Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 86/2009 w sprawie stawek za umieszczanie reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kobylanka


Zarządzenie Nr 86/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie stawek za umieszczanie reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kobylanka

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz.420), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 zm. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100) oraz uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXV/231/09 z dnia 28 maja 2009 r.

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przez reklamę, w rozumieniu zarządzenia, rozumie się przekaz informacji wizualnej, zmierzającej do promocji sprzedaży towarów i usług, mającej skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

 2. Przez nośnik reklamy rozumie się urządzenie w jakiejkolwiek materialnej formie, zawierające powierzchnię przeznaczoną do eksponowania reklamy.

 3. Reklamą nie jest tablica - szyld zawierający w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu do budynku, lokalu w miejscu siedziby lub świadczenia usług.

§2

 1. Umieszczanie nośników reklam na nieruchomościach i innych obiektach, stanowiących własność lub współwłasność Gminy Kobylanka, a także nad nieruchomościami i obiektami, wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy instalującym nośnik, a Gminą.

 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: lokalizację nośnika reklamy, wysokość i warunki opłat, czas trwania umowy oraz zasady umieszczania i eksploatacji nośnika reklamy na nieruchomości lub innym obiekcie.

 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na czas określony nie dłuższy niż trzy lata.

§ 3

 1. Nośniki reklam należy instalować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 2. W przypadku obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, umowa, o której mowa w § 3, może zostać zawarta po uzyskaniu przez podmiot zainteresowany zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§4

 1. Umowa o umieszczenie nośnika reklamy zawierana jest na pisemny wniosek zainteresowanego, składany w Urzędzie Gminy Kobylanka.

 2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, adres, numer telefonu i numer NIP, powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy, ilość tablic reklamowych, planowany okres umieszczenia reklamy.

 3. Do wniosku należy dołączyć:

 1. szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy (dotyczy budynków i ogrodzeń),

 2. projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika reklamy,

 3. informację na temat sposobu zasilania w energię elektryczną, w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej;

 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, w przypadku przedsiębiorców.

§5

Kształt, kolor i sposób wykonania reklamy powinien być zharmonizowany z otoczeniem, nie oszpecać budynku lub innego obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

§6

 1. Ustala się opłatę za umieszczanie reklamy na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kobylanka w następującej wysokości:

a) na budynkach i ogrodzeniach - 100 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy miesięcznie,
b) reklamy ruchome i trwale związana z gruntem - 100 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni reklamy miesięcznie.

 1. Stawki opłat podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 2. Do obliczenia powierzchni nośnika reklamy o kształcie nieregularnym, przyjmuje się powierzchnię prostokąta, w którym mieści się dana reklama.

§7

W przypadku umieszczenia reklamy na elewacji budynku z jednoczesnym remontem elewacji, wysokość opłaty ustalana jest w drodze negocjacji z Wójtem Gminy Kobylanka.

§8

Obowiązek uiszczania opłat oraz zawarcia umowy, nie dotyczy:

 1. tablic informacyjnych, szyldów, których umieszczenie nakazane jest przepisami ustaw,

 2. afiszów i plakatów umieszczanych na słupach ogłoszeniowych.

§9

Podmiot, który umieścił nośnik reklamy ma obowiązek usunąć reklamę oraz doprowadzić nieruchomość lub inny obiekt do stanu pierwotnego w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania umowy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Wróbel

Data wytworzenia:
17 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
17 sie 2009, godz. 10:26

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
17 sie 2009, godz. 10:27