Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji – Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami

Urząd Zamówień Publicznych                               ZP-400

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

 

„Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji - Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami”
Numer ogłoszenia: 180849 - 2007; data zamieszczenia: 01.10.2007 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. (91) 578 85 21, fax  (91) 578 85 20.

  •  Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl
  • Osoba do kontaktów w imieniu zamawiającego: Daniel Urbańczyk, daniel_urbanczyk@kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji - Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz              z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji „Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z budową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz          z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami”. Kwota kredytu - 541.065,00 PLN, Okres kredytowania - od dnia podpisanej umowy kredytowej do dnia 31.05.2021 r.; Okres karencji - do dnia 31.03.2008 r.; Harmonogram spłat: spłata rat kapitałowych w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 31.03.2008 r. do dnia 31.05.2021 r.; Kredyt płatny w 54 ratach; Spłata odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane za okresy 3-miesięczne od kwoty aktualnego zadłużenia; Oprocentowanie w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M, zwanej stawką bazową powiększoną o stałą marżę banku - Stawka bazowa określona na podstawie stawki WIBOR 3M ustalanej za okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych, począwszy od 25 dnia tego miesiąca; Prowizja jednorazowa z tytułu udzielenia kredytu nie większa niż 0,6% kwoty kredytu; zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową; wykorzystanie kredytu nastąpi           w terminie do dnia 31.10.2007 r.. Wartość zamówienia ustalono na 199.869,06 PLN. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia - Daniel Urbańczyk.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66130000-0

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: wykorzystanie kredytu do dnia 31 października 2007 r. Okres kredytowania do dnia 31 maja 2021 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  •  Informacja na temat wadium: nie wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  •  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej                         i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się jedynie ubiegać wykonawcy, którzy nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi oferentami lub osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi               i o funduszach powierniczych (Dz.U. Nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami).
  •  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Weryfikacja wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia składanego przez wykonawcę zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie następujących dokumentów: referencje potwierdzające współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe referencje muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.  

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena kredytu.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy              w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka pokój nr 4, lub drogą elektroniczną.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 088.10.2007 godzina 15:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12,              73-108 Kobylanka.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 337.82Kb) 2007-10-01 16:53:12 214

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedz 03 10 2007 1 (PDF, 126.41Kb) 2007-10-03 15:05:08 94
odpowiedz 03 10 2007 2 (PDF, 85.45Kb) 2007-10-03 15:05:38 36

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 95.81Kb) 2007-10-08 17:45:43 47

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie udzielenie zamowienia (PDF, 77.54Kb) 2007-10-24 10:53:24 52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
01 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
01 paź 2007, godz. 16:53

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
24 paź 2007, godz. 10:53