Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci gazowej w miejscowości Cisewo

Gmina Kobylanka : Budowa sieci gazowej w miejscowości Cisewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci gazowej w miejscowości Cisewo

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie pt. Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do szafek przy granicy działek w m. Cisewo, Gm. Kobylanka: obejmuje swoim zakresem budowę sieci gazowej średniego ciśnienia de 63.32PE Reptowo- Cisewo wraz z przyłączami gazowymi. Włączenie wykonać należy do istniejącego zespołu zaporowo-upustowego DN50 w m. Rentowo. Całkowita wielkość- długość ok.5520 metrów, przyłącza sztuk 34

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium na etapie składania wniosków o udział w postępowaniu.

• Wadium Wykonawcy wniosą na etapie składania ofert : 10 000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawowymi.
 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci gazowej, kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości zamówienia minimum 3 000 000 PLN .
  Dodatkowo należy wykazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności dla zadania:

  • kierownik budowy: łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy z zakresu robót sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w zakresie budowy sieci gazowych
  • kierownik robót drogowych – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych.
 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi opinię bankową wykazującą posiadanie min. 2 000 000 PLN oraz jego średnioroczne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 10 000 000 PLN

  W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat - innych dokumentów określających obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku:
 1. pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 2. wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 3. oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że:

- każdy z osobna:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
 3. posiadają ubezpieczona działalność

- wspólnie muszą wykazać , że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane),
 2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym
 3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia
 4. dysponują odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.

- przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,.

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają wszystkie walory poszczególnych wykonawców. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
 4. Wykaz osób w tabeli wraz z załączonymi uprawnieniami, przynależnością do izby oraz zakres czynności dla powyższego zadania.
 5. Opinię bankową .
 6. Polisę OC o wartości min. 500 tys. PLN

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert wnioski o udział w postępowaniu należy składać na podstawie ogłoszenia .

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12 , 73-108 Kobylanka Wniosek o udział w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie z napisem : Wniosek o udział w postępowaniu „ Budowa sieci gazowej w miejscowości Cisewo”

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV. 3. 5.) Osoba do kontaktów : Beata Domaradzka : 091 5788525


Załączniki do pobrania

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjasnienie2 (DOC, 20.00Kb) 2007-09-24 13:13:24 7
sprostowanie (DOC, 19.50Kb) 2007-09-24 13:14:58 4
wyjasnienie (DOC, 20.00Kb) 2007-09-24 13:11:02 5

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uniewaznienie (DOC, 20.50Kb) 2007-09-24 13:22:38 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
24 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
24 wrz 2007, godz. 13:03

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
24 wrz 2007, godz. 13:22