Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 92/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji ? Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo


ZARZĄDZENIE NR 92/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo

Na podstawie art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/246/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2009 r., zarządza się, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Przetargową do oceny ofert w postępowaniu na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo, w następującym składzie:

 1. Andrzej Kaszubski - Przewodniczący Komisji Przetargowej;

 2. Ewa Radlińska - Sekretarz Komisji;

 3. Daniel Urbańczyk - Członek Komisji.

§2. Do zadań Komisji Przetargowej należy:

 1. zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stosowanie jej ustaleń w procedurze przetargowej;

 2. publiczne otwarcie ofert i sprawdzenie zgodności z wymaganiami;

 3. odnotowanie w protokole postępowania przetargowego: firmy (nazwy) i adresu oferenta, którego oferta jest otwierana, a także daty złożenia oferty i warunków oferty.

 4. Dokonanie analizy i oceny ofert ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej lub stwierdzeniem, że postępowanie nie dało rezultatu;

 5. Dokumentowanie przebiegu postępowania oraz sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§3. Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z załączonym Regulaminem Pracy w następującym okresie:

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

 2. W terminie najpóźniej do dnia 14 października 2009 r. Komisja dokona oceny ofert.

 3. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

§4. Komisja odrzuca ofertę nie odpowiadającą zasadom określonym w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja ma prawo unieważnić przetarg w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§5. W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesza postępowanie o udzielenie zamówienia do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej niż na okres 7 dni, chyba że wystąpią okoliczności określone w Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§6. 1. Niezbędną obsługę pracy Komisji zapewnia Zamawiający - Gmina Kobylanka.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.

§7. Wyniki pracy Komisja przedstawi Wójtowi Gminy, do którego należy zatwierdzenie rozstrzygnięć Komisji określonych w §2 pkt 4 i 5 oraz ogłoszenie wyników przetargu.

§8. Zobowiązuje się Komisję do zachowania pełnej tajności pracy i nie udostępniania dokumentacji związanych z jej pracą, za wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
08 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
08 sty 2010, godz. 08:55

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
08 sty 2010, godz. 08:55