Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam

Kobylanka: Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Numer ogłoszenia: 245562 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kobylanka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 41.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują: a)Dla części 1 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub b.Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami b)Dla części 2 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub b.Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami c)Dla części 3 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub b.Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami d)Dla części 4 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posiadającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nauczyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświadczenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej e)Dla części 5 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posiadającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nauczyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświadczenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej f)Dla części 6 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posiadającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nauczyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświadczenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej g)Dla części 7 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub b.Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami h)Dla części 8 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej oraz czteroletnie doświadczenie w zawodzie. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia, lub b.Wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki i minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie, w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia w tym w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami i)Dla części 9 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posiadającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nauczyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświadczenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej j)Dla części 10 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera specjalistycznych zajęć dla dzieci ze znacznymi trudnościami - wykorzystanie wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: osoba będąca nauczycielem posiadającym kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 10 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkole podstawowej lub gimnazjalnej, ukończone podyplomowe studia terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki oraz ukończony kurs wstępny co najmniej 16 godzinny w zakresie kinezjologii edukacyjnej i 3-letnie doświadczenie, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu nauczyciela, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz co najmniej 10-letniego doświadczenia dydaktycznego i 3-letniego doświadczenia, w prowadzeniu terapii pedagogicznej z uczniami, w postaci co najmniej zespołu wyrównawczego, dyplom ukończenia studiów podyplomowych terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie kinezjologii edukacyjnej k)Dla części 11 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki, l)Dla części 12 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego m)Dla części 13 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z przyrody. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z przyrody, n)Dla części 14 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki, o)Dla części 15 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego p)Dla części 16 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z przyrody. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z przyrody; q)Dla części 17 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki, r)Dla części 18 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z języka polskiego s)Dla części 19 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce przyrody oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w SP, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z przyrody. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z przyrody t)Dla części 20 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w gimnazjum, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z matematyki u)Dla części 21 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce fizyki i chemii oraz w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i chemii w gimnazjum, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z fizyki lub chemii. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych lub korekcyjno - kompensacyjnych z fizyki lub chemii v)Dla części 22 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA w)Dla części 23 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspomagającego Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA x)Dla części 24 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA y)Dla części 25 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspomagającego Treningu Zastępowania Agresji (TZA), która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, certyfikat trenera TZA, doświadczenie w prowadzeniu grup TZA (min. 4 grup). Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, certyfikat TZA, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu grup TZA z)Dla części 26 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, poniżej kontynuacja Opisu sposobu dokonywania oceny warunku osób zdolnych do wykonania zamówienia: aa)Dla części 27 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży bb)Dla części 28 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży cc)Dla części 29 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży dd)Dla części 30 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży spełnia/nie spełnia ee)Dla części 31 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję trenera wspierającego zajęć profilaktycznych Unplugged dla uczniów i uczennic klas VI, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, ukończone szkolenie w zakresie prowadzenia programu Unplugged oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć programu Unplugged w postaci przeprowadzenia co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych, zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu w zakresie prowadzenia programu Unplugged, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej jednego cyklu programu dla tej samej grupy młodzieży ff)Dla części 32 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego oraz znającą metodę Callana prowadzenia zajęć językowych. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czteroletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka niemieckiego, oświadczenie o znajomości metody Callana. gg)Dla części 33 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą metodę Callana prowadzenia zajęć językowych. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czteroletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Callana. hh)Dla części 34 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą metodę Callana prowadzenia zajęć językowych. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czteroletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Callana. ii)Dla części 35 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w SP, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą metodę Callana prowadzenia zajęć językowych. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czteroletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Callana. jj)Dla części 36 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka niemieckiego, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego oraz znającą metodę Callana prowadzenia zajęć językowych. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czteroletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka niemieckiego, oświadczenie o znajomości metody Callana. kk)Dla części 37 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w gimnazjum, czteroletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka angielskiego oraz znającą metodę Callana prowadzenia zajęć językowych. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej czteroletniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć wyrównawczych języka angielskiego, oświadczenie o znajomości metody Callana. ll)Dla części 38 - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w SP, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, mm)Dla części 39 - pełnienie funkcji nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w SP, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, nn)Dla części 40 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w SP, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, oo)Dla części 41 - jedną osobą, która pełnić będzie na rzecz Zamawiającego funkcję nauczyciela - specjalisty dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami motorycznymi, która spełnia łącznie następujące warunki: a.Wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum, ukończone studia podyplomowe lub kurs nadający kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pięcioletnie doświadczenie w zawodzie oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej. Dla celów oceny ofert do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty: opis kwalifikacji, dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych (kursu nadającego kwalifikacje) z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - kwalifikacje kadry - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający informuje, iż zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do tre-ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji, gdy: zmiana jest dla Zamawiającego korzystna; zmiana wynika ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiana wynika ze zmian Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kobylanka.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA KOBYLANKA ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 08:00, miejsce: GMINA KOBYLANKA ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Myślę, liczę, działam, nr KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.09.01.02-32-016/12.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.06.2013.13.53.01 Ogloszenie (DOC, 129.50Kb) 2013-06-26 13:53:01 83

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr1 (DOC, 226.50Kb) 2013-06-26 13:54:14 417
zalacznik nr2 (DOC, 104.00Kb) 2013-06-26 13:54:14 254
zalacznik nr3 (DOC, 138.00Kb) 2013-06-26 13:54:14 241
zalacznik nr4 (DOC, 109.50Kb) 2013-06-26 13:54:14 242
zalacznik nr5 (DOC, 108.50Kb) 2013-06-26 13:54:14 230
zalacznik nr6 (DOC, 107.50Kb) 2013-06-26 13:54:14 223
26.06.2013.13.53.01 SIWZ MLD (PDF, 516.24Kb) 2013-06-26 13:53:01 268

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2013.14.33.59 sprostowanie SIWZ (DOC, 110.50Kb) 2013-07-01 14:33:59 69

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2013.14.33.59 zmiana ogloszenia (DOC, 28.50Kb) 2013-07-01 14:33:59 48

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.07.2013.16.34.54 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 227.51Kb) 2013-07-30 16:34:54 40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Sielicki

Data wytworzenia:
26 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Łukasz Sielicki

Data publikacji:
26 cze 2013, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Sielicki

Data aktualizacji:
30 lip 2013, godz. 16:34