Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo

Zmiana treści SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie dotyczącym terminu realizacji poszczególnych etapów.

Pkt. 5.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

5.2.      Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia: otrzymania wyniku oceny formalnej, a następnie do dnia zakończenia realizacji inwestycji. Dla poszczególnych etapów w ramach każdej z części przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące terminy:

1) ETAP I – wykonanie koncepcji wraz ze wstępną kalkulacją kosztów do 31 stycznia 2017 r.

2) ETAP II – wykonanie studium wykonalności do 28 lutego 2017 r.

3) ETAP III –do 17 kwietnia 2017 r.

4) ETAP IV – do ostatecznego terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie, przewidywany termin zakończenia naboru wniosków to 02.05.2017 r.

5) ETAP V – zgodnie z harmonogramem inwestycji.

 

Zmiany w analogicznym zakresie wprowadza się także we wzorze umowy, w której§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.         Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej /wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia) w terminach:

1)         ETAP I w terminie do dnia 31.01.2017 r.

2)         ETAP II w terminie do dnia 28.02.2017 r

3)         ETAP III w terminie do dnia 17 kwietnia 2017 r.

4)         ETAP IV w terminie do dnia 2 maja 2017 r.

5)         ETAP V w terminie do dnia zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramem inwestycji,

 

Zmiany w analogicznym zakresie wprowadza się także w Opisie przedmiotu zamówienia (TOM III SIWZ). Pkt. 1.2. i 2.2. otrzymują brzmienie:

Terminy realizacji zamówienia: zostaną dopasowane do harmonogramu inwestycji.Proponowane terminy realizacji zamówienia:

Etap I - wykonanie koncepcji wraz ze wstępną kalkulacją kosztów do 31 stycznia 2016 r.

Etap II - wykonanie studium wykonalności do 28 lutego 2017 r.

Etap III - przekazanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę do 17 kwietnia 2017 r.

Etap IV - do ostatecznego terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie, przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 2 maja 2017 r.

Etap V – w zależności od terminu realizacji inwestycji i potrzeb.

 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie w siedzibie Gminy Kobylanki w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (tj. 8 grudnia 2016 r.) o godzinie 10.15 w sali obrad Rady Gminy w Kobylance przy ulicy Szkolnej 12.

 

 

Kobylanka: Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, krajowy numer identyfikacyjny 81168563900000, ul. ul. Szkolna  12, 73108   Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 57 88 521, e-mail , faks 0 91 57 88 520.

Adres strony internetowej (URL): www.kobylanka.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie

www.bip.kobylanka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Adres siedziby Zamawiającego

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo

Numer referencyjny: IK.271.9.2016.LS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej, w tym propozycji zagospodarowania terenu objętego rewitalizacją wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej i uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, a także przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie/ przyznanie pomocy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami z osobna dla obydwu zadań (w zależności od rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne dla poszczególnych części zamówienia) dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części. Pierwsza dotyczy wykonania czynności dla zadania nr 1 polegającego na rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka pn. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci (zakres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego, droga wraz z parkingiem przy kościele w Kobylance). Druga dotyczy zadania nr 2 polegającego na rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Rekowo pn. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej (zakres: przebudowa drogi, renowacja muru oraz zagospodarowanie i urządzenie terenu w okolnicy wsi Rekowo).

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:71241000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 4.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.Z.P. w wysokości do 100 % szacunkowej wartości dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z zamówienia o jakim mowa w poprzednim zdaniu będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług rozszerzających zakres zamówienia podstawowego w związku z zmianą lub/i zwiększeniem pierwotnie przyjętego zakresu dla zadań na niezmiennych warunkach lub nieistotnie odbiegających od warunków zamówienia podstawowego i może zostać uruchomione w następujących okolicznościach: po wyczerpaniu puli środków umowy zamówienia podstawowego lub/i w trakcie stwierdzonej potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego, którego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia zamówienia publicznego, a dotyczącego ściśle realizacji zadań polegających na rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na wykonywaniu usług projektowych, usług związanych z aplikowaniem o finansowanie projektu.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 27/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia: otrzymania wyniku oceny formalnej (przewidywany termin 30.11.2017 r.), a następnie do dnia zakończenia realizacji inwestycji. Dla poszczególnych etapów w ramach każdej z części przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące terminy: 1) ETAP I – do 31 stycznia 2017 r. 2) ETAP II – do 28 lutego 2017 r. 3) ETAP III – do 30 czerwca 2017 r. 4) ETAP IV – zgodnie z terminem naboru wniosków w 2017 r. 5) ETAP V – zgodnie z harmonogramem inwestycji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej: - 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj. projektowo-wykonawczej, architektonicznej) niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych, - 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności lub jego aktualizacji w zakresie dowolnej tematyki inwestycyjnej, które uzyskało pozytywną ocenę formalną Instytucji rozpatrującej wniosek o dofinansowanie/ przyznanie pomocy, - 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze inwestycyjnym z zakresu kultury lub rewitalizacji, który to wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną instytucji przyznającej dofinansowanie. Wykazanie się powyższym doświadczeniem może nastąpić w ramach zaprezentowania jednej usługi obejmującej swoim zakresie trzy powyższe elementy (usługi), jak i wykazaniem trzech samodzielnych usług odpowiadających ww. wymaganiom. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Wymagania Zamawiającego w zakresie doświadczenia wykonawcy są takie same dla Części I i II. Ubiegając się o realizację obydwu części przedmiotu zamówienia wystarczy wykazać się doświadczeniem takim jak przy ubieganiu się o jedną część zamówienia.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia i spełniającą następujące wymagania:

Specjalista ds. studium wykonalności: Osoba posiadająca (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert) doświadczenie w przygotowaniu studiów wykonalności, tj. wykonała, co najmniej 1 studium wykonalności o dowolnej tematyce inwestycyjnej, o wartości inwestycyjnej przedsięwzięcia, co najmniej 100.000,00 zł brutto, które uzyskało pozytywną ocenę formalną Instytucji rozpatrującej wniosek o dofinansowanie/przyznanie pomocy.

Koordynator projektu (projektant / architekt): Minimalne wymagania w zakresie uprawnień: osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Minimalne wymagania w zakresie doświadczenia: W okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej i/lub architektonicznej, tj. wykonała, co najmniej 1 projekt techniczny/architektoniczny o dowolnej tematyce inwestycyjnej użyteczności publicznej, o wartości inwestycyjnej przedsięwzięcia, co najmniej 100.000,00 zł brutto, na który to projekt uzyskano pozwolenie na budowę lub Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Projektant / architekt: Minimalne wymagania w zakresie uprawnień: Projektant posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Minimalne wymagania w zakresie doświadczenia: Przynajmniej jedna osoba posiadająca (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert) doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowej i/lub architektonicznej, tj. wykonała, co najmniej 1 projekt techniczny/architektoniczny o dowolnej tematyce inwestycyjnej użyteczności publicznej, o wartości inwestycyjnej przedsięwzięcia, co najmniej 100.000,00 zł brutto, na który to projekt uzyskano pozwolenie na budowę lub Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Wymagania Zamawiającego w zakresie kadry jaka będzie skierowana do realizacji zamówienia są takie same dla Części I i II.

Ubiegając się o realizację obydwu części przedmiotu zamówienia wystarczy wykazać się kadrą jak przy ubieganiu się o jedną część zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza by funkcje wskazane w pkt 2 i 3 była pełniona przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż.

 W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę oferty na realizację wszystkich części zamawiający dopuszcza posiadanie jednego zespołu projektowego składającego się ze wszystkich wyżej wymienionych osób.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Doświadczenie kadry kierowanej do realizacji zamówienia. Propozycja treści dokumentu zawarta jest w Formularzu 2.2. Tomu I SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oświadczenia dotyczącego okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2, 4 i 8 p.z.p.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w powyższym pkt Zamawiający przekaże wykonawcy w momencie wzywania do ich złożenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z ofertą należy także złożyć dokument zatytułowany Doświadczenie kadry kierowanej do realizacji zamówienia (Wypełniony formularz 2.2. do SIWZ). Dokument jest niezbędny do przyznawania punktów w ramach stosowanych kryteriów oceny ofert. Nie złożenie przedmiotowego dokumentu będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w kryterium oceny ofert, w ramach którego miało być oceniane opracowanie. Dokument nie podlega procedurze uzupełnienia lub wyjaśnienia na podstawie art. 26 p.z.p.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) na zadanie nr 1 - 1300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100), 2) na zadanie nr 2 - 1500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 2. Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr  czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena    60

Aktualizacja dokumentacji i kosztorysów           20

Doświadczenie kadry    20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr  czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 06/12/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

………………………………………

Kierownik Zamawiającego 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.12.2016.12.27.04 Zmiana SIWZ 021216-1 (PDF, 434.28Kb) 2016-12-05 12:27:04 36

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
22 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
22 lis 2016, godz. 08:46

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
12 gru 2016, godz. 15:50