Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka


Kobylanka: Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, faks 0 91 57 88 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Bieżące letnie utrzymanie dróg, ulic m.in. w zakresie remontowania dróg, wykaszania poboczy. 2. Zimowe utrzymywanie dróg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-5, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej: 1) 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na letnim utrzymaniu dróg obejmującym np. wykaszanie poboczy, remonty cząstkowe dróg oraz 2) 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg obejmującym m.in. usługi zimowego mechanicznego oczyszczania dróg. Zamawiający dopuszcza by na potwierdzenie dysponowania doświadczeniem przedstawić jedną usługę pod warunkiem, że w jej zakresie będzie się mieścić opisane powyżej, zarówno letnie jak i zimowe utrzymanie dróg.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje bądź będzie dysponował następującym sprzętem: 1) Ciągnik rolniczy z pługiem śnieżnym szerokości 3m albo samochód ciężarowy z pługiem śnieżnym szerokości 3 m i piaskarką, 2) Mikro ciągnik z pługiem szerokości 1,2m, 3) Solarka pojemności min. 600 kg, 4) Koparko -ładowarka, 5) Kruszarko - frezarka, 6) Wał wibracyjny, 7) Kosiarka rotacyjna, 8) Kosiarka samojezdna, 9) Kosy spalinowe -min. 3 szt.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje bądź będzie dysponował zespołem minimum 3 osobowym (słownie: trzy) osoby w tym Koordynatorem Prac.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  2. wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zgodnie z postanowieniami SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylanka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobylanka, ulica Szkolna 12, 73-108 Kobylanka - Pani Iwona Wróbel.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w Punkcie Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2011 r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie Utrzymanie Drog 191011 (PDF, 368.66Kb) 2011-10-20 09:06:53 84

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal nr VIII wykaz drog bez nr dzialek 191011 (PDF, 296.01Kb) 2011-10-20 09:09:35 422
SIWZ PN Utrzymanie Drog (PDF, 663.05Kb) 2011-10-20 10:18:16 253

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania (PDF, 1.88Mb) 2011-11-16 15:09:22 54

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o zawarciu umowy (PDF, 27.04Kb) 2012-03-26 13:02:57 38

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
20 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 paź 2011, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
26 mar 2012, godz. 13:02