Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Kobylanka


Urząd Zamówień Publicznych ZP-400

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Kobylanka

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. (91) 578 85 21, fax (91) 578 85 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

 • Osoba do kontaktów w imieniu zamawiającego: Joanna Baszak, ug@kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja usługi pod nazwą: „Dowożenie uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Kobylanka do szkół w Kobylance, Kunowie i Zespole Szkół Publicznych w Reptowie od dnia 01.09.2009 r. do 30.06.2012 r.”

2. Zamówienie obejmuje dowiezienie i odwiezienie uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylance, Kunowie i Zespole Szkół Publicznych w Reptowie w dni nauki szkolnej na dwóch trasach dowozu i odwozu, przy pomocy dwóch autobusów. Każdy autobus powinien posiadać co najmniej 46 miejsc siedzących.

3. Szacunkowa dzienna długość dwóch tras dowozu wynosi 180 km. Faktyczna długość tras będzie precyzowana w ciągu roku szkolnego i może różnić się od długości szacunkowej, przyjmowanej do ofert, do 15 %.

5. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku awarii autobusu, niezwłocznie zapewnić autobus zastępczy na własny koszt.

6. Rozkład jazdy dowozów szkolnych dostarczy Zamawiający z początkiem każdego roku szkolnego, w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy w czasie roku szkolnego; o zmianie poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Przystanki wskaże Zamawiający.

7. Długości tras nie obejmują dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.

8. Warunki bezpieczeństwa uczniów w czasie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania zapewnia Zamawiający w ramach obowiązkowego zapewnienia opieki.

9. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowała w formie przelewu na podstawie comiesięcznych faktur oraz wykazu przejechanych kilometrów, wystawionych przez Wykonawcę w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonywany był dowóz.

10. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni , licząc od daty doręczenia faktury wraz z wykazem przejechanych kilometrów.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w przypadku, gdy wykaz, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie doręczony lub będzie budził uzasadnione wątpliwości.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1 - Nieregularny transport osób.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

01.09.2009 r. do 30.06.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Złożenie oświadczeń przez oferentów stwierdzające, że oferent:

 1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także osoby zdolne do wykonywania danego zamówienia,

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy o zamówieniach publicznych,

 5. zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zna SIWZ i nie wnosi zastrzeżeń.

 6. Wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania ( lub w okresie krótszym, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) wykonał co najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia

Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 2. umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki, a w przypadku konsorcjum - umowa konsorcjum lub list intencyjny),

 3. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 6. zezwolenie lub licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego osób,

 7. wykaz wykonanych ostatnich 3 lat usług dotyczących dowozów szkolnych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena ofertowa 100%.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

IV.3.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka pokój nr 24 , lub drogą elektroniczną BIP Kobylanka.

IV.3.3) Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2009 godzina 9.30, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

Termin otwarcia ofert: 12.08.2009, godz. 10.30, miejsce: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pok. Nr 25 /II piętro/.

IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kobylanka, dn. 22.07.2009 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 96.61Kb) 2009-07-23 22:45:42 68

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz (PDF, 191.56Kb) 2009-07-23 22:45:42 212

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania (PDF, 39.29Kb) 2009-08-20 10:01:58 4

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 82.44Kb) 2009-09-07 11:59:07 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Baszak

Data wytworzenia:
23 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
23 lip 2009, godz. 22:45

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 wrz 2009, godz. 11:59