Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka - Przesył ścieków sanitarnych Morzyczyn - Kunowo - Skalin

Kobylanka: Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka - Przesył ścieków sanitarnych Morzyczyn - Kunowo - Skalin
Numer ogłoszenia: 98627 - 2008; data zamieszczenia: 12.05.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka - Przesył ścieków sanitarnych Morzyczyn - Kunowo - Skalin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentację projektową należy opracować na dwa warianty przesyłu ścieków ( wariant do 2010 r i wariant docelowy)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9, 74.20.00.00-1, 74.22.20.00-1, 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferty muszą spełniać wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację prac projektowych bez wypłacania zaliczek przez Zamawiającego. 3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 5. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oferta powinna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami Specyfikacji. 7. Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami ustawy - prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, za wyjątkiem omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędów w obliczeniu ceny. 9. Oczywiste omyłki w ofercie zostaną przez Zamawiającego poprawione, za zgodą Wykonawcy i poprawa oczywistych omyłek będzie dla Wykonawcy wiążąca.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty wypełniony/przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 3. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 22 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY). Należy załączyć kserokopie decyzji stwierdzających uprawnienia wg specjalności, doświadczenie zawodowe i zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego - osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 7. Informacja o wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata) usługach z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE). 8. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) - na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY. Należy załączyć kserokopie decyzji stwierdzających uprawnienia wg specjalności, doświadczenie zawodowe i poświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego - kadry Podwykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia. 9. Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 10. Referencje lub inne dokumenty od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych potwierdzające, że prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością. Ponadto: 11. W przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania zgodnie z art. 23 Ustawy - prawo zamówień publicznych. 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12. a, b, c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta- Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie udzielenie (PDF, 70.59Kb) 2008-06-10 09:20:52 21

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Kobylanka ks SIWZ 05-08 (DOC, 404.50Kb) 2008-05-12 14:19:01 215

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarz dzenie-powo anie komisji 48 (DOC, 47.00Kb) 2008-05-12 14:19:01 53

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 122.73Kb) 2008-05-21 13:50:26 43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
12 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
12 maj 2008, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 lip 2008, godz. 08:58