Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński


Kobylanka: Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie w formie pożyczki lub kredytu. 2. Pożyczka lub kredyt jest przeznaczony na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zgodnie z postanowieniami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok.18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w Punkcie Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin realizacji zamówienia rozumiany jako postawienie do dyspozycji kwoty kredytu/pożyczki wynosi 3 dni od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2012 r. rozumianego jako termin do którego planowane jest wykorzystanie kredytu/pożyczki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 maja 2012 r.

 

 

 

……………………………………………

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

 

Strona 3 z 3


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o zmianie ogloszenia 110612 (PDF, 364.11Kb) 2012-06-12 09:04:23 60
Ogloszenie Pozyczka kredyt 310512 (PDF, 373.94Kb) 2012-05-31 22:07:00 63
ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 337.28Kb) 2012-06-06 16:43:43 58

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ PN Pozyczka kredyt 310512 (PDF, 490.52Kb) 2012-05-31 22:07:00 299
zalaczniki do siwz (ZIP, 23.87Mb) 2012-05-31 22:14:00 219

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odp na pyt zmiana SIWZ i terminu 110612 (PDF, 383.26Kb) 2012-06-12 09:03:56 22
Zmieniony zaA IIIa do SIWZ (PDF, 347.05Kb) 2012-06-12 09:02:53 58
Zmieniony zaA IIIa do SIWZ (DOC, 31.00Kb) 2012-06-12 09:02:35 30

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana terminu skladania ofert (PDF, 341.26Kb) 2012-06-06 16:43:43 17

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewazneinie (PDF, 54.35Kb) 2012-08-14 10:12:55 55
zawiadomienie o wynikach postepowania (PDF, 229.56Kb) 2012-06-22 12:49:42 83

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
31 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
31 maj 2012, godz. 22:07

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
14 sie 2012, godz. 10:12