Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa budynków komunalnych

Kobylanka: Budowa budynków komunalnych
Numer ogłoszenia: 111919 - 2007; data zamieszczenia: 04.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylanka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynków komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych z dwoma lokalami mieszkalnymi i garażami każdy. Obejmuje swoim zakresem roboty dotyczące przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,budowę budynków mieszkalnych wraz z instalacjami elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną oraz stolarką okienną i drzwiową i ociepleniem budynków.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.12.91-4, 45.34.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 10000.00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej objętej zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia przewidziane ustawą Prawo budowlane i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym względzie: 1. Kierownik Budowy- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem. 2. Kierownicy robót- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Kadra kierowania budową (kierownik budowy i kierownicy robót) musi podać: - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), - wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, - a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 3) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym gwarantujący wykonanie zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym względzie: 1. wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 tys. każda, 2. dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót tj. robotnicy o specjaliści w zakresie robót ogólnobudowlanych, izolerzy, sieci i instalacji sanitarnych, drogowych, elektrycznych i gazowych, 3. zatrudniali w okresie 3 lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy- w tym okresie , przeciętnie 10 pracowników pełnoetatowych rocznie, 4. wykonują roboty konstrukcyjno-budowlane wyłącznie siłami własnymi, 5. dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia (spycharka, zagęszczarka gruntu, betoniarki, podnośniki przyścienne, rusztowania składane lub podobne, środki transportu ciężarowego i dostawczego), 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie: 1. w celu bieżącego finansowania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości 100.000 zł 2. posiadają ubezpieczona działalność gospodarczą od OC- min. Suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania robót budowlanych na kwotę nie niższą niż 150.000 zł 5) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku: 1. pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3. oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że: - każdy z osobna: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 3. posiadają ubezpieczona działalność - wspólnie muszą wykazać , że: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane), 2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym 3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia 4. dysponują odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia. - przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że: 1. posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,. Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają wszystkie walory poszczególnych wykonawców. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunek Nr1. Znaczenie warunku- spełnia lub nie spełnia 1. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy. 2. Posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US). 4. Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie zgłoszono upadłości. 5. Wykonawcy będący osoba fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego- nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. Wykonawca nie wykonał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu, osobami uczestniczącymi w dokonywaniu czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 7. Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących wykonanie zamówienia 8. Posiadają ubezpieczona działalność gospodarczą od OC. Ocena spełniania warunku : spełnia lub nie spełnia (bez znaczenia punktowego ) Warunek Nr 2. Znaczenie warunku- spełnia lub nie spełnia Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. a) dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia b) dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania Ocena spełniania warunku: Spełnia lub nie spełnia (bez znaczenia punktowego) Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - 70% Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będą podlegać: Ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł każda. Sposób oceny spełniania warunku: Warunek będzie oceniany w skali 0- 100 pkt Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw. Ocena warunku dokonywana będzie następująco: Wykonawca, który wykaże się największą ilością wykonanych robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia i wartości otrzyma 100 pkt, pozostali wykonawcy odpowiednio proporcjonalnie mniej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie liczna pkt uzyskana wg zasady jw. Pomnożona przez współczynnik = 0,70 Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 30% Ocena sytuacji finansowo- ekonomicznej. Sposób oceny spełniania warunku: Warunek będzie oceniany następująco: a) wielkość przychodów za 2005r - w skali 0 - 20 pkt, b) wielkość przychodów za 2006r - w skali 0 - 40 pkt, c) wskaźnik rentowności = zysk netto podzielony przez przychody netto za 2006r - w skali 0 - 40 pkt. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie za poszczególne elementy oceny a), b), c) na zasadzie proporcji matematycznej. Ocena wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt uzyskana za (a + b + c ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,30 Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oceną za ten warunek będzie suma średnich arytmetycznych uzyskana za poszczególne elementy oceny warunku, która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,30
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w sekcji II pkt 1.6 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu. 4. Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób (krótki opis doświadczeń zawodowych) oraz przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6. Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. 8. Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. 9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 700 tys zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 10. Rachunek zysków, strat i zobowiązań i należności za lata 2005 i 2006 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za lata 2005 i 2006, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy - za ten okres; Kopie dokumentów muszą być potwierdzone, za zgodność oryginałem, przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka pokój nr 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Załączniki do pobrania

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 250.39Kb) 2007-10-04 13:39:56 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
24 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
24 wrz 2007, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
04 paź 2007, godz. 13:39