Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

PRZEBUDOWA UL. KS. GŁOGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANKA.

Kobylanka: PRZEBUDOWA UL. KS. GŁOGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANKA.
Numer ogłoszenia: 65882 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA UL. KS. GŁOGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANKA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy drogi, karczowanie krzewów. Roboty ziemne: wykopy, nasypy, Podbudowy: warstwa odsączająca grubości 15cm z pospółki (droga), warstwa odsączająca grubości 15cm z pospółki (zjazdy), podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 15cm (droga), podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 15cm (zjazdy), warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie (jezdnia), warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie (zjazdy). Nawierzchnia: mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i układana na zimno grubości 6cm(droga), mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i układana na zimno grubości 6cm(zjazdy), powierzchniowe podwójne utrwalenie (droga), powierzchniowe podwójne utrwalenie (zjazdy), nawierzchnia poboczy z mieszanki żwiru i gliny grubości 10cm (droga), nawierzchnia poboczy z mieszanki żwiru i gliny grubości 10cm (zjazdy). Elementy ulic: krawężniki betonowe 12x25cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie zwykłej z betonu B 15, ścieki z elementów betonowych ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie zwykłej, żwirowej, odwodnienie liniowe. Przepusty: przepusty z rur PCV o średnicy 40cm Roboty wykończeniowe: plantowanie skarp i korony drogi wraz z humusowaniem (ogółem) UWAGA: NA ODCINKU OD OSTATNICH ZABUDOWAŃ PO PRAWEJ STRONIE DO CMENTARZA JEST WYKONANA PODBUDOWA !.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.21-3, 45.23.31.29-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2) pieniądzu, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 31 1020 4867 0000 1802 0008 0168 z dopiskiem: przetarg na Przebudowę ul. Ks. Głogowskiego w miejscowości Kobylanka. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. 4. Dowód wniesienia wadium tj. kopia dokonania przelewu na konto należy dołączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ogólne warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. 1. Od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Kierownika budowy. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń) obejmującymi roboty drogowe. Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność wskazanej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zrealizowaniem co najmniej 3 robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią wykonaną w technologii mieszanki mineralno -emulsyjnej wytwarzanej i układanej na zimno. Wartość każdej z wykazanych robót nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł brutto. Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru) - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Wszystkie dokumenty, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) zmienionym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniającym ww rozporządzenie (Dz. U. Nr 188, poz. 1155), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 5, odpłatność 50 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 101.92Kb) 2009-03-18 10:04:13 43

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
projekt wykonawczy (ZIP, 9.55Mb) 2009-03-18 10:30:56 178
siwz (PDF, 195.11Kb) 2009-03-18 10:04:13 190

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie wynik (PDF, 88.23Kb) 2009-04-24 08:17:19 40
Wynik postepowania (PDF, 38.28Kb) 2009-04-10 08:41:04 61

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
18 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
18 mar 2009, godz. 10:00

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
24 kwi 2009, godz. 08:17