Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.

Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.


Numer ogłoszenia: 341160 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo. Kwota kredytu - 1.128.000,00 PLN, Okres kredytowania - od dnia podpisanej umowy kredytowej do dnia 31.12.2020 r.; Okres karencji - do dnia 30.03.2011 r.; Harmonogram spłat: spłata rat kapitałowych w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 31.03.2011 r. do dnia 31.12.2020 r.; Kredyt płatny w 40 ratach; Spłata odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane za okresy 3-miesięczne od kwoty aktualnego zadłużenia; Oprocentowanie w dniu podpisania umowy nie większe niż 7,00%; Prowizja jednorazowa z tytułu udzielenia kredytu nie większa niż 2,00% kwoty kredytu; zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową; wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie do dnia 26.09.2010 r. Wartość zamówienia ustalono na 573.306,00 PLN. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia - Daniel Urbańczyk..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 14.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się jedynie ubiegać wykonawcy, którzy nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi oferentami lub osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 1991 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i o funduszach powierniczych (Dz.U. Nr 58, poz. 239 z późniejszymi zmianami)..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Weryfikacja wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń składanych przez wykonawcę zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie następujących dokumentów: zaświadczenia stosownych organów skarbowych i ubezpieczeniowych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka - pokój nr 18 lub drogą elektroniczną (daniel_urbanczyk@kobylanka.pl)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (PDF, 102.72Kb) 2009-10-02 09:21:19 84

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27S Ip2009 (PDF, 636.34Kb) 2009-10-05 13:26:27 87
28S Ip2009 (PDF, 1.03Mb) 2009-10-05 13:31:01 62
informacja o stanie mienia 2008 (PDF, 153.79Kb) 2009-10-05 13:32:58 13
inf fin kred dlterm 2009 (PDF, 304.62Kb) 2009-10-07 15:03:08 82
NDS Ip2009 (PDF, 185.02Kb) 2009-10-05 13:35:29 40
N Ip2009 (PDF, 277.69Kb) 2009-10-05 13:33:12 46
Z Ip2009 (PDF, 310.04Kb) 2009-10-05 13:38:39 49
Fn.3054-2-1-2009 (PDF, 339.32Kb) 2009-10-05 13:32:47 64
Fn.3054-2-2-2009 (PDF, 209.47Kb) 2009-10-06 11:18:25 29
Fn.3054-2-2-2009 (PDF, 209.47Kb) 2009-10-12 13:08:42 65
Fn.3054-2-3-2009 (PDF, 184.84Kb) 2009-10-14 10:21:46 100
NIP Gminy (PDF, 619.17Kb) 2009-10-05 13:37:16 62
SIWZ Kredyt bankowy na finansowanie Budowy sieci gazyfikacj (DOC, 233.00Kb) 2009-10-05 13:37:58 44
zaswiadczenie o slubowaniu Wojta (PDF, 492.06Kb) 2009-10-05 13:39:06 28

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 63.71Kb) 2009-10-14 22:50:23 63

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
02 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
02 paź 2009, godz. 09:21

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
14 paź 2009, godz. 22:50