Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kobylanka.pl

 

Kobylanka: Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Numer ogłoszenia: 223167 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. Przewidziane jest 11 godziny zajęć - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie języka niemieckiego oraz rozwijanie umiejętności spontanicznego i swobodnego wypowiadania się; Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - w szczególności metodą Callana, mnemotechniki, drama, itp. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 1 zamówienia - 11 godzin. 8. Wykonawca części 1 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XII.2012 r. Część 2 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. Przewidziane jest 11 godziny zajęć - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności spontanicznego i swobodnego wypowiadania się; Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - w szczególności metodą Callana, mnemotechniki, drama, itp. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 2 zamówienia - 11 godzin. 8. Wykonawca części 2 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 3 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kobylance 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana są dwie edycje zajęć roku szkolnym. Przewidziane jest 11 godziny zajęć w jednej edycji - wzbogacanie zasobu słow-nictwa w zakresie języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności spontanicznego i swobodnego wypowiadania się; Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - w szczególności metodą Callana, mnemotechniki, drama, itp. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 3 zamówienia - 22 godzin. 8. Wykonawca części 3 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 4 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kunowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana są dwie edycje zajęć roku szkolnym. Przewidziane jest 11 godziny zajęć w jednej edycji - wzbogacanie zasobu słow-nictwa w zakresie języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności spontanicznego i swobodnego wypowiadania się; Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - w szczególności metodą Callana, mnemotechniki, drama, itp. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 4 zamówienia - 22 godzin. 8. Wykonawca części 4 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 5 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego w Gimnazjum w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana są dwie edycje zajęć roku szkolnym. Przewidziane jest 11 godziny zajęć w jednej edycji - wzbogacanie zasobu słow-nictwa w zakresie języka niemieckiego oraz rozwijanie umiejętności spontanicznego i swobod-nego wypowiadania się; Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - w szczególności metodą Callana, mnemotechniki, drama, itp. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 5 zamówienia - 22 godzin. 8. Wykonawca części 5 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 6 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego w Gimnazjum w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana są trzy edycje zajęć ro-ku szkolnym. Przewidziane jest 11 godziny zajęć w jednej edycji - wzbogacanie zasobu słownic-twa w zakresie języka angielskiego oraz rozwijanie umiejętności spontanicznego i swobodnego wypowiadania się; Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - w szczególności metodą Callana, mnemotechniki, drama, itp. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 6 zamówienia - 33 godzin. 8. Wykonawca części 6 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 7 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego koło naukowe biologiczno-chemiczne dla dzieci wykazujących wysokie uzdolnienia w nauce biologii i chemii oraz w za-kresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Gimnazjum w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie koła naukowego dla dzieci wykazujących wysokie uzdolnienia w nauce biologii i chemii oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 7 przewidziane jest 66 godzin zajęć - poszerzanie wiadomości i rozwijanie uzdolnień w zakresie biologii i chemii (55h) oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w prak-tyce (11h). Przewiduje się przeprowadzenie 3 edycji w kolejnych latach szkolnych. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, te-rapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic inte-raktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 7 zamówienia - 198 godzin. 9. Wykonawca części 7 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu rozwoju zdolności dla każdego ucznia zawierającego diagnozę uzdolnień przejawianych przez ucznia oraz program dalszego ich rozwijania lub uzupełniania o nieposiadane dotąd umiejętności. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 8 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi w Szkole Podstawowej w Kobylance 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 8 przewidziany jest jeden blok zajęć - korekcja trudności i zaburzeń motorycznych i wad postawy, korekcja nieprawidłowego napięcia mięśniowego, roz-wijanie wyobraźni przestrzennej oraz poczucia rytmu (30h); Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 8 zamówienia - 30 godzin. 8. Wykonawca części 8 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności lub zaburzeń przejawianych przez ucznia oraz programu wyrównania lub kompensacji tych trudności lub zaburzeń. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 9 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi w Szkole Podstawowej w Kunowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 8 przewidziany jest jeden blok zajęć - korekcja trudności i zaburzeń motorycznych i wad postawy, korekcja nieprawidłowego napięcia mięśniowego, roz-wijanie wyobraźni przestrzennej oraz poczucia rytmu (30h); Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 9 zamówienia - 30 godzin. 8. Wykonawca części 9 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności lub zaburzeń przejawianych przez ucznia oraz pro-gramu wyrównania lub kompensacji tych trudności lub zaburzeń. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 10 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi w Szkole Podstawowej w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 8 przewidziany jest jeden blok zajęć - korekcja trudności i zaburzeń motorycznych i wad postawy, korekcja nieprawidłowego napięcia mięśniowego, roz-wijanie wyobraźni przestrzennej oraz poczucia rytmu (30h); Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 10 zamówienia - 30 godzin. 8. Wykonawca części 10 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności lub zaburzeń przejawianych przez ucznia oraz pro-gramu wyrównania lub kompensacji tych trudności lub zaburzeń. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 11 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi w Gimnazjum w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziane są dwie edycje zajęć roku szkolnym. W ramach części 8 przewidziany jest jeden blok zajęć - korekcja trudności i zaburzeń motorycznych i wad postawy, korekcja nieprawidłowego napięcia mięśniowego, roz-wijanie wyobraźni przestrzennej oraz poczucia rytmu (30h); Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 11 zamówienia - 60 godzin. 8. Wykonawca części 11 zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności lub zaburzeń przejawianych przez ucznia oraz pro-gramu wyrównania lub kompensacji tych trudności lub zaburzeń. 9. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy składając ofertę uwzględnić muszą, iż jedną osobę można wskazać do wykonywania zadań wynikających z maksymalnie dwóch części. Wskazanie jednej oso-by do wykonywania zadań wynikających z większej ilości części spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują: a) Dla części 1 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego oraz znającą me-todę Callana prowadzenia zajęć językowych. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czte-roletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka niemieckiego, oświadczenie o znajomości metody Cal-lana. b) Dla części 2 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą meto-dę Callana prowadzenia zajęć językowych. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czte-roletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Cal-lana. c) Dla części 3 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą meto-dę Callana prowadzenia zajęć językowych. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czte-roletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Cal-lana. d) Dla części 4 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą meto-dę Callana prowadzenia zajęć językowych. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czte-roletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Cal-lana. e) Dla części 5 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, cztero-letnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego oraz znającą me-todę Callana prowadzenia zajęć językowych. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czte-roletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka niemieckiego, oświadczenie o znajomości metody Cal-lana. f) Dla części 6 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w gimnazjum, cztero-letnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą meto-dę Callana prowadzenia zajęć językowych. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czte-roletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Cal-lana. g) Dla części 7 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela prowadzącego koło naukowe biologiczno-chemiczne dla dzieci wykazujących wysokie uzdolnienia w nauce biologii i chemii oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela biologii oraz che-mii w gimnazjum, dziesięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania z biologii lub chemii. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej dwuletnie-go doświadczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowani z biologii lub chemii, h) Dla części 8 - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fi-zycznego w SP, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimna-styki korekcyjnej. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, i) Dla części 9 - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fi-zycznego w SP, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimna-styki korekcyjnej. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, j) Dla części 10 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fi-zycznego w SP, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimna-styki korekcyjnej. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, k) Dla części 11 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: -Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fi-zycznego w gimnazjum, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwali-fikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - kwalifikacje kadry - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do tre-ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy: -zmiana jest dla Zamawiającego korzystna; -zmiana wynika ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT; -zmiana wynika ze zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu Myślę, liczę, działam, nr KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-016/12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie-go Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 120.61Kb) 2012-10-19 15:25:44 68

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal 1 oferta (DOC, 139.50Kb) 2012-10-19 15:25:57 413
zal 2 oswiadczenie (DOC, 104.50Kb) 2012-10-19 15:26:03 249
zal 3 oswiadczenie (DOC, 138.00Kb) 2012-10-19 15:26:10 250
zal 4 wzor wykazu osob (DOC, 109.50Kb) 2012-10-19 15:26:18 232
SIWZ (PDF, 324.27Kb) 2012-10-19 15:25:45 255

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 70.26Kb) 2012-12-05 16:34:00 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
19 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
19 paź 2012, godz. 15:25

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 gru 2012, godz. 10:47