Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 83/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE Nr 83/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 26 sierpnia 2008r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 poz.2603 j.t.z 2004r.z późniejszymi zmianami):

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży przetargowej nieruchomości wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w „Gazecie Wyborczej”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej KaszubskiZałącznik do Zarządzenia nr 83/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 26 sierpnia 2008r.

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

Lp.

Obręb

Nr

działki

Nr

Kw.

Pow.

w m2

Rodzaj

i symbol

użytku

[m2]

Opis

nieru-

mości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena

netto

w zł

1.

Morzyczyn

195/1

56682

1176

RVI-1169

N-7

działka

gruntu

Brak miejscowego planu

zagospodarowania.Zgodnie

z art.4 ust.2 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowa

niu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. Nr

80,poz.717 z późn.zm).

w przypadku braku miej-

scowego planu zagospoda-

rowania warunki zabudowy

ustala się w drodze decyzji.

Organem właściwym do

wydania takiej decyzji jest

Wójt Gminy Kobylanka.

176.000,-

2.

Morzyczyn

195/2

56682

1035

RVI-1035

działka

gruntu

j.w.

181.000,-

3.

Morzyczyn

195/3

195/9

56682

1371

RVI-221

N-1103

N-47

działka

gruntu

j.w.

210.000,-

4.

Morzyczyn

195/4

56682

1211

RVI-1187

N-24

działka

gruntu

j.w.

188.000,-

Cena sprzedaży nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić jej nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług

Vat według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 27 sierpnia 2008r. do dnia 18 września 2008r. Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 na 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Sawka

Data wytworzenia:
27 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
27 sie 2008, godz. 13:03

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
27 sie 2008, godz. 13:08