Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat

Kobylanka: Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat
Numer ogłoszenia: 129811 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) część I zamówienia: a) Ulica 8-go marca w m. Kobylanka - podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna masa bitumiczna. 2) część II zamówienia: a) Ulice Popiełuszki w m. Zieleniewo, ul.Chrobrego, ul. Łabędzia w m. Morzyczyn i droga do m. Niedźwiedź od drogi krajowej nr 10 - podbudowa z kruszywa łamanego wraz z wjazdami, potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami 8-12, 5-8, 2-5 i emulsją asfaltową K1 70, pobocza. b) Ulice Oświaty, Sosnowa, Jeziorna w m. Morzyczyn - podbudowa z kruszywa łamanego wraz z wjazdami, potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami 8-12, 5-8, 2-5 i emulsją asfaltową K1 70, pobocza. c) Droga w m. Cisewo - remont cząstkowy, remont miejscowy spękań siatkowych poprzez powierzchniowe utrwalenie, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami 5-8, i emulsją K1 70. część III zamówienia: a) wjazd na ul. Łabędzia od ul. Szczecińskiej w m. Morzyczyn. b) wjazd na os. Zielone od ul. Szczecińskiej w m. Kobylanka wraz z dwiema zatoczkami autobusowymi przy os. Zielonym. c) Parking przy budynku Urzędu Gminy w Kobylance.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20.000,00 zł - na każdą część

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wysokość marży doliczonej do stawki ref. WIBOR - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamówienie przewiduje możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne jeżeli: - występują okoliczności których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy; - zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12 Kobylanka, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 48.25Kb) 2010-05-21 08:08:42 63

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki 1-7 (DOC, 165.50Kb) 2010-05-21 08:19:07 359
zalacznik 6 mapa-pargingu (PDF, 417.34Kb) 2010-05-21 08:19:07 323
zalacznik 7 kosztorys ofertowy-Labedzia (PDF, 533.43Kb) 2010-05-21 08:19:07 323
zalacznik 7 kosztorys ofertowy-zatoki (PDF, 552.68Kb) 2010-05-21 08:19:07 314
zalacznik 7 kosztorys ofertowy-zjazd (PDF, 536.10Kb) 2010-05-21 08:19:07 296
341 411 2232 (PDF, 29.57Mb) 2010-05-21 15:17:09 340
341 413 0122 (PDF, 38.44Mb) 2010-05-21 15:17:09 349
Kobylanka 341 324 0444 i 341 324 0531 (PDF, 59.18Mb) 2010-05-21 15:17:09 350
Kobylanka 341 411 061 i 341 411 061 (PDF, 9.81Mb) 2010-05-21 15:17:09 298
Morzyczyn 341 411 2233 (PDF, 15.58Mb) 2010-05-21 15:17:09 344
Zieleniewo 341 411 2233 (PDF, 16.97Mb) 2010-05-21 15:17:09 328
Niedzwiedz 852 5 (PDF, 2.75Mb) 2010-05-21 15:17:09 315
os Zielone zatoki (ZIP, 3.92Mb) 2010-05-21 15:17:09 326
os Zielone zjazd (ZIP, 4.38Mb) 2010-05-21 15:17:09 279
siwz (PDF, 175.71Kb) 2010-05-21 08:08:42 378
ul Labedzia (ZIP, 3.46Mb) 2010-05-21 15:17:09 328

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienia1 (PDF, 834.85Kb) 2010-05-31 14:02:34 28
ogloszenie o zmianie SIWZ (PDF, 55.87Kb) 2010-05-26 09:47:56 27
wyjasnienia (PDF, 680.90Kb) 2010-06-07 14:00:11 88
wyjasnienia modyfikacja siwz (PDF, 487.47Kb) 2010-06-02 17:04:18 69

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedluzenie terminu skladania (PDF, 332.39Kb) 2010-06-02 17:04:18 15

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie postepowania (PDF, 546.99Kb) 2010-07-12 09:44:30 87

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
21 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
21 maj 2010, godz. 08:08

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
12 lip 2010, godz. 09:44