Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński


ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, Tel. (91)578 85 21, fax (91) 578 85 20

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www. Kobylanka.pl

  • Osoba do kontaktów w imieniu zamawiającego: Joanna Baszak, ugk@kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Stargard Szczeciński-Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

„Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński”.

Pojazd powinien posiadać minimum 16 miejsc siedzących.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6) - usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) tj: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie przewozu osób w komunikacji krajowej, zgodnie z wymogami ustawowymi. 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 1.5 Przyjmą warunki umowy proponowane przez Zamawiającego poprzez akceptację projektu umowy określonej przez Zamawiającego. 2. Ocena spełnienia warunków opisanych w pkt 1.1-1.5 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 3. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 4. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniona oferta Wykonawcy ( załącznik nr 1). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, Zamawiający pod rygorem wykluczenia Wykonawcy, wymaga złożenia następujących dokumentów : 2.1 Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 3.1 Wykaz wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,. (załącznik nr 3) 3.2 Wykaz pojazdów (autobusów) którymi realizowane będzie zamówienie z ich opisem technicznym ( typ pojazdu i marka, nr rejestracyjny, rok produkcji, ilość miejsc siedzących, data ważności dopuszczenia do ruchu). Do wykazu należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. (załącznik nr 4) 3.3 Potwierdzenie z organu udzielającego licencji, że pojazd, którym realizowane będzie zamówienie, zgłoszony jest do licencji 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 4.1 Potwierdzoną kserokopię Polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie NW dla pasażerów, zgodnie z ilością miejsc w autobusie 5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy ust. 1 i 2 i spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy w treści oferty, Zamawiający wymaga złożenia: 5.1 Oświadczenie Wykonawcy. (załącznik nr 5) 6. Podpisany projekt umowy - należy podpisać i opieczętować ostatnią stronę projektu umowy przez osoby do tego uprawnione. (załącznik nr 6) 7. Pełnomocnictwo, (jeśli w imieniu Wykonawcy występuje inna osoba uprawniona do jego reprezentowania) Wszystkie dokumenty winny być opieczętowane pieczątką firmową oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia dokumentu złożona przez Wykonawcę jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust.3 ustawy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 24, lub drogą elektroniczną BIP Kobylanka.

IV.3.4) Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.08.2009 godzina 11.00, miejsce : Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin otwarcia ofert: 12.08.2009, godz. 11.30, miejsce: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok. Nr 25 /II piętro/.

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kobylanka, dn. 28.07.2009 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 97.92Kb) 2009-07-29 10:26:23 3

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal1 ofereta wykonawcy (PDF, 88.09Kb) 2009-07-29 10:27:34 165
zal2 harmonogram kursow (PDF, 54.84Kb) 2009-07-29 10:27:34 187
zal3 wykaz wykonywanych i wykonanych uslug (PDF, 73.63Kb) 2009-07-29 10:27:34 156
zal4 wykaz pojazdow (PDF, 49.13Kb) 2009-07-29 10:27:34 141
zal5 oswiadczenie wykonawcy (PDF, 68.59Kb) 2009-07-29 10:27:34 160
zal6 projekt umowy (PDF, 83.56Kb) 2009-07-29 10:27:34 186
siwz (PDF, 142.52Kb) 2009-07-29 10:26:24 170

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaA nienie przetargu (DOC, 25.50Kb) 2009-10-12 15:04:01 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Baszak

Data wytworzenia:
29 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
29 lip 2009, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
12 paź 2009, godz. 15:04