Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance a droga powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10.

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance a droga powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10.

Numer ogłoszenia: 55416 - 2009; data zamieszczenia: 10.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance a droga powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.20.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) wykonali w ciągu ostanich dwóch lat minimum jedno zamówienie o podobnym charakterze, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzory, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz: - o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, pokój nr 3 ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 89.07Kb) 2009-03-11 09:15:46 69

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (PDF, 678.97Kb) 2009-03-11 09:15:46 196

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedz na zapyania (PDF, 45.36Kb) 2009-03-13 11:22:40 62

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie postepowanoa (PDF, 68.63Kb) 2009-04-27 13:48:34 55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
11 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
11 mar 2009, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 kwi 2009, godz. 13:48