Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół


Kobylanka: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół
Numer ogłoszenia: 233332 - 2007; data zamieszczenia: 27.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowożenie uczniów w dni nauki szkolnej z terenu Gminy Kobylanka do szkół w Kobylance, Kunowie, Zespole Szkół Publicznych w Reptowie i Szkoły Specjalnej w Stargardzie Szczecińskim od dnia 02.01.2008 r. do 30.06.2009

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożenie oświadczeń przez oferentów stwierdzające, że oferent: a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także osoby zdolne do wykonywania danego zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy o zamówieniach publicznych, e) zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zna SIWZ i nie wnosi zastrzeżeń. f) Wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania ( lub w okresie krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) wykonał co najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej b) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki, a w przypadku konsorcjum - umowa konsorcjum lub list intencyjny), c) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) zezwolenie lub licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego osób, g) wykaz wykonanych ostatnich 3 lat usług dotyczących dowozów szkolnych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 7.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2007 godzina 09:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 69.93Kb) 2008-01-04 12:44:47 10
SIWZ-dowozy (PDF, 138.58Kb) 2007-11-27 20:19:33 55

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik przetargu (PDF, 93.72Kb) 2007-12-21 17:25:56 74

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Baszak

Data wytworzenia:
27 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
27 lis 2007, godz. 20:19

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 lip 2008, godz. 08:47