Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo

Kobylanka: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo, o długości około 2,425km, szer.jezdni 5,00m na odcinku 0,51km i 4,00m na odcinku 1,91km, oznaczonej ewidencyjnie jako obręby Jęczydół nr działki 25/1 i 28 we wskazanym obszarze oraz obręb Bielkowo nr działki 303 i 304 we wskazanym obszarze.


Numer ogłoszenia: 67126 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo, o długości około 2,425km, szer.jezdni 5,00m na odcinku 0,51km i 4,00m na odcinku 1,91km, oznaczonej ewidencyjnie jako obręby Jęczydół nr działki 25/1 i 28 we wskazanym obszarze oraz obręb Bielkowo nr działki 303 i 304 we wskazanym obszarze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo. Szczegółowy opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia Zamawiający zamieści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w postępowaniu dopuszczone będą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunków zamówienia. Do wyceny ofert niezbędna jest ocena terenowa. Ocena spełniania przedstawionych warunków powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia- nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w trybie art. 22. 2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 3. Imienne pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę wystawione przez dyrektora lub prezesa Wykonawcy, jeżeli działają one z ich upoważnienia - przedłożenie dokumentu. 4. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załączonym wzorem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Gminy Kobylanka. Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12,73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (PDF, 98.35Kb) 2008-04-04 09:07:57 56

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - NOWE (DOC, 56.50Kb) 2008-05-12 14:20:43 94

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 71.27Kb) 2008-06-13 08:11:09 81

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
04 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
04 kwi 2008, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 lip 2008, godz. 08:41