Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 88A/ 2009 w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ( przyjęcia ) ludności, zwierząt i mienia


ZARZĄDZENIE Nr 88A/ 2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ( przyjęcia ) ludności, zwierząt i mienia

Na podstawie art. 17, ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z póź. zmianami), § 3, pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz.850), wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, oraz Zarządzenia nr 22/09 Starosty Stargardzkiego z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie opracowania powiatowych i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia zarządzam co następuje :

§ 1

1. Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowania mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.

2. Celem opracowania „Gminnego Planu Ewakuacji (przyjęcia ) ludności, zwierząt i mienia” jest ujednolicenie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych związanych z przemieszczaniem ludności i transportem mienia z rejonów zagrożonych do miejsc bezpiecznych.

§ 2

1. Plan ewakuacji II stopnia (a także niektóre przedsięwzięcia I stopnia) wykonuje się jako element składowy planu reagowania kryzysowego.

2. Plan ewakuacji III stopnia stanowi element składowy planu obrony cywilnej.

3. Plan obrony cywilnej stanowi aneks funkcjonalny planu reagowania kryzysowego.

§ 3

1. „Gminny Plan Ewakuacji ” opracowuje referent ds. zarządzania kryzysowe, spraw obronnych i OC.

2. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Kobylance do udzielania wszelkiej pomocy merytorycznej w opracowaniu planu ewakuacji (przyjęcia).

3. Termin opracowania „ Gminnego Planu Ewakuacji ” - do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 4

1. „Gminy Plan Ewakuacji” należy opracować na podstawie :

a) instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Wydawnictwo Warszawa, październik 2008 r.

b) danych wyjściowych w celu opracowania gminnych „Planów ewakuacji ludności II stopnia stanowiących załącznik do Zarządzenia Starosty Stargardzkiego nr 22/09 z dnia 08.04.2009 r.

c) danych wyjściowych w celu opracowania gminnych „Planów ewakuacji /przyjęcia/ ludności III stopnia. Stanowiących załącznik do Zarządzenia Starosty Stargardzkiego nr 22/09 z dnia 08.04.2009 r.

§ 5

1. W procesie planowania ewakuacji należy określić:

a) rejony objęte ewakuacją, trasy i docelowe miejsca przeznaczenia,

b) koncepcje ewakuacji,

c) skalę ewakuacji, w tym wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób ewakuowanych, wykorzystanie miejsc czasowego pobytu ludności ewakuowanej,

d) szczegółowe wykazy elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i sposób realizacji zadań przez poszczególne zespoły,

e) siły i środki możliwe do wykorzystania w procesie ewakuacji, w tym zestawienie planowanych środków transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu oraz źródła pozyskania materiałów i środków logistycznych, a także tryb pozyskania,

f ) organizację łączności i kierowania ruchem,

g) sposób zapewnienia poszkodowanej ludności pomocy medycznej, zakwaterowania i niezbędnego zaopatrzenia,

h) sposób powrotu osób i mienia do miejsc stałego zamieszkania lub innej lokalizacji po ustaniu zagrożenia,

i) płaszczyzny współdziałania z odpowiednimi organami wojskowymi, Policją, Strażą Graniczna, innymi podmiotami,

j) rolę i zakres udziału organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w procesie ewakuacji,

k) sposób zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia,

l) inne dane według potrzeb.

2. Plan ewakuacji zwierząt opracować we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii lub jego przedstawicielem.

3. W ramach planowania ewakuacji II i III stopnia należy uwzględnić samoewakuację ludności, prowadzoną w oparciu o własne możliwości transportowe i zakwaterowania.

§ 6

Nadzór nad opracowaniem planu ewakuacji (przyjęcia) powierza się Sekretarzowi Gminy Kobylanka.

§ 7

1. Traci moc Decyzja Wójta Gminy Kobylanka - Szefa Obrony Cywilnej Nr 2/96, z dnia 4 stycznia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Przyjęcia Ludności z ewakuacji.

2. Traci moc Zarządzenie Nr 6/OC/96 z dnia 4 listopad 1996 r. w sprawie elementów organizacyjnych zabezpieczających

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:01

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:01