Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kobylanka


 

 

Kobylanka: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kobylanka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521 faks 0 91 57 88 520.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Kobylanka. Dożywianie dotyczy dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Kobylance, szkoły podstawowej w Kunowie, Zespołu Szkół w Reptowie. Do korzystania z posiłków mogą być uprawnione także inne osoby korzystające z pomocy społecznej, które zostaną skierowane na obiady przez Zamawiającego.

2. Przygotowywanie posiłków będzie następowało w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Reptowie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania posiłków poza wskazanymi w poprzednim zdaniu pomieszczeniami po dacie wyznaczonej na dostosowanie pomieszczeń do użytku. Do czasu przystosowania kuchni wraz z zapleczem wykonawca zabezpieczy odpowiednie pomieszczenia we własnym zakresie.

3. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wszystkie niezbędne prace dostosowawcze oraz wyposaży kuchnie, w tym uzyska decyzję stwierdzającą spełnienie wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Udzielenie zamówień uzupełniających będzie polegało na zwiększeniu wolumenu pierwotnego zlecenia (dożywianie dzieci) w maksimum 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wylegitymowali się doświadczeniem w zakresie usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na cyklicznym dostarczeniu posiłków w okresie nie krótszym niż 6 (słownie: sześć) miesięcy dla grupy nie mniej niż 100 osób.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty (Do oferty należy także dołączyć przykładowy, dwutygodniowy jadłospis, według, którego wykonawca planuje przygotowywać posiłki. Jadłospis musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

2) zmiany liczby dożywianych dzieci. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby dożywianych dzieci. Zmniejszenie liczby dożywianych dzieci nie powinno być większe niż 20 % aktualnie planowanej liczby dzieci. Zwiększenie nie powinno być większe niż 50 % w stosunku do liczby dzieci wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana liczby dożywianych dzieci nie będzie wprowadzana aneksem, dla jej wprowadzenia wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego zmiany liczby dożywianych dzieci,

3) Zmiany wysokości stawki za przygotowanie i podanie posiłku. Stawka będzie waloryzowana raz w roku, począwszy od roku 2012. Waloryzacja stawek wynagrodzenia będzie następowała zgodnie z średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na początku roku kalendarzowego, w którym następuje waloryzacja. Wynagrodzenie będzie waloryzowane nie później niż w drugim kwartale danego roku.

4) W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, zmiana ta zostanie automatycznie uwzględniona w wystawianych fakturach. Oznacza to, że wzrost stawki podatku VAT spowoduje zwiększenie wynagrodzenia, a zmniejszenie wysokości podatku wpłynie na obniżenie wynagrodzenia wykonawcy. Także ta zmiana nie wymaga zawierania aneksu, ponieważ za wystarczające uznaje się wystawienie prawidłowej faktury z podatkiem obliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wystawiania faktury.

2. Niezależnie od powyższego, dopuszcza się możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok.18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w Punkcie Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Postępowanie jest prowadzone na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance, który jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania polegającego na dożywianiu dzieci.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2011 r.

 

 

 

……………………………………

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 5 z 5


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 390.18Kb) 2011-08-12 19:13:33 63

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (PDF, 541.43Kb) 2011-08-12 19:13:33 15

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wynik Dozywianie Dzieci Tablica i BIP 230811 (PDF, 356.77Kb) 2011-08-23 20:49:53 37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
12 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
12 sie 2011, godz. 19:13

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 cze 2012, godz. 11:31