Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kobylanka.pl

 

Kobylanka: Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Numer ogłoszenia: 201127 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Szkole Podstawowej w Kobylance 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 1 przewidziane są 22 godziny zajęć - korekcja trudności w nauce matematyki oraz korekcja trudności w wykorzy-staniu wiedzy w praktyce; Podziału ilości godzin pomiędzy korekcję trudności w nauce matema-tyki oraz korekcję trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce dokona Zamawiający, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Wykonawca będzie związany podziałem dokonanym przez Zamawiającego. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 1 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 1 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 2 oraz 3 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 2 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kobylance 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 2 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok B - korekcja trudności w czytaniu i pisaniu (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - metoda warszta-towa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 2 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 2 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 1 oraz 3 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 3 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Szkole Podstawowej w Kobylance 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w ro-ku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 3 przewidziane są 22 godziny zajęć - korekcja trudności w nauce przyrody oraz korekcja trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce; Podziału ilości godzin pomiędzy korekcję trudności w nauce przyrody oraz korekcję trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce dokona Zamawiający, w oparciu o prze-prowadzoną diagnozę. Wykonawca będzie związany podziałem dokonanym przez Zamawiają-cego. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 3 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 3 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 1 oraz 2 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 4 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Szkole Podstawowej w Kunowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 4 przewidziane są 22 godziny zajęć - korekcja trudności w nauce matematyki oraz korekcja trudności w wykorzy-staniu wiedzy w praktyce; Podziału ilości godzin pomiędzy korekcję trudności w nauce matema-tyki oraz korekcję trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce dokona Zamawiający, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Wykonawca będzie związany podziałem dokonanym przez Zamawiającego. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 4 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 4 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 5 oraz 6 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 5 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kunowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 5 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok B - korekcja trudności w czytaniu i pisaniu (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - metoda warszta-towa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 5 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 5 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 4 oraz 6 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 6 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Szkole Podstawowej w Kunowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w ro-ku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 6 przewidziane są 22 godziny zajęć - korekcja trudności w nauce przyrody oraz korekcja trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce; Podziału ilości godzin pomiędzy korekcję trudności w nauce przyrody oraz korekcję trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce dokona Zamawiający, w oparciu o prze-prowadzoną diagnozę. Wykonawca będzie związany podziałem dokonanym przez Zamawiają-cego. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 6 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 6 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 4 oraz 5 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 7 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Szkole Podstawowej w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 7 przewidziane są 22 godziny zajęć - korekcja trudności w nauce matematyki oraz korekcja trudności w wykorzy-staniu wiedzy w praktyce; Podziału ilości godzin pomiędzy korekcję trudności w nauce matema-tyki oraz korekcję trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce dokona Zamawiający, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Wykonawca będzie związany podziałem dokonanym przez Zamawiającego. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 7 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 7 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 8 oraz 9 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 8 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 8 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok B - korekcja trudności w czytaniu i pisaniu (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - metoda warszta-towa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 8 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 8 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 7 oraz 9 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 9 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Szkole Podstawowej w Reptowie 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w ro-ku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 9 przewidziane są 22 godziny zajęć - korekcja trudności w nauce przyrody oraz korekcja trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce; Podziału ilości godzin pomiędzy korekcję trudności w nauce przyrody oraz korekcję trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce dokona Zamawiający, w oparciu o prze-prowadzoną diagnozę. Wykonawca będzie związany podziałem dokonanym przez Zamawiają-cego. Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 9 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 9 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 7 oraz 8 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - XI.2012 r. Część 10 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Gimnazjum w Rep-towie (GR I) 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 10 przewidziane są dwa bloki zajęć: blok A - wyrównywanie trudności dydaktycznych w nauce matematyki (44h), blok B - korekcja trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce (11h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutycz-ne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktyw-nych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 10 zamówienia - 55 godzin. 9. Wykonawca części 10 zobowiązany jest do opracowania pod nadzorem Trenera Kluczowego Gimna-zjum indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. Część 11 zamówienia - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce fizyki i chemii oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce w Gimnazjum w Reptowie (GR II) 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce fizyki i chemii oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce - 8 uczniów/uczennic w roku. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 11 przewidziane są dwa bloki zajęć: blok A - wyrównywanie trudności dydaktycznych w nauce fizyki i chemii (44h), blok B - korekcja trudności w wykorzystaniu wiedzy w praktyce (11h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - metoda warsztatowa: mapy umysłowe, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 60 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z po-jazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odbywać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przeka-zanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Przewi-dywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 11 zamówienia - 55 godzin. 9. Wykonawca części 11 zobowiązany jest do opracowania pod nadzorem Trenera Kluczowego Gimna-zjum indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego ucznia zawierającego diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - X.2012 r. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy składając ofertę uwzględnić muszą, iż jedną osobę można wskazać do wykonywania zadań wynikających z maksymalnie dwóch części. Wskazanie jednej oso-by do wykonywania zadań wynikających z większej ilości części spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują: a) Dla części 1 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki, b) Dla części 2 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego c) Dla części 3 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z przyrody. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z przyrody, d) Dla części 4 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki, e) Dla części 5 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego f) Dla części 6 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z przyrody. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z przyrody; g) Dla części 7 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki, h) Dla części 8 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego i) Dla części 9 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z przyrody. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z przyrody j) Dla części 10 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakre-sie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w gimnazjum, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki k) Dla części 11 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce fizyki i chemii oraz w za-kresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i chemii w gimnazjum, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z fizyki lub chemii. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z fizyki lub chemii spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - kwalifikacje kadry - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy: zmiana jest dla Zamawiającego korzystna; zmiana wynika ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiana wynika ze zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach projektu Myślę, liczę, działam, nr KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-016/12. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 121.22Kb) 2012-09-19 15:19:03 96

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Oferta zal 1 (DOC, 144.00Kb) 2012-09-19 15:20:05 269
Oswiadczenie zal 2 (DOC, 104.50Kb) 2012-09-19 15:20:17 232
SIWZ3 (PDF, 342.01Kb) 2012-09-19 15:19:03 249
Zaangazowanie NSRO zal 3 (DOC, 138.00Kb) 2012-09-19 15:20:25 212
Wzor wykazu osob zal 4 (DOC, 109.50Kb) 2012-09-19 15:20:35 268
Oswiadczenie ZUS (DOC, 107.50Kb) 2012-09-19 15:20:47 242

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 4.07Mb) 2012-10-02 21:32:19 31

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia SW (PDF, 116.30Kb) 2012-10-10 14:43:24 79

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
19 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
19 wrz 2012, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
10 paź 2012, godz. 14:43