Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kobylanka.pl

 

Kobylanka: Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam

Numer ogłoszenia: 189063 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia - pełnienie funkcji trenera TZA w Gimnazjum w Reptowie (GR I). 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie treningu TZA dla 8 uczniów/uczennic. Przewidzia-na jest jedna edycja zajęć w roku szkolnym. Treningi prowadzone będą według pełnego cyklu przewidzianego przez program treningu zastępowania agresji (TZA). Spotkania będą odbywać się w cyklach tygodniowych, po 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Grupa odbędzie 30 godzinne zajęcia. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego gimnazjum w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 1 zamówienia - 30 godzin. 9. Treningi wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspomagającego - wykonawcę części 1 oraz wykonawcę części 2. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 2 zamówienia - pełnienie funkcji trenera wspomagającego TZA w Gimnazjum w Rep-towie (GR I). 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie treningu TZA dla 8 uczniów/uczennic. Przewidzia-na jest jedna edycja zajęć w roku szkolnym. Treningi prowadzone będą według pełnego cyklu przewidzianego przez program treningu zastępowania agresji (TZA). Spotkania będą odbywać się w cyklach tygodniowych, po 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Grupa odbędzie 30 godzinne zajęcia. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego gimnazjum w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 2 zamówienia - 30 godzin. 9. Treningi wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspomagającego - wykonawcę części 1 oraz wykonawcę części 2. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 3 zamówienia - pełnienie funkcji trenera TZA w Gimnazjum w Reptowie (GR II). 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie treningu TZA dla 8 uczniów/uczennic. Przewidzia-na jest jedna edycja zajęć w roku szkolnym. Treningi prowadzone będą według pełnego cyklu przewidzianego przez program treningu zastępowania agresji (TZA). Spotkania będą odbywać się w cyklach tygodniowych, po 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Grupa odbędzie 30 godzinne zajęcia. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego gimnazjum w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 3 zamówienia - 30 godzin. 9. Treningi wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspomagającego - wykonawcę części 3 oraz wykonawcę części 4. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 4 zamówienia - pełnienie funkcji trenera wspomagającego TZA w Gimnazjum w Rep-towie (GR II). 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie treningu TZA dla 8 uczniów/uczennic. Przewidzia-na jest jedna edycja zajęć w roku szkolnym. Treningi prowadzone będą według pełnego cyklu przewidzianego przez program treningu zastępowania agresji (TZA). Spotkania będą odbywać się w cyklach tygodniowych, po 2 godziny lekcyjne w tygodniu. Grupa odbędzie 30 godzinne zajęcia. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego gimnazjum w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 4 zamówienia - 30 godzin. 9. Treningi wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspomagającego - wykonawcę części 3 oraz wykonawcę części 4. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 5 zamówienia - pełnienie funkcji trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klasy VI w Szkole Podstawowej w Kobylance. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć profilaktycznych Unplugged dla wszystkich uczniów i uczennic klasy VI SP w Kobylance. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 5 przewiduje się przeprowadzenie pełnego cyklu zajęć według programu przewidzianego przez Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od Środków Uzależniających Unplugged (24 godziny). Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego SP w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w mie-siącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 5 zamówienia - 24 godziny. 9. Zajęcia wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspierającego - wykonawcę części 5 oraz wykonawcę części 6. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 6 zamówienia - pełnienie funkcji trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplu-gged dla uczniów i uczennic klasy VI w Szkole Podstawowej w Kobylance. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć profilaktycznych Unplugged dla wszystkich uczniów i uczennic klasy VI SP w Kobylance. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 6 przewiduje się przeprowadzenie pełnego cyklu zajęć według programu przewidzianego przez Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od Środków Uzależniających Unplugged (24 godziny). Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego SP w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w mie-siącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 6 zamówienia - 24 godziny. 9. Zajęcia wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspierającego - wykonawcę części 5 oraz wykonawcę części 6. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 7 zamówienia - pełnienie funkcji trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klasy VI w Szkole Podstawowej w Kunowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć profilaktycznych Unplugged dla wszystkich uczniów i uczennic klasy VI SP w Kunowie. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 7 przewiduje się przeprowadzenie pełnego cyklu zajęć według programu przewidzianego przez Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od Środków Uzależniających Unplugged (24 godziny). Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego SP w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w mie-siącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 7 zamówienia - 24 godziny. 9. Zajęcia wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspierającego - wykonawcę części 7 oraz wykonawcę części 8. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 8 zamówienia - pełnienie funkcji trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplu-gged dla uczniów i uczennic klasy VI w Szkole Podstawowej w Kunowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć profilaktycznych Unplugged dla wszystkich uczniów i uczennic klasy VI SP w Kunowie. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 8 przewiduje się przeprowadzenie pełnego cyklu zajęć według programu przewidzianego przez Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od Środków Uzależniających Unplugged (24 godziny). Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego SP w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w mie-siącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 8 zamówienia - 24 godziny. 9. Zajęcia wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspierającego - wykonawcę części 7 oraz wykonawcę części 8. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 9 zamówienia - pełnienie funkcji trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klasy VI w Szkole Podstawowej w Reptowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć profilaktycznych Unplugged dla wszystkich uczniów i uczennic klasy VI SP w Reptowie. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 9 przewiduje się przeprowadzenie pełnego cyklu zajęć według programu przewidzianego przez Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od Środków Uzależniających Unplugged (24 godziny). Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 9 zamówienia - 24 godziny. 9. Zajęcia wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspierającego - wykonawcę części 9 oraz wykonawcę części 10. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 10 zamówienia - pełnienie funkcji trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplu-gged dla uczniów i uczennic klasy VI w Szkole Podstawowej w Reptowie. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć profilaktycznych Unplugged dla wszystkich uczniów i uczennic klasy VI SP w Kobylance. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 10 przewiduje się przeprowadzenie pełnego cyklu zajęć według programu przewidzia-nego przez Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom od Środków Uzależniających Unplugged (24 godziny). Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji prowadzonych przez Trenera klu-czowego SP w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidywana częstotliwość superwizji - raz w mie-siącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 10 zamówienia - 24 godziny. 9. Zajęcia wykonywane będą przez dwie osoby, tj. trenera i trenera wspierającego - wykonawcę części 9 oraz wykonawcę części 10. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy składając ofertę uwzględnić muszą, iż jedną osobę można wskazać do wykonywania zadań wynikających z części 1 albo 2, 3 albo 4, 5 albo 6, 7 albo 8, 9 albo 10. Wskazanie jednej osoby do wykonywania zadań wynikających z np. części 1 oraz 2 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP. Ponadto, dopuszcza się możliwość wska-zania jednej osoby do wykonywania zadań wynikających z maksymalnie trzech części zamówienia. Zdanie poprzedzające stosuje się..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują: a) Dla części 1 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA b) Dla części 2 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspomagającego Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA c) Dla części 3 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA d) Dla części 4 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspomagającego Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA e) Dla części 5 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicz-nych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży f) Dla części 6 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicz-nych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży g) Dla części 7 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicz-nych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży h) Dla części 8 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicz-nych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży i) Dla części 9 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicz-nych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży j) Dla części 10 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicz-nych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Kwalifikacje kadry - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjąt-kiem sytuacji, gdy: zmiana jest dla Zamawiającego korzystna; zmiana wynika ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiana wynika ze zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Ope-racyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2012 godzina 08:30, miejsce: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie w ramach projektu Myślę, liczę, działam, nr KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-016/12 2. Projekt określony w pkt. 1 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-skiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 85.73Kb) 2012-09-03 14:15:33 16

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oferta zal 1 (DOC, 137.00Kb) 2012-09-03 14:16:11 311
oswiadczenie zal 2 (DOC, 104.00Kb) 2012-09-03 14:16:20 317
zalacznik nr 3 (DOC, 136.50Kb) 2012-09-03 14:16:30 334
wzor wykazu osob zal 4 (DOC, 109.00Kb) 2012-09-03 14:16:39 337
ogloszenie o zmianie ogloszenia-tza i profilaktyka 07092012 (PDF, 8.90Mb) 2012-09-07 15:56:18 213
sprostowanie-tza i profilaktyka 07092012 (PDF, 363.32Kb) 2012-09-07 15:56:18 191
oswiadczenia ZUS (DOC, 107.50Kb) 2012-09-03 14:16:54 319
siwz (PDF, 339.53Kb) 2012-09-03 14:19:55 329
SIWZ (PDF, 196.00b) 2012-09-03 14:19:24 53

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie postepowania (PDF, 2.73Mb) 2012-09-14 10:26:31 74

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
03 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
03 wrz 2012, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
14 wrz 2012, godz. 10:26