Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka.

Kobylanka: Opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka.
Numer ogłoszenia: 167665 - 2007; data zamieszczenia: 14.09.2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje cztery etapy: Etap I: Opracowanie Studium Wykonalności inwestycji, które będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Etap II: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ( wniosku o dofinansowanie) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Etap III: Przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robot budowlanych objętych inwestycją. Etap IV: ¦wiadczenie usługi Inżyniera Kontraktu zgodnie z procedurą FIDIC nad prowadzoną inwestycją

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.40.00-7, 74.26.20.00-3, 74.13.15.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe. 1. Warunki ogólne. 1.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. W przypadku Wykonawców składających wspólna ofertę przedmiotowy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 2. Warunki szczegółowe opracowane w oparciu o art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy. 2.1. W ramach warunków szczegółowych dotyczących potencjału ekonomiczno-finansowego Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 400.000,00 zł. 2.1.1.Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólna ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w poprzednim pkt spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 2.2. Potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać w ofercie, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 1. Kierownik Zespołu- osoba zarządzająca projektem 2. Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej 3. Specjalista w zakresie rozliczeń projektów 4. Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych 5. Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych 2.2.1. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 2.2. 2.2.2. Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę wymienionych funkcji. 2.3. Doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (lub w okresie krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) wykonał: a) Studia Wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ilości nie mniejszej niż 5, w tym co najmniej 3 dla inwestycji o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł brutto każda, b) co najmniej 4 dokumentacji aplikacyjnych na dofinansowanie inwestycji komunalnych ze środków Unii Europejskiej, na podstawie których beneficjenci otrzymali dotacje unijne, w tym przynajmniej jedna dotacja na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł brutto, c) rozliczenie co najmniej 4 projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonawca musi wykazać się łącznym spełnianiem wymagań opisanych w lit. a) - c). 2.3.1. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 2.3.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Weryfikacja wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia składanego przez wykonawcę zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie następujących dokumentów: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt. 2.1. ogłoszenia. 4. Informacji o osobach, które będą skierowane do wykonania zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2.2. ogłoszenia. Do informacji winny być dołączone kopie wymaganych uprawnień i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dla specjalności, dla których jest ono wymagane). Dla osób wskazanych do wykonania zadania wymagane jest dołączenie kopii dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje. 5. Informacje o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie Wykonawcy), zawarte na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Instrukcji. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2.3. ogłoszenia. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie (np.: protokół końcowego odbioru, referencje itp.). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1. W pkt. 1 i 2 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w poprzednim pkt., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty, o których mowa w dwóch poprzednich punktach winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 1 i 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka pokój nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oczyszczalnia projekt umowy (PDF, 99.13Kb) 2007-09-24 13:33:13 195
oczyszczalnia siwz (PDF, 265.03Kb) 2007-09-24 13:33:03 182

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie (DOC, 21.00Kb) 2007-09-24 13:34:44 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
24 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
24 wrz 2007, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
24 wrz 2007, godz. 13:34