Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 89/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89/08

Wójta Gminy Kobylanka


z dnia 17 września 2008r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r.

Działając na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2002r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, 2004r.Nr 116 poz.1203; z 2002r. Nr 214 poz.1806; z 2005r. Dz.U. Nr Nr 172, poz.1441; z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz.128; z 2005r.Dz.U. Nr175, poz.1457; z 2006r. Dz.U. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218) - zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 87/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylanka - wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się § 7a w brzmieniu:

„ §7a. 1. W celu zapewnienia realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy, Wójt może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy (komisję) lub pełnomocnika.

2.W skład zespołów zadaniowych (komisji) mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.”

2. W § 13 pkt 8, skreśla się ppkt.5.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
06 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 lis 2008, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 lis 2008, godz. 13:12