Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie

Kobylanka: Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie
Numer ogłoszenia: 152481 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kobylanka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 2-etapowy remont nawierzchni drogi gminnej frezem asfaltowym (destruktem asfaltowym) z uwzględnieniem istniejącej podbudowy i poprzez ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno-emulsyjnej w technologii cienkich warstw na zimno typu slurry seal w ciągu drogi ul. B. Chrobrego w Morzyczynie dz. ewid. 85 obr. Morzyczyn, oraz w obrębie skrzyżowania ulic: Piastów dz. ewid. 84, ul. Długiej dz. ewid. 149/2 i ul. Szczecińskiej dz. ewid. 211 gmina Kobylanka, powiat stargardzki, z podziałem na etapy: I etap - wykonanie 2015 r., II etap - wykonanie wiosna 2016 r. W uzasadnionym przypadku, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, Zamawiający przewiduje możliwość wykonania I etapu zamówienia wiosną 2016 r. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego w I etapie zamówienia obejmuje jedną lub więcej warstw nawierzchni z destruktu asfaltowego, leżących na podłożu naturalnym ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. Całkowita powierzchnia bitumiczna stanowi 1785 m2 nawierzchni drogowej, której warstwa ścieralna jest wykonana z frezu asfaltowego utrwalona emulsją asfaltową i grysem bazaltowym oraz po okresie zimowym zamknięta mieszanką mineralno-emulsyjną typu slurry seal na odcinku dł. 357 mb, szerokości 5,0 m. Ze względu na warunki atmosferyczne zamówienie podzielono na etapy i w dalszym opisie uszczegółowiono jego zakres. Etap I zamówienia obejmuje: 1) Czynności przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej: odwodnienie korpusu drogowego poprzez ułożenie sączek podłużnych w poboczu drogi (drenaż francuski o długości ok. 20 m) oraz wykonanie i połączenie 2 studni z kratą ściekową z usytuowaniem w poboczu po obu stronach drogi (na tej samej odległości). Na części drogi, w obrębie skrzyżowania ul. Piastów i ul. Długiej należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (skała lita), grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm o powierzchni całkowitej ok. 500 m2. W zakresie dostawy i ułożenia podbudowy z kruszywa łamanego należy w razie konieczności uwzględniać roboty dodatkowe przy skrzyżowaniu z ul. Szczecińską. W ramach zamówienia uwzględnić rzędne wysokościowe ul. Szczecińskiej, w razie potrzeby wynieść jezdnię w ul. Chrobrego lub wzmocnić podbudowę oraz wykonać połączenie nawierzchni wg obowiązujących standardów i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, traktując ul. Szczecińską w kategorii drogi wojewódzkiej. Przed ułożeniem kruszywa łamanego uwzględnić konieczność korytowania, wymiany gruntu jeżeli zajdzie potrzeba, przeprofilowania skrzyżowania oraz ewentualną korektę przebiegu połączenia dróg w granicy działek drogowych. Nawierzchnia w obrębie skrzyżowania z kruszywa łamanego ze skały litej o uziarnieniu 0/31,5 mm, która ma stanowić podbudowę dla przyszłych warstw bitumicznych, grubości minimum 20 cm po zagęszczeniu, musi być wykonana względem nawierzchni bitumicznej w taki sposób, że w przypadku dalszej realizacji zadania z uwzględnieniem technologii nawierzchni bitumicznej, była możliwość połączenia nawierzchni bez konieczności przebudowy nawierzchni bitumicznej i zmiany minimalnej grubości podbudowy. 2) Czynności w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, formowanie z urobku i utwardzenie poboczy, transport frezu asfaltowego pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem mechanicznym złożonego w ilości ok. 500 ton na placu składowym GDDKiA Obwodu Drogowego w Kluczewie (materiał, którym dysponuje Zamawiający), ułożenie nawierzchni rozściełaczem - rozłożenie frezów bitumicznych, zagęszczenie nawierzchni bitumicznej o grubości minimum 10 cm po zagęszczeniu z nadaniem spadków poprzecznych oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C69BP3PU i grysem bazaltowym o uziarnieniu 4/8 mm. Zamawiający informuje, że nie zna składu ziarnowego destruktu oraz jego obecnej struktury/stanu na placu składowym (zależnego m.in. od składu mieszanki mineralno-bitumicznej, warunków przechowywania), tak więc Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z właściwościami frezów, by móc przygotować prawidłową ofertę. Wykonawca zobligowany będzie do ułożenia nawierzchni o możliwie jednorodnym składzie ziarnowym. Etap II zamówienia obejmuje następujące czynności: ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno-emulsyjnej w technologii cienkich warstw na zimno typu slurry seal grubości do 2 cm na całej powierzchni nawierzchni z frezy asfaltowej. Etap ten przewidziany jest do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie wiosennym 2016 r. na wykonanym uprzednio podłożu z frezy asfaltowej - elemencie nawierzchni, na którym wykonywana jest cienka warstwa z mieszanki mineralno-emulsyjnej celem głównie uszczelnienia nawierzchni. Przed ułożeniem dwóch warstw mieszanki mineralno-emulsyjnej, w przypadku stwierdzenia, że w podłożu występują ubytki, wyboje, spękania i otwarte spoiny, należy je wyremontować i doprowadzić do odpowiedniej nośności. Istniejąca droga służy głównie do obsługi zabudowy mieszkalnej oraz stanowi dojazd do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Uproszczonym Projekcie Technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zakresem opracowania objęto odcinek drogi ul. B. Chrobrego o długości 0,378 km od skrzyżowania z drogą ul. Szczecińską (km 0+000) do skrzyżowania ul. Piastów i ul. Długiej (km 0+357) oraz w obrębie skrzyżowania ok. 100 mb. W ramach zamówienia uwzględnia się wykonanie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w zakresie wykonania nawierzchni (celem dowiązania) dróg dojazdowych do osiedli na styku z ul. B. Chrobrego oraz wykonanie zjazdów do posesji. Zakres zamówienia obejmuje dodatkowo wykonanie zjazdów w zależności od potrzeb terenowych. Parametry zjazdów zostaną ustalone indywidualnie po wytyczeniu przebiegu drogi przez geodetę (zlecenie po stronie Zamawiającego). Zjazdy zostaną rozliczone wg obmiaru po ich wykonaniu i ceny za wykonanie nawierzchni. Ukształtowanie wysokościowe powierzchni jezdni skrzyżowania powinno być dostosowane do pochylenia podłużnego i poprzecznego drogi z pierwszeństwem przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyżowania. Zamawiający przewiduje w ramach wykonania przedmiotu umowy zwiększenie lub zmniejszenie do 10% zakresu zamówienia bez konieczności zmiany warunków umownych, stosując rozliczenie wg obmiaru z dokładnością do 1 m2, bez względu na zakres robót towarzyszących (formowanie i utwardzenie poboczy, itp.). Dane wyjściowe techniczne do projektowania przyjęto jak dla drogi klasy D. - Droga klasy D - dojazdowa, - Kategoria obciążenia ruchem - KR1, - Obciążenie na oś pojazdu 80 kN, - Prędkość projektowa - 40 km/h, - Szerokość jezdni - 5,0 m, - Szerokość poboczy - 0,75 m, - Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku prostym - 8%, - Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu powinna być kształtowana za pomocą łuku kołowego o promieniu nie mniejszym niż 6,0 m, - Szerokość jednego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo na skrzyżowaniu skanalizowanym nie powinna być mniejsza niż określona w tabeli w zależności od przyjętego promienia skrętu wg § 74. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.). Planowany remont drogi mieści się w obecnym pasie drogowym. Projektowana nawierzchnia bitumiczna w planie przebiega istniejącym śladem drogi gruntowej utwardzonej, będzie trwała, odporna na wody opadowe oraz zapobiegnie dalszej degradacji drogi. Projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego w planie przebiega istniejącym śladem drogi gruntowej utwardzonej w obrębie skrzyżowania, zapobiegnie dalszej degradacji drogi, będzie stanowiła podbudowę dla nawierzchni bitumicznej. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zakup, dostawę i wbudowanie materiałów w zakresie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem materiału Zamawiającego, 2) roboty ziemne i budowlano-montażowe, 3) przygotowanie, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu budowy, 4) czynności związane z zajęciem pasa drogowego (Zamawiający nie przewiduje kosztów za czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wykonawca powinien uwzględnić i zaproponować czasową organizację ruchu w postaci stosownego oznakowania drogowego i zabezpieczenia terenu budowy), 5) zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli zachodzi potrzeba, 6) niezbędne odtworzenie nasadzeń, urządzeń infrastruktury oraz innych obiektów i elementów zniszczonych w trakcie prowadzonych prac, 7) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót oraz dróg dojazdowych na plac budowy do stanu pierwotnego, 8) ubezpieczenie Wykonawcy na okoliczność prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem przedmiotu umowy uwzględniające odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, zdarzenia losowe, a także nieuprawnione działania osób trzecich, 9) uczestnictwo w odbiorach technicznych, 10) inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, poparte doświadczeniem, w oparciu o normy i aprobaty techniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Uproszczonej Projekcie Technicznym stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. UWAGA! W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie tak, aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania nie budziło żadnych wątpliwości, przykładowo: -wadium w przetargu nieograniczonym nr IK.271.3.2015.LS - Wykonanie nawierzchni drogi w Morzyczynie-, itp. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno zawierać w dokumencie poręczenia lub gwarancji oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy, zgodnie z przykładem wskazanym powyżej. 5. Z wadium wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę wnoszoną przez Wykonawców składających ofertę wspólną. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym. 9. Numer konta Zamawiającego, na które wnosi się wadium w formie pieniężnej: 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806 10. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 12. Dokument wniesienia wadium musi być załączony do oferty. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w ustawie Pzp. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w rozdziale XI SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców dokumentu w postaci wydruku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mający moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 672). W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 rozdziału IX SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwszy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Dokumenty wymienione w pkt. 2, 3 i 9 rozdziału IX SIWZ musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź pełnomocnik występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Dokumenty wymienione w pkt. 4 rozdziału IX SIWZ albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 10 i 11 rozdziału IX SIWZ, winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. 3) W celu wykazania spełnienia warunków szczegółowych, dokumenty wymienione w pkt 5, 6, 7, rozdziału IX SIWZ, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie spełniają dany warunek. 15. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ pkt. 2, 4 i 10-11. 16. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wyjątkiem w tym zakresie jest dokument pełnomocnictwa oraz oświadczenia składanego zgodnie z wymaganiami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Dla obydwu dokumentów wymaga się zachowania formy pisemnej. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną o wartości min. 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) mającą za główny przedmiot wykonanie nawierzchni bitumicznej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia / nie spełnia. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2 należy dołączyć do oferty informacje o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu pn.: -Doświadczenie Wykonawcy- - załącznik nr 5 do SIWZ. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 2. Do informacji muszą być dołączone dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia / nie spełnia. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym obejmującym kierownika budowy posiadającego doświadczenie po zdobyciu uprawnień w kierowaniu co najmniej 1 (słownie: jedną) robotą budowlaną mającą za główny przedmiot wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie winno być złożone na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia / nie spełnia.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 3) należy dołączyć do oferty wypełniony formularz pn.: -Potencjał kadrowy- - załącznik nr 6 do SIWZ. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 4) do oferty należy dołączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Kryterium gwarancja - okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kobylanka.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12, 73 - 108 Kobylanka pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2015 godzina 13:00, miejsce: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12, 73 - 108 Kobylanka Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.10.2015.15.05.41 BZP 152481-2015 droga Chrobrego Morzyczyn (PDF, 4.24Mb) 2015-10-19 15:05:41 35

SWZ

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leszek Stencel

Data wytworzenia:
19 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
19 paź 2015, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
17 lis 2015, godz. 14:06