Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 9 A /2008 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw


Zarządzenie Nr 9 A /2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 16 stycznia 2008 r.

W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw.

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego - zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Tadeusza Luberta - zastępcę wójta do :

1. wydawania decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Kobylanka dotyczących:

1) decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wynikających z art.37 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz..717 ze zm.)

2) decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wynikających z art.3 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U Nr 175, poz. 1459),

3) decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - wynikających z art.33 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j z 2005 r. Dz.U Nr 240, poz. 2027),

4) decyzji o podziale nieruchomości - wynikających z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

5) decyzji i postanowień w sprawie wycinki drzew i krzewów - wynikających z art.83 ust. i art.88 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92, poz.880 z późn. zm.) ,

6) decyzji i postanowień wynikajacych z art.19 ust.5, art.26 ust.5 i 6, art.28 ust.2 i art.34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U z 2007 r. Nr 39, poz.251),

7) decyzji i wezwań do przestrzegania ustawy oraz wykonywania obowiązków z niej wynikajacych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach ( Dz.U Nr 132, poz.662 z późn.zm),

8) decyzji i postanowień wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn.zm.).

2. W zakresie innych spraw upoważnia się do : podpisywania pism urzędowych objętych zakresem obowiązków podległych stanowisk pracy.

1) ustalenia numerów porządkowych nieruchomości i zawiadamianie o tym właścicieli nieruchomości - wynikajace z ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn.zm.),

2) podpisywania pism urzędowych objętych zakresem obowiązków podległych stanowisk pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
16 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 maj 2008, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 maj 2008, godz. 12:20