Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji

Kobylanka: Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji - Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami.

Numer ogłoszenia: 173121 - 2007; data zamieszczenia: 21.09.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji - Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji - Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z budową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami. Kwota kredytu - 541.065,00 PLN, Okres kredytowania - od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.05.2021r. Okres karencji - do dnia 31.03.2008 r. Harmonogram spłat: spłata rat kapitałowych w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 31.03.2008 r. do 31.05.2021. Kredyt płatny w 54 ratach. Spłata odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane za okresy 3-miesięczne od kwoty aktualnego zadłużenia. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy nie większe niż 4,62%. Prowizja jednorazowa z tytułu udzielenia kredytu nie większa niż 0,6% kwoty kredytu. Zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.10.2007. Wartość zamówienia ustalono na 181.363,40 PLN. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia- Daniel Urbańczyk.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIA£U

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się jedynie ubiegać wykonawcy, którzy nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi oferentami lub osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i o funduszach powierniczych ( Dz.U.Nr 58, poz.239 z pó¼niejszymi zmianami). Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Weryfikacja wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia składanego przez wykonawcę zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie następujących dokumentów: referencje potwierdzające współprace z jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe referencje muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 4, lub droga elektroniczną.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zp-400 (PDF, 84.62Kb) 2007-09-24 13:36:38 201
SIWZ (PDF, 337.60Kb) 2007-09-24 13:36:31 175

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedz (PDF, 73.68Kb) 2007-09-30 20:34:51 12

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Uniewa nienie (PDF, 56.86Kb) 2007-10-01 11:47:25 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
24 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
24 wrz 2007, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
01 paź 2007, godz. 11:47