Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym


Kobylanka: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie większej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI: Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności spełnią warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności pocztowej zgodne z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.), co zostanie potwierdzone dokumentem potwierdzającym wpisanie wykonawcy do rejestru operatorów pocztowych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności spełnią warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za usługi o charakterze podobnym do przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna świadczenie usług pocztowych o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda. W przypadku gdy na potrzeby spełniania warunku będą prezentowane usługi obecnie świadczone, wartość każdej z dotychczas zrealizowanej usługi musi być nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  1. koncesję, zezwolenie lub licencję

  2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zgodnie z postanowieniami SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok.18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w Punkcie Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Termin realizacji: Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2014 r. Zamawiający planuje zawrzeć umowę w miesiącu lipcu/sierpniu 2012 r. Ostateczny termin zawarcia umowy zależy od czasu w jakim zostanie rozstrzygnięte niniejsze postępowanie oraz od terminu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację obecnie obowiązujących umów o świadczenie usług pocztowych.

Warunki zawarcia umowy: Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu adres placówki nadawczej zlokalizowanej na terenie miejscowości Kobylanka. Wskazanie takiej placówki i jej uruchomienie przed zawarciem umowy jest warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą. Nie spełnienie przedmiotowym wymagań będzie traktowane jako podstawa niezawarcia umowy określona w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2012 r.

 

 

……………………………………

Kierownik Zamawiającego


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie PN Poczta 100712 (PDF, 370.81Kb) 2012-07-10 12:09:45 44

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ PN Poczta 100712 (PDF, 511.67Kb) 2012-07-10 12:09:45 239
SIWZ PN Poczta 100712 edytowalny (DOC, 397.50Kb) 2012-07-10 12:09:56 234

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odp na pyt zmiana SIWZ 120712 (PDF, 347.32Kb) 2012-07-12 16:28:28 14
Zmodyfikowany Zalacznik-III 120712 (DOC, 210.00Kb) 2012-07-12 16:28:21 38
Odp na pyt do SIWZ 170712 (PDF, 341.28Kb) 2012-07-17 09:16:41 82
Zmiana SIWZ 170712 (PDF, 343.57Kb) 2012-07-17 14:40:36 76
Zmodyfikowany Zalacznik-III 170712 (DOC, 187.00Kb) 2012-07-17 14:40:46 54

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania (PDF, 358.75Kb) 2012-08-02 12:57:42 15

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 62.61Kb) 2012-08-21 13:58:10 28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
10 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
10 lip 2012, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
21 sie 2012, godz. 13:58