Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kobylanka.pl

 

Kobylanka: Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Numer ogłoszenia: 189031 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Szkole Podstawowej w Kobylance dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć roku szkolnym. W ramach części 1 przewidziane są dwa bloki zajęć: blok A - korekcja trudności w nauce przedmiotów mat-przyr. (22h); blok B - korekcja trudności w czytaniu i pisaniu (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości - metoda warsztatowa: mapy umysłowe, ki-nezjologia edukacyjna, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projek-tu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 mi-nut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 1 zamówienia - 44 godzin. 9. Wykonawca części 1 zobowiązany jest opracować wspólnie z wykonawcą części 4 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - IX.2012 r. Część 2 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Szkole Podstawowej w Kunowie dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 2 przewidziane są dwa bloki zajęć: blok A - korekcja trudności w nauce przedmiotów mat-przyr. (22h); blok B - korekcja trudności w czytaniu i pisaniu (22h); Prowa-dzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, kinezjolo-gia edukacyjna ,mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu nau-kowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 2 zamówienia - 44 godziny. 9. Wykonawca części 2 zobowiązany jest opracować wspólnie z wykonawcą części 5 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - IX.2012 r. Część 3 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Szkole Podstawowej w Reptowie dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 3 przewidziane są dwa bloki zajęć: blok A - korekcja trudności w nauce przedmiotów mat-przyr. (22h); blok B - korekcja trudności w czytaniu i pisaniu (22h); Prowa-dzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, kinezjolo-gia edukacyjna ,mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu nau-kowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 3 zamówienia - 44 godziny. 9. Wykonawca części 3 zobowiązany jest opracować wspólnie z wykonawcą części 6 pod nadzo-rem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - IX.2012 r. Część 4 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Szkole Podstawowej w Kobylance dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami - stosowanie wiedzy w praktyce. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 4 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok C - wykorzystywanie wiedzy w praktyce (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: ma-py umysłowe, kinezjologia edukacyjna, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 4 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 4 zobowiązany jest do opracowania wspólnie z wykonawcą części 1 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu zamówienia po zakończeniu się zajęć przewidzianych do wykonania w części 1. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć wykonawcy części 4 - III.2013. Część 5 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Szkole Podstawowej w Kunowie dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami - stosowanie wiedzy w praktyce. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 5 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok C - wykorzystywanie wiedzy w praktyce (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: ma-py umysłowe, kinezjologia edukacyjna ,mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 5 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 5 zobowiązany jest opracować wspólnie z wykonawcą części 2 pod nadzo-rem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu zamówienia po zakończeniu się zajęć przewidzianych do wykonania w części 2. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć wykonawcy części 5 - III.2013. Część 6 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Szkole Podstawowej w Reptowie dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami - stosowanie wiedzy w praktyce. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 6 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok C - wykorzystywanie wiedzy w praktyce (22h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: ma-py umysłowe, kinezjologia edukacyjna ,mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 6 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 6 zobowiązany jest opracować wspólnie z wykonawcą części 3 pod nadzorem Trenera Kluczowego SP indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu zamówienia po zakończeniu się zajęć przewidzianych do wykonania w części 3. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć wykonawcy części 6 - III.2013. Część 7 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Gimnazjum w Rep-towie (GR.I) dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 7 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok A - korekcja trudności w nauce przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia (44h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, kinezjologia edukacyjna ,mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wyko-rzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 7 zamówienia - 44 godziny. 9. Wykonawca części 7 zobowiązany jest opracować wspólnie z Wykonawcą części 9 pod nadzo-rem Trenera Kluczowego Gimnazjum indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć - IX.2012 r. Część 8 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Gimnazjum w Reptowie (GR.II) dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 8 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok A - korekcja trudności w nauce przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia (44h); Prowadzone metodami aktywizującymi w całości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, kinezjologia edukacyjna ,mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wyko-rzystaniem tablic interaktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 8 zamówienia - 44 godziny. 9. Wykonawca części 8 zobowiązany jest opracować wspólnie z Wykonawcą części 9 pod nadzorem Trenera Kluczowego Gimnazjum indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Termin rozpoczęcia zajęć - IX.2012 r. Część 9 zamówienia - pełnienie funkcji trenera specjalistycznych zajęć w Gimnazjum w Repto-wie (GR I, GR II) dla dzieci - uczniów i uczennic ze znacznymi trudnościami - stosowanie wiedzy w praktyce. 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze znacznymi trudnościami - 6 uczniów/uczennic w roku szkolnym. Przewidziana jest jedna edycja zajęć. W ramach części 9 przewidziany jest jeden blok zajęć: blok B - wykorzystywanie wiedzy w praktyce (11 h na grupę, łącznie 22 godziny); Prowadzone metodami aktywizującymi w ca-łości-metoda warsztatowa: mapy umysłowe, kinezjologia edukacyjna ,mnemotechniki, tera-peutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic inte-raktywnych. Uwaga - jedna godzina zajęć = 45 minut. 2. Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom w trakcie zajęć, a w przypadku grupy odwożonej do miejsca zamieszkania, zobowiązuje się do odprowadzenia uczestników zajęć do podstawionego pojazdu. Jeśli uczestnicy zajęć dowożeni są na zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest również do odebrania uczestników zajęć z pojazdu i zapewnienia im opieki od momentu odebrania z pojazdu. 3. Częstotliwość zajęć - raz w tygodniu, w szczególnych przypadkach - częściej. Zajęcia odby-wać się winny w dni nauki szkolnej (pon. - pt.) w godzinach pracy szkoły. 4. Wykonawca będzie obowiązany do przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramów zajęć każdej grupy, sporządzonych w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedłożonych harmonogramach. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy osobistego wykonania zamówienia, bądź wyłącznie przez osoby wykazane w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności i dzienników zajęć wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się superwizji w trakcie prowadzenia zajęć. Prze-widywana częstotliwość superwizji - raz w miesiącu. 8. Łączna liczba godzin zajęć w ramach części 9 zamówienia - 22 godziny. 9. Wykonawca części 9 zobowiązany jest opracować wspólnie z Wykonawcami części 7 oraz 8 pod nadzorem Trenera Kluczowego Gimnazjum indywidualny program terapeutyczny dla każdego ucznia zawierający diagnozę trudności przejawianych przez ucznia, program wyrównania trudności lub ich kompensacji oraz system oddziaływań poprawiających motywację do uczenia się. 10. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu zamówienia po zakończeniu się zajęć przewidzianych do wykonania w części 7,8. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć wykonawcy części 9 - III.2013. UWAGA: Zamawiający informuje, iż zajęcia w ramach: 1. Część 1, 2, 3, 7, 8 2. Część 4, 5, 6, 9 Odbywać się będą równolegle. Tym samym Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy składając ofertę uwzględnić muszą, iż jedną osobę można wskazać do wykonywania zadań wynikających z części 1 albo 2 albo 3, a także 7 albo 8. Wskazanie jednej osoby do wykonywania zadań wynikających z np. części 1 oraz 8 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP. Z uwagi na fakt, iż w ramach części 4, 5, 6 oraz 9 przewidziana jest mniejsza liczba godzin zajęć, mimo równo-ległego odbywania się zajęć, dopuszcza się wskazanie jednej osoby do wykonywania zadań wyni-kających z maksymalnie dwóch z czterech w/w części (4, 5, 6, 9)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują: a) Dla części 1 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów mate-matyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące wa-runki: Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii eduka-cyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Do wykazu należy dołączyć na-stępujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psy-chologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego do-świadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 go-dzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświad-czenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu te-rapii pedagogicznej z uczniami b) Dla części 2 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów mate-matyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące wa-runki: Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii eduka-cyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Do wykazu należy dołączyć na-stępujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psy-chologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego do-świadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 go-dzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświad-czenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu te-rapii pedagogicznej z uczniami c) Dla części 3 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów mate-matyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące wa-runki: Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii eduka-cyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Do wykazu należy dołączyć na-stępujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psy-chologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego do-świadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 go-dzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświad-czenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu te-rapii pedagogicznej z uczniami d) Dla części 4 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posia-dającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii peda-gogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nau-czyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświad-czenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej e) Dla części 5 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posia-dającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii peda-gogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nau-czyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświad-czenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej f) Dla części 6 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posia-dającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii peda-gogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nau-czyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświad-czenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej g) Dla części 7 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów: ma-tematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii eduka-cyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Do wykazu należy dołączyć na-stępujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psy-chologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego do-świadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 go-dzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświad-czenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu te-rapii pedagogicznej z uczniami h) Dla części 8 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów: ma-tematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, która spełnia łącznie następujące warunki: Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii eduka-cyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Do wykazu należy dołączyć na-stępujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psy-chologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego do-świadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 go-dzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświad-czenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu te-rapii pedagogicznej z uczniami i) Dla części 9 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posia-dającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedago-gicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii peda-gogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nau-czyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświad-czenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - kwalifikacje kadry - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjąt-kiem sytuacji, gdy: zmiana jest dla Zamawiającego korzystna; zmiana wynika ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiana wynika ze zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Ope-racyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2012 godzina 08:00, miejsce: Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie w ramach projektu Myślę, liczę, działam, nr KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-016/12 2. Projekt określony w pkt. 1 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-skiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 93.90Kb) 2012-09-03 13:49:12 14

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Oferta zal nr 1 (DOC, 135.50Kb) 2012-09-03 13:50:25 228
oswiadczenie zal nr 2 (DOC, 103.50Kb) 2012-09-03 13:50:44 219
zalacznik nr 3 (DOC, 136.50Kb) 2012-09-03 13:52:53 221
wzor wykazu osob zal nr 4 (DOC, 109.00Kb) 2012-09-03 13:52:01 224
ogloszenie o zmianie ogloszenia-zajecia z trudnosciami 07092012 (PDF, 10.43Mb) 2012-09-07 15:51:25 193
sprostowanie-zajecia z trudnosciami 07092012 (PDF, 356.44Kb) 2012-09-07 15:51:25 204
oswiadczenia ZUS (DOC, 107.50Kb) 2012-09-03 13:55:20 188
SIWZ (PDF, 365.97Kb) 2012-09-03 13:55:45 223

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie postepowania (PDF, 2.75Mb) 2012-09-14 10:28:57 97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
03 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
03 wrz 2012, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
14 wrz 2012, godz. 10:28