Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka.


OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

NA BUDOWĘ

ZESPOŁU OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO GMINA KOBYLANKA

Sekcja I. Zamawiający:

I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylanka, 73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12.

tel.(091) 578-85-21, fax: (091) 578-85-20,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl,

I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

Sekcja II. Przedmiot zamówienia:

II.1. Określenie przedmiotu zamówienia:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko -

Orlik 2012” w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, powierzchni całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

 • podbudowa przepuszczalna z drenażem odprowadzającym wodę do rowu melioracyjnego,

 • obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

Nawierzchnia do piłki nożnej

nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

Wyposażenie

 • bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki,

 • piłkochwyty - 2 sztuki.

 1. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10m x 32,10m, powierzchni całkowitej 613,11m2 (pole do gry 15,10m x 28,10m)

  • podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym:

Technologia NATRYSK- na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalna dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr.10-11mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze czerwonym i niebieskim ze spadkiem 0,5% wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

Wyposażenie do piłki koszykowej

  • obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki,

  • tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki,

  • mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki,

  • konstrukcja do koszykówki dwu słupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki.

Wyposażenie do piłki siatkowej

  • słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne montowane w tulejach - 2 sztuki,

  • siatka do siatkówki - 1 sztuka.

Wyposażenie do piłki ręcznej

  • bramki aluminiowe mocowane w tulejach (wym. 3,00 x 2,00m aluminiowa, przenośna; talerzyki ze śrubami) - 2 sztuki

  • siatki do bramek - 2 sztuki

3. Ogrodzenie terenu, wjazd na teren zespołu boisk

Wysokość ogrodzenia 160cm z siatki 50 x 50 x 3mm na słupkach stalowych o średnicy 60mm.

Dojazd na teren kompleksu prowadzi przez istniejący parking, wykorzystując istniejący wjazd z drogi powiatowej, działka drogowa nr 93/2. Powierzchnia dojazdu do kompleksu boisk wynosi 447,6m2.

4. Parking

Wjazd odbywać się będzie przez jedną bramę wjazdowej z furtką prowadzącą na teren utwardzony z wyznaczonymi 4 miejscami postojowymi o wymiarach 2,3 x 5,5m przeznaczone na samochody osobowe, oraz 2 miejscami 4,0 x 10,0m na autokary. Układ miejsc postojowych pozwala na parkowanie w układzie równoległym bez zmiany kierunku jazdy.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

5. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na masztach o wysokości 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

6. Chodniki

Ciągi komunikacyjne - kostka polbrukowa, gr. 6cm, na podbudowie z piasku (zapas 1cm na ubity piasek), zamknięta obrzeżem betonowym. Zgodnie z opracowaniem projektowym powierzchnia = 134,41m2 (wartość przybliżona - należy dokonać obmiaru na terenie budowy). Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

7. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Warunki posadowienia oparte są na opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia opracowanych przez Danutę Broda z listopada 2008r.

- projektowane fundamenty należy posadowić na gruntach nośnych warstwy t.j. piaski drobne rodzime lub na posypce piaskowej zagęszczonej do I(D) = 0,50

- woda gruntowa znajduje się na głębokości 1,5-1,8m n.p.m. rzędna 17,5m n.p.m.; po roztopach poziom wód podnosi się nawet do 0,5m,

- stosować się ściśle do zaleceń opinii geotechnicznej,

- minimalny poziom posadowienia 0,8m n.p.m.

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).

8. Budowa budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych

Budynek sanitarno - szatniowy, niski, nie podpiwniczony, wysokość 1 kondygnacja nadziemna, moduł Standard+. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej architektonicznej ZAPLECZA SYSTEMOWO-MODÓŁOWEGO BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012; opracowanym przez KULCZYŃSKI Architekt Sp. z o.o.; (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ),

 • Wersja standard+

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płycie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem - pergolę.

 • Murki oporowe

Na terenie objętym inwestycją zostały zaprojektowane murki oporowe z gotowych elementów prefabrykowanych, w układzie przeciwdziałającym ich erozji pod wpływem ciężaru, pełni też rolę wzmocnienia skarp i ich zabezpieczenia. Prefabrykowane ściany oporowe są pionowymi elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże. Na terenie inwestycji przewidziane są 2 typy murków oporowych pełniących zabezpieczenie dla skarp, przeciwdziałającej naporowi gruntu.: o szer. 40cm i szer. 60cm - (są to wartości po wykończeniu elementów prefabrykowanych).

9. Budowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, CO według odrębnych opracowań zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ),

10. Budowa instalacji odwodnienia terenu boisk

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do SIWZ),

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 4 - Przedmiary robót,

II.1.4) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.21.22.21-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych,

II.1.5) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

II.1.6) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art.67 ust.1

pkt 6 ustawy do wartości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.2. Termin wykonania zamówienia: 120 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

Sekcja III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i jedno boisko z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru itp.)

 • dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia,

 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie przez wykonawcę.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej i jedno boisko z nawierzchnia poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

 • dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy oraz kierownicy robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

 • polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości; przy składaniu ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2. Wymagania dotyczące wadium

 • Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 • Wadium może być wnoszone w następujących formach:

   • pieniądzu,

   • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

   • gwarancjach bankowych,

   • gwarancjach ubezpieczeniowych,

   • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

   1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

   2. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy: Bank PKO BP I O/Stargard Szczeciński

   Nr 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806

     1. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

     1. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

   Sekcja IV. Procedura

   IV.1. Tryb udzielenia zamówienia

   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

   IV.2. Kryteria oceny ofert

   IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena

   IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

   IV.3. Informacje administracyjne

   IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

   Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, pokój nr 5

   IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12.

   IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

   IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

   Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2009r. pod numerem 144846-2009

   Wójt Gminy

   Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 115.78Kb) 2009-05-13 09:22:57 73

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz zalaczniki-1-4 (ZIP, 54.52Mb) 2009-05-13 09:39:20 261
siwz orlik (PDF, 359.81Kb) 2009-05-13 09:21:53 227

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie wynik postepowania (PDF, 39.44Kb) 2009-06-23 20:14:27 261

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia (PDF, 87.44Kb) 2009-07-03 14:48:37 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
13 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
13 maj 2009, godz. 09:21

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
03 lip 2009, godz. 14:48