 profile Bielkowo rys nr 20 (PDF, 112.58Kb) 2015-04-27 18:47:24 184
27.04.2015.18.47.32 profile Bielkowo rys nr 21 (PDF, 92.35Kb) 2015-04-27 18:47:32 194
27.04.2015.18.47.40 profile Bielkowo rys nr 22 (PDF, 102.56Kb) 2015-04-27 18:47:40 166
27.04.2015.18.47.47 profile Bielkowo rys nr 23 (PDF, 125.71Kb) 2015-04-27 18:47:47 175
27.04.2015.18.47.54 profile Bielkowo rys nr 24 (PDF, 107.17Kb) 2015-04-27 18:47:54 183
27.04.2015.18.48.00 profile Bielkowo rys nr 25 (PDF, 91.96Kb) 2015-04-27 18:48:00 189
27.04.2015.18.48.06 profile Bielkowo rys nr 26 (PDF, 91.07Kb) 2015-04-27 18:48:06 170
27.04.2015.18.48.15 profile Bielkowo rys nr 27 (PDF, 104.71Kb) 2015-04-27 18:48:15 187
27.04.2015.18.48.23 profile Bielkowo rys nr 28 (PDF, 102.41Kb) 2015-04-27 18:48:23 176
27.04.2015.18.48.32 profile Bielkowo rys nr 29 (PDF, 121.66Kb) 2015-04-27 18:48:32 161
27.04.2015.18.48.39 profile Bielkowo rys nr 30 (PDF, 104.82Kb) 2015-04-27 18:48:39 174
27.04.2015.18.50.52 profile Bielkowo rys nr 31 (PDF, 95.17Kb) 2015-04-27 18:50:52 157
27.04.2015.18.52.04 profile Bielkowo rys nr 32 (PDF, 144.84Kb) 2015-04-27 18:52:04 157
27.04.2015.18.52.13 profile Bielkowo rys nr 33 (PDF, 113.60Kb) 2015-04-27 18:52:13 168
27.04.2015.18.52.25 profile Bielkowo rys nr 34 (PDF, 105.92Kb) 2015-04-27 18:52:25 184
27.04.2015.18.52.36 profile Bielkowo rys nr 35 (PDF, 116.36Kb) 2015-04-27 18:52:36 164
27.04.2015.18.52.45 profile Bielkowo rys nr 36 (PDF, 140.94Kb) 2015-04-27 18:52:45 178
27.04.2015.18.52.53 profile Bielkowo rys nr 37 (PDF, 109.78Kb) 2015-04-27 18:52:53 175
27.04.2015.18.54.10 Projekt cz.1z4 Kobylanka dz.244 (PDF, 13.18Mb) 2015-04-27 18:54:10 515
27.04.2015.18.56.29 Projekt cz.2z4 Morzyczyn dz.436 (PDF, 9.11Mb) 2015-04-27 18:56:29 489
27.04.2015.18.57.38 Projekt cz.3z4 Reptowo dz.495 (PDF, 11.53Mb) 2015-04-27 18:57:38 885
27.04.2015.19.01.45 Projekt cz.4z4 Reptowo dz.154.1 (PDF, 9.43Mb) 2015-04-27 19:01:45 220
27.04.2015.19.02.59 Projekt Bielkowo cz.1z2 (PDF, 11.41Mb) 2015-04-27 19:02:59 309
27.04.2015.19.04.01 Projekt Bielkowo cz.2z2 uzup.dz.160.3 (PDF, 8.60Mb) 2015-04-27 19:04:01 403
27.04.2015.19.04.40 Projekt Kunowo dz.160,156,225 (PDF, 5.54Mb) 2015-04-27 19:04:40 521
27.04.2015.19.05.08 Przedmiar (PDF, 3.35Mb) 2015-04-27 19:05:08 208
27.04.2015.19.20.14 Rys1 Bielkowo przylacza KS PB-ARKUSZ 1 (PDF, 742.94Kb) 2015-04-27 19:20:14 220
27.04.2015.19.32.59 Rys2 Bielkowo przylacza KS PB-ARKUSZ 2 (PDF, 976.05Kb) 2015-04-27 19:32:59 197
27.04.2015.19.44.04 Rys3 Bielkowo przylacza KS PB-ARKUSZ 3 (PDF, 786.40Kb) 2015-04-27 19:44:04 192
27.04.2015.19.44.23 Zestawienie podA A czeA BKKMR zaA .do SIWZ (PDF, 332.67Kb) 2015-04-27 19:44:23 247
28.04.2015.09.01.17 27.04.2015.18.42.42 SIWZ 20150427 (PDF, 19.09Mb) 2015-04-28 09:01:17 181

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.04.2015.18.42.42 SIWZ 20150427 (PDF, 19.09Mb) 2015-04-27 18:42:42 77
30.04.2015.15.35.12 Odp.na pyt.dot.SIWZ BIP 20150430 (PDF, 678.60Kb) 2015-04-30 15:35:12 16

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jarosław Syrek

Data wytworzenia:
27 kwi 2015

Osoba dodająca informacje

Jarosław Syrek

Data publikacji:
27 kwi 2015, godz. 18:40

Osoba aktualizująca informacje

Jarosław Syrek

Data aktualizacji:
18 maj 2015, godz. 10:03