Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 9B/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji


Zarządzenie Nr 9B/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24.01 2008r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na :

Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo.

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r poz. 1163 )

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : p. Zbigniew Sroczyk

sekretarz komisji : p. Beata Domaradzka

członkowie : p. Sławomir Florczak

p. Grażyna Małysz

§ 2

  1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

  1. ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

  2. zawiadomienie wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach pierwszego etapu,

  3. wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,

  4. przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

  5. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

  6. rozpatrywanie ofert niepodlegających odrzuceniu i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  7. Przeprowadzenie negocjacji i wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 5

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni p. Beata Domaradzka.

§ 6

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

2


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 11:08