Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Zielone w Kobylance, gmina Kobylanka

Przejdź do załączników

Kobylanka: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Zielone w Kobylance, gmina Kobylanka
Numer ogłoszenia: 124497 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka , ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Zielone w Kobylance, gmina Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej polegające na włączeniu istniejącej kanalizacji osiedla do sieci kanalizacyjnej wskazanej do odbioru ścieków wraz z przepompownią ścieków. - wykonanie kompletnej przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej i elektrycznej. - zaprojektowanie sieci wodociągowej. - wykonanie sieci wodociągowej z włączeniem do wewnętrznej sieci osiedla oraz odcięciem od istniejącego zasilania. w miejscowości Kobylanka dla Osiedla Zielone, wraz z uzyskaniem, z upoważnienia zamawiającego, koniecznych dokumentów prawnych na prowadzenie robót budowlanych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.500zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca musi przedstawić dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownicy budowy i projektanci) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z załączeniem do oferty uprawnień oraz aktualnego na dzień składania ofert zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena będzie dokonywana metodą spełnia- nie spełnia. o Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie o zamówienie publiczne jeśli: - wystąpią okoliczności których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy; - zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, pokój nr 5 Pan Zbigniew Sroczyk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73- 108 Kobylanka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (PDF, 46.70Kb) 2010-05-17 14:05:58 55

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PFU-ZIELONE mapa 1 (PDF, 137.97Kb) 2010-05-17 14:09:25 260
SIWZ-Os.Zielone-zal.1 (DOC, 38.00Kb) 2010-05-17 14:09:25 498
PFU-ZIELONE mapa 2 (PDF, 253.97Kb) 2010-05-17 14:09:25 259
SIWZ-Os.Zielone-zal.2 (DOC, 54.50Kb) 2010-05-17 14:09:25 496
SIWZ-Os.Zielone-zal.3 (DOC, 191.00Kb) 2010-05-17 14:09:25 498
SIWZ-Os.Zielone-zal.4 (DOC, 81.50Kb) 2010-05-17 14:09:25 492
SIWZ-Os.Zielone-zal.5 (DOC, 59.50Kb) 2010-05-17 14:09:25 476
SIWZ-Os.Zielone-zal.6-projekt umowy (DOC, 57.00Kb) 2010-05-17 14:09:25 513
PFU-Zielone-Opis (DOC, 177.50Kb) 2010-05-17 14:09:25 497
PFU-Zielone-Strona tytulowa (PDF, 576.80Kb) 2010-05-17 14:09:25 233
SIWZ (DOC, 85.50Kb) 2010-05-17 14:05:58 523

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik przetargu (PDF, 587.48Kb) 2010-06-25 10:19:43 99

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie udzieleniu zamowienia (PDF, 119.53Kb) 2010-07-21 15:42:50 26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
17 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
17 maj 2010, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
21 lip 2010, godz. 15:42